Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Hvis du ønsker at foretage midlertidige arbejder/aktiviteter, der giver anledning til støv, støj eller vibrationer, skal du anmelde dette til Middelfart Kommune senest 14 dage inden aktiviteten påbegyndes.

Drift, etablering, udvidelse eller ændring af virksomhed

Hvis du ønsker at etablere en ny godkendelsespligtig virksomhed eller, hvis du ønsker at udvide eller ændre en eksisterende godkendelsespligtig virksomhed på en sådan måde, at forureningen til det eksterne miljø stiger, skal du ansøge om miljøgodkendelse forinden.

Ansøgningsskema  kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Luk alle
Åben alle

Hvis din virksomhed er opført på bilag 1 eller bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er din virksomhed en godkendelsespligtig virksomhed.

Hvilke regler gælder for en godkendelsespligtig virksomhed?

Hvis du ønsker at etablere en ny godkendelsespligtig virksomhed eller, hvis du ønsker at udvide eller ændre en eksisterende godkendelsespligtig virksomhed på en sådan måde, at forureningen til det eksterne miljø stiger, skal du ansøge om miljøgodkendelse forinden. Ansøgningen skal indsendes i god tid, så du kan nå at få godkendelsen, inden din virksomhed etableres eller produktionsændringen/udvidelsen gennemføres.
Kommunen har som udgangspunkt 130 dage fra sagen er fuldt oplyst til at behandle ansøgninger fra bilag 2 virksomheder og 200 dage til at behandle ansøgninger fra bilag 1 virksomheder.

Bemærk, at maskinværksteder med et produktionsareal på over 1.000 m2 ikke længere er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse. 

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, så er du altid velkommen til at kontakte Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500.

 


Sådan søger du om miljøgodkendelse

Hvis du skal søge om miljøgodkendelse anbefaler vi, at du forinden og tidligt i processen tager kontakt til Natur- og Miljøafdelingen. På den måde kan vi hurtigt og tidligt i processen hjælpe dig med at se de miljømæssige muligheder – og eventuelle begrænsninger – i dit projekt.

Vi vil ligeledes tilbyde dig et opstartsmøde – hvis relevant - hvor vi sammen gennemgår kravene til ansøgningen, og hvor vi kan gennemgå nogle af de miljømæssige krav, din virksomhed vil blive mødt med. På mødet vil vi også afklare, om dit projekt kræver andre godkendelser/tilladelser end en miljøgodkendelse. Dette kunne f.eks. være en spildevandstilladelse eller byggetilladelse. På den måde får du et fuldt overblik over processen og reglerne, som dit projekt er omfattet af.

Når dit projekt er blevet afklaret, skal din ansøgning om miljøgodkendelse indsendes via den digitale selvbetjening Byg & Miljø. I Byg og Miljø vil du blive guidet igennem hvilke oplysninger, som din ansøgning skal indeholde.

Send ansøgning om miljøgodkendelse via Byg & Miljø


Hvordan kan du forkorte sagsbehandlingstiden?

Du kan forkorte sagsbehandlingen af dit projekt ved at:

 • Tage kontakt til os tidligt i planlægningen
 • Sørge for, at projektet er så godt beskrevet i ansøgningen som muligt

Et fyldestgørende ansøgningsmateriale betyder, at sagsbehandlingstiden forkortes væsentligt. Hvis du bruger en rådgiver til at skrive ansøgningen, er det en god ide at holde en tæt kontakt til rådgiveren for at sikre, at rådgiveren har det bedst mulige udgangspunkt for at udarbejde et fyldestgørende og retvisende materiale.

Du er altid velkommen til at kontakte os i Natur- og Miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål til reglerne for godkendelsespligtige virksomheder eller, hvis du står med et projekt, du ønsker gennemført.

Dit maskinværksted er omfattet af reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Hvis dit produktionsareal samlet set overstiger 1.000 m2.
 • Hvis du forarbejder jern, stål eller andre metaller. 
 • Hvis du udfører én eller flere af de aktiviteter, der fremgår af §1 stk. 3 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af reglerne for maskinværksteder, er du altid velkommen til at tage kontakt til os i Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf: 8888 5500.

 

Hvilke regler gælder for et maskinværksted omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen?

Hvis du ønsker at etablere et nyt maskinværksted eller, hvis du ønsker at udvide eller ændre et eksisterende maskinværksted på en sådan måde, at forureningen til det eksterne miljø stiger, skal du anmelde maskinværkstedet eller udvidelsen/ændringen forinden. Anmeldelsen skal indsendes i god tid, så du kan nå at få en miljømæssig accept af dit maskinværksted eller din udvidelse/ændring, inden dit maskinværksted etableres eller produktionsændringen gennemføres.

Kommunen har som udgangspunkt 4 uger fra sagen er fuldt oplyst, til at behandle din anmeldelse. Sagsbehandlingstiden kan dog forlænges, hvis der er tale om en særlig kompleks virksomhed.

 


Sådan anmelder du dit maskinværksted

Hvis du står over for at skulle anmelde dit maskinværksted eller dit projekt, anbefaler vi, at du forinden og tidligt i processen tager kontakt til Natur- og Miljøafdelingen. På den måde kan vi hurtigt og tidligt i processen hjælpe dig med at se muligheder – og eventuelle miljømæssige begrænsninger – i dit projekt.

Vi vil ligeledes – hvis relevant - tilbyde dig et opstartsmøde, hvor vi sammen gennemgår kravene til anmeldelsen, og hvor vi kan gennemgå nogle af de miljømæssige krav dit maskinværksted vil blive omfattet af. På mødet vil vi også afklare, om dit projekt kræver andre godkendelser/tilladelser som f.eks. en spildevandstilladelse eller byggetilladelse. På den måde får du et fuldt overblik over processen og reglerne, som dit projekt er omfattet af.

Når dit projekt er blevet afklaret, skal din anmeldelse af dit maskinværksted indsendes via den digitale selvbetjening Byg & Miljø. I Byg og Miljø vil du blive guidet igennem hvilke oplysninger, som din anmeldelse skal indeholde.

Anmeld etablering eller ændring af maskinværksted

 

Hvordan kan du forkorte sagsbehandlingstiden?

Du kan forkorte sagsbehandlingen af dit projekt ved at:

 • Tage kontakt til os tidligt i planlægningen.
 • Sørge for, at projektet er så godt beskrevet i anmeldelsen som muligt.

En fyldestgørende anmeldelse betyder, at sagsbehandlingstiden forkortes væsentligt. Hvis du bruger en rådgiver til at lave anmeldelsen, er det en god ide at holde en tæt kontakt til rådgiveren for at sikre, at rådgiveren har det bedst mulige udgangspunkt for at udarbejde et fyldestgørende og retvisende materiale.

Du er altid velkommen til at kontakte os i Natur- og Miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål til reglerne for maskinværksteder, eller hvis du står med et projekt, du ønsker gennemført.

Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der skulle opstå uheld. Der er særlige beliggenhedskrav til denne type af virksomheder.

Hvornår der er tale om en risikovirksomhed, fremgår bl.a. af Risikobekendtgørelsen.

I Risikobekendtgørelsen er der fastsat regler for risikovirksomheder. Reglerne skal forebygge større uheld på og omkring virksomheder, herunder enkeltanlæg og oplag, hvor farlige stoffer forekommer, samt begrænse følgerne af større uheld.

Det fremgår yderligere af bekendtgørelsen, at kommuneplanen og lokalplaner skal tage hensyn til behovet for opretholdelse af en passende afstand mellem risikovirksomheder og anden arealudnyttelse. Bekendtgørelsen forudsætter, at planmyndigheden samarbejder med miljømyndigheden, beredskabsmyndigheden, arbejdstilsynet og politiet.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.
Det er miljømyndigheden, som afgør, om din virksomhed er omfattet af reglerne for risikovirksomheder.

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af reglerne for risikovirksomheder, så kontakt Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf: 8888 5500.

Et autoværksted er en virksomhed, hvor der foregår service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer. Med motorkøretøjer menes:

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Lastbiler
 • Busser
 • Motorcykler

I autoværkstedsbekendtgørelsen finder du de regler, der gælder for autoværksteder.

 

Hvad gør du, når du vil åbne eller udvide et autoværksted?

Hvis du vil åbne et autoværksted, skal du anmelde det til kommunen. Dette gælder også, hvis du ønsker at udvide eller ændre dit værksted på en sådan måde, at det øger forureningen til det omgivende miljø.
Når du skal anmelde dit autoværksted, kan du gøre det, ved at udfylde følgende anmeldelsesskema:

Anmeld etablering eller ændring af autoværksted


Det er vigtigt, at du udfylder alle relevante punkter, da vi ellers skal indhente supplerende oplysninger, hvilket kan forsinke sagsbehandlingen.

Når dit autoværksted er anmeldt og godkendt af kommunen, vil vi regelmæssigt – og mindst hvert 6. år – foretage et miljøtilsyn på dit værksted. På tilsynet vil vi følge op på, om reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes. 

 

Er der specielle beliggenhedskrav til autoværksteder?

Hvis du etablerer et anlæg til autolakering eller undervognsbehandling på dit autoværksted, skal du placere det mindst 100 meter fra områder, som anvendes eller - som ifølge kommuneplanen - er udlagt til:

 • Boligområde
 • Blandet bolig- og erhvervsområde
 • Institutionsformål
 • Sommerhuse
 • Kolonihaver
 • Rekreative områder

 

Skal dit autoværksted miljøgodkendes?

Hvis du på dit autoværksted udfører autoophug, lakering eller undervognsbehandling, med et forbrug af opløsningsmidler på over 6 kg pr. time, skal du søge om miljøgodkendelse. Se mere under godkendelsespligtige virksomheder.

 

Hvad gør du, hvis der er spildevand fra værkstedet?

Hvis du udleder andet end overfladevand og sanitært spildevand fra dit autoværksted, skal du installere en olieudskiller og du skal søge om spildevandstilladelse.

 

Oplag af biler

Der findes regler for reparation, opbevaring og skrotning af ikke indregistrerede biler og andre motorkøretøjer. Det betyder, at det måske ikke er lovligt at have biler stående på din ejendom eller virksomhed.

Læs mere om oplag af biler

Hvis din virksomhed ikke er godkendelsespligtig eller er omfattet af en branchebekendtgørelse (som f.eks. autoværksteder, maskinværksteder eller mellemstore fyringsanlæg), kan du læse mere om din virksomhed på denne side.

 

Brugerbetalingsvirksomhed eller § 42 virksomhed

Hvis din virksomhed er opført på Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, er din virksomhed en brugerbetalingsvirksomhed.

Hvis den ikke er opført i dette bilag, er din virksomhed en såkaldt § 42 virksomhed.

Følgende er eksempler på § 42 virksomheder; pizzeriaer, supermarkeder, restauranter, cafeer, tandlægeklinikker.

 

Hvilke regler gælder så for min virksomhed?

Fælles for både brugerbetalingsvirksomheder og § 42 virksomheder er, at du ikke har pligt til at anmelde til miljømyndigheden, inden du etablerer dig, eller inden du foretager ændringer og/eller udvidelser af din virksomhed.

Det kan dog stadigvæk være en fordel at kontakte kommunen, inden du etablerer din virksomhed eller foretager udvidelser eller ændringer, som kan påvirke omgivelserne med for eksempel spildevand, stoffer til luften eller støj.
På den måde kan vi være behjælpelige med at forudse eventuelle miljøkonflikter med dine naboer og på at forebygge miljøproblemer på forhånd. Dette kan både spare dig tid og penge på den lange bane.

 

Hvilke regler gælder så?

Selvom din virksomhed ikke er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller anmeldelse, gælder der stadig forskellige regler for din virksomhed. For eksempel gælder der regler for, hvordan du håndterer, opbevarer og bortskaffer dit affald. Dette skyldes, at alle virksomheder i Middelfart Kommune er omfattet af kommunens regulativer for affald.

