Luk alle
Åben alle

Vandløbsloven gælder for vandløb, grøfter, kanaler, rørlagte vandløb og dræn samt søer og andre indvande. En del af vandløbene i kommunen er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Der er i statens vandområdeplaner fastsat en målsætning for naturtilstanden i hvert enkelt vandløb.

Er der tvivl om, hvilke regler der gælder ved vandløb, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune på 8888 5500.

Middelfart Kommune skal give tilladelse til ændringer i og ved vandløbene. Det gælder både for offentlige og private vandløb.

Du skal søge tilladelse til:

 • Udledning af tag- og overfladevand til dræn og vandløb
 • Etablering af nye dræn
 • Etablering eller ændring af broer over vandløb
 • Krydsning af vandløb med kabler og rørledninger
 • Byggeri og terrænændringer indenfor 8 meter fra vandløb
 • Ændring af vandløbets forløb eller tværsnit
 • Rydning eller plantning af træer og buske indenfor 2 meter fra vandløb.

Spørg Natur- og Miljøafdelingen, hvis du er i tvivl, om en aktivitet i eller ved et vandløb kræver tilladelse. Du kan kontakte os på 8888 5500.

 

Sagsgang, afgørelse og klagemuligheder

 • Du sender en ansøgning – eller en forespørgsel – til kommunen.
 • Kommunen gennemgår din ansøgning.
 • Kommunen beder eventuelt om flere oplysninger.
 • Kommunen sender det ansøgte i høring (offentlig eller naboer).
 • Kommunen træffer afgørelse.

Når en ansøgning modtages, vil der ofte blive foretaget en besigtigelse, som regel sammen med ansøgeren. Det kan til tider være nødvendigt at indhente flere oplysninger fra f.eks. ansøger, før sagen kan behandles.

De fleste af Middelfart Kommunes afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelse.

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Middelfart Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de offentlige vandløb i kommunen.

 

Vandløbsregulativer

Alle offentlige vandløb har et vandløbsregulativ. I regulativerne kan man se, hvilke krav der er til vandløbenes bredde og dybde og/eller vandføringsevne. Regulativerne indeholder desuden bestemmelser om, hvad man som bredejer skal og må/ikke må i og ved vandløbene.

 

Adgang til vandløbet

Der er ikke offentlig adgang til offentlige vandløb, med mindre der er en sti, eller vandløbet ligger på offentlig grund. Kommunens medarbejdere må færdes til, fra og langs med vandløbene med materiel og maskiner i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

 

Vedligeholdelse

Vandløbsregulativerne indeholder bestemmelser om, hvornår og hvordan kommunen skal vedligeholde vandløbene. Kommunen skal sørge for, at kravene til vandløbenes bredde og dybde og/eller vandføringsevne er overholdt. Vandløbene skal vedligeholdes under hensyntagen til natur og miljø i og ved vandløbene.

Hvis du vil vide, hvornår et vandløb vedligeholdes, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 8888 5500.

Vandløb kan opdeles i offentlige og private vandløb. Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb, og bredejerne skal vedligeholde de private vandløb.

 

Offentlige vandløb

Det er fastlagt i vandløbsregulativet for det enkelte offentlige vandløb, hvordan og hvornår grødeskæring og oprensning skal foretages. Det er kommunen, som foretager vandløbsvedligeholdelsen.

 

Private vandløb

De private vandløb vedligeholdes af bredejerne langs vandløbet. Det gælder både for åbne strækninger og rørlagte strækninger. Den tilbagevendelse årlige vedligeholdelse kræver ikke tilladelse fra kommunen.
Vedligeholdelse er ikke at ændre skikkelse/form eller at udskifte en rørlagt strækning med en mindre eller større rørdimension. Det betragtes som en vandløbsregulering. Det er derfor en god ide at kontakte kommunen, inden et vandløb renses eller man på anden måde påvirker et vandløb for at vide, hvad man kan gøre indenfor lovens rammer.

Står der vand på marken, så undersøg om alle dræn virker, eller om det har regnet så meget, at det kan forventes, at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet. Nogle steder - især i moseområder - har markerne, blandt andet på grund af kraftig dræning, i en periode sat sig med mere end 1 cm om året, mens vandløbet fortsat ligger i samme niveau. Dette medfører naturligt en dårligere afvanding af markerne omkring vandløbet.

 

Omlægning eller regulering

Ønsker du at omlægge eksisterende vandløb eller anlægge et nyt, skal kommunen som vandløbsmyndighed godkende vandløbsreguleringen.

Der skal ansøges om:

 • Ændring af vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.
 • Rørlægning af åbne vandløb.
 • Åbning af rørlagte vandløb.
 • Ændring i dimensionerne på et rørlagt vandløb samt rørledningens placering (trace).
 • Etablering af vandingssteder.
 • Anlæg af nyt vandløb.
 • Etablering af indvindingsanlæg.
 • Omlægning af hele eller store dele af et rørlagt vandløb med samme dimension og trace.
 • Vandstandssænkning af søer

En ansøgning om regulering af vandløb skal indeholde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for reguleringen.
 • Oversigtskort og detailplaner.
 • Oversigt over de af reguleringen omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget.
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.

I vurderingen af en regulering skal kommunen tage hensyn til både afvandingsinteressen og samtidig sikre, at levestederne for planter og dyr ikke forringes. Fordelingen af udgiften til reguleringen skal være aftalt før, regulering kan foretages. Generelt vil udgifterne fordeles mellem dem, som har gavn og interesse i reguleringen af vandløbet.

 


Vandløbsrestaurering

Kommunen kan gennemføre den nødvendige vandløbsrestaurering af offentlige vandløb. Formålet med et restaureringsprojekt er at forbedre forholdene i og omkring vandløbet til gavn for smådyr og fisk således, at vandområdeplanens målsætninger opfyldes. Et restaureringsprojekt kan være:

 • Genåbning af rørlagte vandløb.
 • Genslyngning af udvalgte strækninger.
 • Udlægning af gydegrus.
 • Fjernelse af spærringer og etablering af faunapassager.

En spærring i et vandløb kan f.eks. være et stemmeværk eller et højt beliggende rørudløb. Disse spærringer hindrer f.eks. havørreder og ål i at vandre op i vandløbene til mulige gyde- og opvækstpladser opstrøms for spærringen.

Alle offentlige vandløb – både åbne og rørlagte – har et regulativ. Regulativerne indeholder bestemmelser om vedligeholdelse af vandløbene, kommunens forpligtelser samt bredejernes rettigheder og pligter. De nuværende regulativer er udarbejdet af de tre gamle kommuner (Middelfart, Nørre Aaby og Ejby) og Fyns Amt over en længere periode.

Middelfart Kommune er i gang med at revidere vandløbsregulativerne. Det er en længerevarende proces. Når vandløbsregulativerne er revideret og vedtaget, vil de være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

De gældende vandløbsregulativer kan rekvireres ved henvendelse til kommunens vandløbsmedarbejdere i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500 eller via sikker mail:

Kommunens største vandløb er omfattet af såkaldte Q-H regulativer. Det betyder, at kravene til vandløbenes vandføringsevne er fastlagt ved, at vandløbenes vandspejl i udvalgte punkter ikke må overstige et vist niveau (meter over havet) ved en bestemt vandføring (liter/sekund).

Målinger af vandføringsevnen i Aulby Mølle Å, Brende Å, Gremmeløkke Å, Stor Å og Viby Å kan rekvireres ved henvendelse til Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500 eller via sikker mail: