Aktuelle udbud

Herunder finder du Middelfart Kommunes aktuelle udbud.

Leverandør til Middelfart Kommune

Når du ønsker at blive leverandør til Middelfart Kommune, skal du være opmærksom på vores sociale klausuler og politik for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune har indført brugen af arbejdsklausuler på alle relevante områder. Det betyder at der stilles krav om at underleverandørers ansatte, uanset nationalitet, som minimum skal have samme ansættelsesvilkår, som hvis de var ansat på dansk overenskomst.

I forbindelse med indførelse af sociale klausuler i Middelfart kommune, kan jobcentret tilbyde virksomhederne hjælp med at oprette og finde egnede kandidater til almindelige virksomhedspraktikker, praktikker med uddannelsesperspektiv og til elevpladser og bredt rådgive virksomhederne i forbindelse med oprettelse af praktik og elevpladser.

 

Middelfart Kommunes anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

- Orientering til virksomheder, samarbejdsparter eller andre interesserede

Der har i mange år været fokus på, at unge ikke kan gennemføre deres uddannelse fordi de mangler praktikpladser. Middelfart Kommune har et ønske om, at bidrage til løsningen af dette problem. Middelfart Kommune har derfor besluttet at alle Leverandører der indgår bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter med Middelfart Kommune, skal efterleve vedtaget sociale klausuler.

Middelfart Kommune anvender Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning (2013) om ”Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler i forbindelse med udbud”, jf. ”Kommuneaftalen 2014”. Vejledningen omfatter et ”følg eller forklar”-princippet.

Anvendelsen af sociale klausuler vil fremgå af kontrakten. Såfremt Middelfart Kommune afviger fra at benytte sociale klausuler i nedenstående relevante tilfælde, vil dette fremgå af Middelfart Kommunes hjemmeside.

Kravet om anvendelse af sociale klausuler gælder for:

 • Bygge og anlægskontrakter
  Følg eller forklar”-princippet skal anvendes når:
  - Kontrakten har en varighed på over 6 måneder
  - Samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr.
  - Og/eller lønsum på mindst 4 mio. kr.
  Alle kontrakter er omfattet, uanset om der er tale om fagentrepriser, hovedentrepriser eller totalentrepriser.
 • Tjenesteydelseskontrakter
  Følg og forklar princippet skal anvendes når:
  - Kontraktens varighed er over 6 måneder
  - Samt kontraktværdi på mindst 10 mio. kr.
  - Og/eller lønsum på mindst 4 mio. kr.
  - Desuden skal ydelsen have et driftselement, fx rengørings- eller kantineydelse
  Rammeaftaler er ikke omfattet af følg eller forklar

For alle øvrige kontrakter gælder, at der altid skal underskrives en tro og love erklæring på
leverandørens sociale ansvarlighed, herunder antallet af elever leverandøren har i uddannelses og/eller virksomhedspraktik.

Ved anvendelse af sociale klausuler, vil Middelfart Kommune tage udgangspunkt i følgende kontraktbestemmelse:

”[Leverandøren] skal i forbindelse med udførelse af kontrakten beskæftige et antal praktikanter, der som minimum svarer til den sædvanlige andel af praktikanter indenfor branchen. Som et led i opfyldelsen af denne kontrakt skal [Leverandøren] således som et krav sikre, at mindst 5% af de årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten samlet set for [Leverandøren] og dennes eventuelle underleverandører tilhører gruppen af praktikanter.

Ved gruppen af praktikanter forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. Kravet kan opfyldes ved at ansætte personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til ovennævnte.
[Leverandøren] skal på Middelfart Kommunes anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse fra persongruppen af praktikanter er opfyldt. Det kan ske gennem kopi af uddannelsesaftaler.

Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt krav om ansættelse af praktikanter er overholdt, kan Middelfart Kommune forlange en uddybende redegørelse fra [Leverandøren]. Må Middelfart Kommune herefter konstatere, at kravet ikke er opfyldt, betragtes det som en væsentlig mangel og dansk rets almindelige regler om mangelbeføjelser finder anvendelse, herunder hævebeføjelsen.

Herudover har parterne aftalt, at [Leverandøren] kan pålægges en dagbod på [X] kr. til manglen er bragt til ophør.”

Leverandører og samarbejdsparter er altid velkommen til at kontakte Middelfart Kommunes Job og Vækstcenter, for at høre nærmere om muligheden for praktik- og uddannelsesaftaler.

 

Middelfart Kommunes anvendelse af arbejdsklausul

- Orientering til virksomheder, samarbejdsparter eller andre interesserede

Middelfart Kommune ønsker, at Leverandører og samarbejdsparter aktivt medvirker til social ansvarlighed, hvorfor der stilles krav om at leverandører og dennes underleverandører har løn- og ansættelsesvilkår der ikke er mindre gunstige end de ansættelsesvilkår, der gælder for samme fag på den egn, hvor arbejdet udføres.

Arbejdsklausulen anvendes ved indgåelse af aftale om:

 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Tjenesteydelser med et driftselement

Middelfart Kommune har tilsluttet sig Fælles Fynsk Arbejdsklausul, som i hovedpunkter
indeholder følgende:

 • Krav til medarbejdernes ansættelsesforhold og identifikation. Herunder krav om, at alle medarbejdere har gyldige opholds- og arbejdstilladelser.
 • Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav om skiltning.
 • Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere.
 • Krav til dokumentation og redegørelse.
 • Regler for frister, videregivelse af dokumentation og sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelser.

 

Middelfart Kommunes krav ved kommunale garantistillelser

- Orientering til virksomheder, samarbejdsparter eller andre interesserede

Almene byggerier:
Når Middelfart Kommune yder støtte til almene byggerier, stilles der i forbindelse med garantiansøgningen krav om, at den almene boligorganisation skal anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler samt arbejdsklausul, i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejder og leverancer

Øvrige kommunale garantistillelser:
I de tilfælde hvor Middelfart Kommune stiller garanti for en ekstern parts låneoptagelse, vil der ligeledes blive stillet krav om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler samt arbejdsklausul. Der er typisk tale om anlægsopgaver der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvor kommunen lovligt kan yde støtte.

Når Middelfart Kommune efter særlovgivning har pligt til at stille garanti for ekstern parts låneoptagelse, vil kravet om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler samt arbejdsklausul, alene blive stillet såfremt det er muligt efter pågældende lov

Middelfart Kommune arbejder systematiseret og struktureret med arbejdsmiljøledelse

Middelfart Kommunes overordnede mål er, at vores arbejdspladser skal være sikre med et godt arbejdsmiljø.
Dette betyder, at vi stiller høje krav på arbejdsmiljøområdet både til os selv men også til dig, der arbejder som håndværker, entreprenør og servicemedarbejder m.v. for Middelfart Kommune.

Din håndtering af arbejdsmiljøet har stor betydning for vores arbejdsmiljø. Vi accepterer ingen arbejdsulykker på vores bygge- og anlægspladser forårsaget af manglende sikkerhedsforanstaltninger.

Vi forventer, at du udviser hensyn over for dine kolleger og bygningens brugere, så de ikke udsættes for sundhedsrisiko eller -fare.

Inden opstart af arbejdet på det enkelte arbejdssted skal du efterspørge information om særlige betingelser og forhold hos kontaktpersonen.

 

Grundregler

Arbejdsmiljølovgivning, bekendtgørelser og At-vejledninger skal overholdes af alle, både håndværkere, mestre, rådgivere og bygherre.

Alkohol må hverken indtages eller medbringes på byggepladsen.Det accepteres ikke at tilstedeværende på byggepladsen er påvirket af alkohol under udførelse af deres arbejde, uanset om dette er indtaget uden for byggepladsen. Berusede personer bortvises øjeblikkeligt. Ved særlige anledninger kan bygherren dispensere fra alkoholpolitikken.

Middelfart Kommune har en overordnet rygepolitik for kommunens ansatte. Der må ikke ryges i arbejdstiden.
For dig som ekstern leverandør/håndværker gælder, at der ikke ryges på kommunens matrikler. OBS ved arbejde på børn – og unge institutioner gælder der, ifølge dansk lovning, at der ikke må ryges, så dette er synligt, heller ikke udenfor matriklen.

Du skal altid anvende passende egnet sikkerhedsudstyr og tekniske hjælpemidler under udførelsen af dit arbejde; bl.a. sikkerhedsfodtøj, sikkerhedshjelm, stillads, hejs, etc.

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med regulativerne for erhvervsaffald og husholdningsaffald i Middelfart Kommune, herunder sortering af affald.

Mange arbejdsulykker er faldulykker. Derfor er det en selvfølge, at du holder pladsen ryddelig og rydder op efter dig, så snart en aktivitet er afsluttet.

Opbevaring af materialer skal du altid aftale med bygherren.

Du må aldrig efterlade maskiner og værktøj uden opsyn, hvor der er børn og unge. Det samme gælder kemikalier. Hvor skoler og andre institutioner er i brug, må der ikke ligge løse ledninger og materialer på gangarealer.

Du skal altid tage højde for sikkerheden for kolleger og bygningens brugere. Støvende og støjende forarbejdning af materialer må, som hovedregel, ikke foregå i lokaler, hvor bygningens brugere arbejder.

Leverandørbrugsanvisning og/eller arbejdspladsbrugsanvisning skal forefindes på byggepladsen for de produkter, der anvendes - og skal på forlangende fremvises.

 

Specielt til mester

Du skal tilrettelægge arbejdet på en måde, så ingen udsættes for skadelige påvirkninger eller risici.

Du skal sørge for, at de fornødne tekniske hjælpemidler er til rådighed ved transport og løft af tunge eller svært håndterbare genstande.

Du skal sikre afspærring af arbejdsområder i bygninger, der er i brug. Afspærringens omfang aftales med bygherre/institutionsleder.

Hvor det er nødvendigt, at inddrage offentlig vej eller fortov til byggeplads, skal du ansøge Trafik- og Vejafdelingen om tilladelse inden arbejdets opstart. Trafik- og Vejafdelingens anvisninger på omfang af skiltning og afspærring skal følges.

Hvis der bruges gnist- og/eller varmeafgivende værktøj i arbejdet skal du gøre dig bekendt med Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B. Inden arbejdet opstartes skal der udarbejdes en ”Aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde” Desuden skal bygherren informeres ved påbegyndelse og afslutning.

Brud på arbejdsmiljø- og sikkerhedsreglerne kan medføre udelukkelse som håndværker/entreprenør hos Middelfart Kommune og erstatningsansvar

En gang årligt inviterer Middelfart Kommune erhvervslivet og andre interesserede til informationsmøde.

Formålet med mødet er at informere om næste års budget og Middelfart Kommunes planer for indkøb, samt bygge- og anlægsopgaver det næste års tid.

Indkøb i Middelfart Kommune

Se vores indkøbspolitik og læs om mellemkommunale samarbejder, EAN numre og e-handel.

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune har en politisk vedtaget indkøbspolitik.

Se Middelfart Kommunes Indkøbspolitik 2022-2026 (PDF)

Indkøbspolitikkens overordnede formål er at skabe rammerne for, at Middelfart Kommune kan købe varer og tjenesteydelser på økonomisk fordelagtige vilkår. Samordning og koordinering af Middelfart Kommunes indkøb skal sikre, at Middelfart Kommune fremstår som én kunde overfor leverandørerne for herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele.

Middelfart Kommunes indkøb skal afspejle ressource- og miljøbevidsthed.

Alle indkøb af varer og tjenesteydelser sker iht. gældende lovgivning, herunder EU’s indkøbsdirektiver.

Middelfart Kommune benytter det elektroniske aftalekatalog fra RAKAT. Her markedsføres indkøbsaftaler internt i kommunerne.

Aftalekataloget suppleres med et bestillingsmodul (RAKAT) med mulighed for direkte bestilling hos leverandørerne, når katalog med billeder, beskrivelse af varer og priser er indlagt i systemet.

En stor del af Middelfart Kommunes leverandører, leverer et elektronisk varekatalog til indlæsning i RAKAT.

Vil du vide mere om Middelfart Kommunes e-handel, eller ønsker du at få indlæst et katalog i RAKAT, kan du kontakte Indkøbsafdelingen på tlf. 8888 5500 for at få et aftale-id. Aftale-id, samt varekataloget skal indsendes til Comcare, hvorefter kataloget bliver tilgængelig i Middelfart Kommunes indkøbssystem.

 

KomUdbud.dk er et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner, hvor de enkelte kommuner foretager EU-udbud på vegne af KomUdbud.dk medlemmer.

Medlemmer:

 • Middelfart Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Kolding Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Odense Kommune
 • Randers Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Vejle Kommune
 • Århus Kommune

Ønsker du at læse mere, så klik ind på KomUdbud.dk.