Ud over at være omfattet af Middelfart Kommunes affaldsregulativ, er du også forpligtet til at søge om en spildevandstilladelse, hvis du udleder andet end overfladevand og sanitært spildevand fra din virksomhed. 

Hvis din virksomhed er en brugerbetalingsvirksomhed, vil du desuden regelmæssigt – og mindst hvert 6. år – få et miljøtilsyn. På tilsynet vil vi kigge nærmere på, om ovenstående regler overholdes og om virksomheden i øvrigt drives miljømæssigt forsvarligt.

Hvis din virksomhed er en § 42 virksomhed, vil du ikke få regelmæssigt miljøtilsyn.

 

Har du i øvrigt spørgsmål til din virksomhed, herunder forskellene på brugerbetalingsvirksomheder og § 42 virksomheder, er du altid velkommen til at kontakte Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500.

Vil du starte en virksomhed i Middelfart Kommune?

Miljølovgivningen og reglerne for opstart af virksomhed kan være svære at finde rundt i og få overblik over. Hvilke regler netop din virksomhed er omfattet af afhænger i høj grad af, hvilken type af virksomhed du ønsker at opstarte, hvor stor den er, og hvor du placerer dig.

Hvis du står over for at skulle etablere en virksomhed i Middelfart Kommune og mangler hjælp til at få overblikket over miljølovgivningen, er du altid velkommen til at tage kontakt til os i Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500. Ved at tage kontakt til os så tidligt som muligt i processen, vil vi bedre kunne hjælpe dig i forhold til at se de muligheder, der er i dit projekt rent miljømæssigt, og omvendt vil vi også kunne pege ud, hvis der er eventuelle miljømæssige begrænsninger.

Hvis vores gennemgang af dit projekt viser, at du skal anmelde din virksomhed eller ansøge om en miljøgodkendelse, vil vi ligeledes – hvis relevant – tilbyde dig et opstartsmøde, hvor vi sammen gennemgår kravene til anmeldelsen eller ansøgningen, og hvor vi kan gennemgå nogle af de krav, din virksomhed vil blive omfattet af. På mødet vil vi også afklare, om dit projekt kræver andre godkendelser/tilladelser end en miljøgodkendelse som f.eks. en spildevandstilladelse eller byggetilladelse. På den måde får du et fuldt overblik over processen og reglerne, som dit projekt er omfattet af.

Hvis du ønsker at udvide din virksomhed eller, hvis du ønsker at foretage drifts- eller produktionsmæssige ændringer, der kan forøge forureningen til det eksterne miljø, kan det være, at du har behov for forskellige godkendelser og tilladelser.

Hvis du står over for at skulle udvide din virksomhed eller ændre din virksomhed og mangler hjælp til at få overblikket over miljølovgivningen, er du altid velkommen til at tage kontakt til os i Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf: 8888 5500. Ved at tage kontakt til os så tidligt som muligt i processen, vil vi kunne hjælpe dig i forhold til at se de muligheder der er i dit projekt rent miljømæssigt og omvendt vil vi også kunne pege ud, hvis der er eventuelle miljømæssige begrænsninger.

 

Miljøgodkendelse af virksomheder

Hvis din virksomhed er godkendelsespligtig og du foretager udvidelser eller ændringer, der øger forureningen til det eksterne miljø, skal du ansøge om en tillægsgodkendelse til din eksisterende miljøgodkendelse. Husk, at du skal have fået din tillægsgodkendelse inden du udvider din virksomhed, sætter dine nye anlæg i drift eller foretager ændringer som medfører forøget forurening.
Hvorvidt dit projekt kræver en tillægsgodkendelse afgøres af godkendelsesmyndigheden i Middelfart Kommune.

 

Autoværksteder og maskinværksteder med et produktionsareal over 1000 m2

Hvis du har planer om at udvide dit autoværksted eller dit maskinværksted eller foretage ændringer, som forøger din virksomheds forurening til det eksterne miljø, skal du anmelde dit projekt til Middelfart Kommune. Husk, at du skal have fået en accept af din anmeldelse inden du udvider dit autoværksted eller maskinværksted, sætter dine nye anlæg i drift eller foretager ændringer som medfører forøget forurening.
Hvorvidt dit projekt kræver en anmeldelse eller ej, afgøres af Middelfart Kommune.

 

Andre godkendelser og tilladelser

Selvom din virksomhed ikke er omfattet af godkendelsespligt eller anmeldepligt jf. ovenstående, kan udvidelsen eller ændringen af din virksomhed stadig godt kræve andre godkendelser og tilladelser.
For virksomheder er der ofte tale om:

 • Spildevandstilladelse
 • Byggetilladelse
 • Landzonetilladelse
 • Dispensationer fra lokalplan m.m.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver nogen tilladelser eller godkendelser, er du altid velkommen til at kontakte Teknik & Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500.

Hvis du ønsker at lukke din virksomhed eller flytte din virksomhed til en anden lokalitet, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Din produktion anses for at være stoppet, når:

 • Din virksomheds produktion er flyttet.
 • Hvis din virksomhed er lukket.

Når din produktion er stoppet, er der en række miljømæssige forhold, du skal sørge for er i orden. Disse inkluderer blandt andet:

 • Du skal sørge for at fjerne alt affald fra grunden, så der ikke ligger rester der kan forurene f.eks. jord eller overfladevand.
 • Du skal kontakte Natur- og Miljøafdelingen sådan, at vi kan lave et lukketilsyn.
 • Husk generelt at rydde op på virksomheden og på de udendørs arealer.


Hvis du ønsker at vide mere, så kontakt Industrigruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500.

Middelfart Kommune har siden den 1. januar 2007 været tilsynsmyndighed på kommunens forskellige virksomheder med undtagelse af nogle få meget store og komplicerede virksomheder. På disse er Miljøstyrelsen tilsynsmyndighed.

Formålet med miljøtilsynet er at kontrollere, at miljølovgivningen efterleves og at virksomhederne drives miljømæssigt forsvarligt. På miljøtilsynet kigger vi blandt andet på virksomhedens:

 • Udledninger af spildevand
 • Håndtering og opbevaring af affald
 • Udledninger af forskellige stoffer til luften
 • Støjudbredelse
 • Risiko for jordforureninger
 • Egenkontrol med miljøforholdene

Fra 1. maj 2016 har kommunerne skulle indberette resultaterne af miljøtilsynet i DMA- digital miljøadministration. Tilsynsindberetning for landbrug og industri kan ses på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration under rapporter.

 

Lovgivningen

Miljøbeskyttelsesloven pålægger kommunerne og staten at føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

I bekendtgørelsen om miljøtilsyn er der bl.a. fastsat regler om, hvordan miljøtilsyn planlægges og hvor ofte der skal føres tilsyn. læs mere her:

 

Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn med virksomheder

Der er brugerbetaling for kommunernes arbejde med miljøgodkendelse samt miljøtilsyn for en stor gruppe af virksomheder. Hvilke virksomheder det drejer sig om fremgår af Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Brugerbetaling opgøres efter de nærmere takster og regler fastsat i bekendtgørelsens bilag 2.
Middelfart Kommune opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetaling allerede er opkrævet.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om brugerbetaling og timetakster.

 

Miljøtilsynsplan

Middelfart Kommunes miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og landbrug beskriver, hvordan tilsynene overordnet vil blive planlagt og gennemført. Planen opdateres minimum hvert 4. år og kan rekvireres hos Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500.

 

Hvor ofte får min virksomhed miljøtilsyn?

Hvis du driver en godkendelsespligtig virksomhed eller et maskinværksted med et produktionsareal på over 1.000 m2, får du som minimum miljøtilsyn hvert 3. år. Øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have et miljøtilsyn minimum hvert 6. år.

Din virksomhed kan dog også få ekstra miljøtilsyn ud over det, som minimumsfrekvenserne fastlægger. Om din virksomhed får et ekstra miljøtilsyn afhænger blandt andet af din virksomheds placering og mulige belastning af miljøet.

 

Om kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år, ud over de almindelige tilsyn, også gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug.
Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.

 

Hvis du har spørgsmål til reglerne for miljøtilsyn eller et udført miljøtilsyn på din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500.