Godkendelser og tilladelser

Etablering, ændring eller udvidelse af et dyrehold kræver tilladelse/godkendelse fra kommunen. Hvordan der skal ansøges afhænger af dyreholdets størrelse.

Ansøgningsskema  kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Luk alle
Åben alle

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, skal der søges byggetilladelse hos kommunen. Til skure, der ønskes placeret væk fra eksisterende bygninger, f.eks. i en græsningsfold, skal der desuden søges landzonetilladelse hos kommunen.

Ansøg om byggetilladelse via byg og miljø

I landzoneområder, der ikke er lokalplanlagte med henblik på boliger eller blandet bolig og erhverv, kan man uden kommunens tilladelse have et dyrehold bestående af:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 2 køer med kalve eller 4 stykker andet kvæg eller 4 heste med føl eller 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller 15 producerede slagtesvin eller 10 får med lam eller 10 geder med kid.

I byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, kan man have et dyrehold bestående af:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Det er ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål. Kommunen anbefaler, at der ikke holdes gæs, kalkuner, påfugle eller andet større fjerkræ i de nævnte områder.

Dyreholdet skal være indrettet, så det ikke giver anledning til forurening eller væsentlige gener for naboer. Hvis et dyrehold giver anledning til forurening eller væsentlige gener, kan kommunen stille krav om, at forureningen og/eller generne skal begrænses. Anden lovgivning med hensyn til dyrehold skal ligeledes være overholdt.

Hvis du er i tvivl om hvilke og hvor mange dyr, du må have på din ejendom, eller krav til indretning, kan du kontakte kommunens landbrugsgruppe på 8888 5500.

I reglerne om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug er der nogle undtagelsesbestemmelser for visse mindre dyrehold på dybstrøelse. Ved etablering eller udvidelse af produktioner af de nævnte størrelser er det tilstrækkeligt at indsende en anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen til kommunen:

 • 175 m2 produktionsareal (det staldareal dyrene går på, f.eks. en boks), hvis dyreholdet alene består af ammekøer, med opdræt, heste, geder eller får.
 • 200 m2 produktionsareal, hvis dyreholdet alene består af heste.
 • 300 m2 produktionsareal, hvis dyreholdet alene består af ammekøer, med opdræt, heste, geder eller får, og dyrene kun er opstaldet i perioden fra den 1. oktober til den 15.maj (vinteropstaldning).

Dyrehold af denne størrelse er omfattet af husdyrbruglovens og husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om bl.a. afstand til skel, nabobeboelse, byzone og vandindvindingsanlæg. Dyreholdet er desuden omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

Større dyrehold kræver tilladelse eller godkendelse fra kommunen.

Når et dyrehold større end ovennævnte dyrehold ønskes etableret, ændret eller udvidet, skal der søges om tilladelse eller godkendelse hos kommunen. For at få afklaret, om dit husdyrbrug skal have tilladelse eller godkendelse fra kommunen, kan du kontakte kommunens landbrugsmedarbejdere.

Ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug skal foretages på digitalt ansøgningsskema som findes på husdyrgodkendelse.dk. Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID.

Der kan stilles vilkår i miljøtilladelsen/-godkendelsen, som sikrer, at dyreholdet ikke er til skade for miljøet eller til gene for naboerne.

Hvis kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen vurderer, at der vil være væsentlige påvirkninger af omgivelserne, herunder naboer og natur, skal kommunen i miljøtilladelsen eller miljøgodkendelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at forureningen begrænses. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen meddele afslag på det ansøgte.

Mindre ændringer kan anmeldelses til kommunen.

Visse nærmere specificerede mindre ændringer/udvidelser af husdyrbrug kræver ikke miljøtilladelse/miljøgodkendelse. Ændringerne anmeldes til kommunen og behandles efter bestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Anmeldelse skal foretages i digitalt ansøgningsskema som findes på husdyrgodkendelse.dk

Adgang til ansøgningssystemet sker med NEM ID.

Kommunen opkræver brugerbetaling i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøtilladelser/miljøgodkendelser. Læs mere under miljøtilsyn.

Se de aktuelle sagsbehandlingsfrister for godkendelser og tilladelser på landbrugsområdet. Du finder dem under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Du kan her på Middelfart Kommunes hjemmeside se aktuelle høringer og afgørelser på landbrugsområdet.

Gå til høringer og afgørelser

Gyllebeholdere

Anmod om beholderkontrol eller indgiv erklæring om, at beholder tages ud af drift.

Husdyrgødning

Husdyrgødning må ikke spredes eller udbringes på arealer, hvor der er fare for, at gødningen strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. Her kan du læse mere om reglerne.

Luk alle
Åben alle

På marker, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage og søn- og helligdage. Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.

Fast husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer.

Fast husdyrgødning må ikke udbringes indenfor en afstand af 20 meter til en række særlige naturområder, med mindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer.

Flydende husdyrgødning skal udbringes ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.

På sort jord og græsmarker må udbringning af flydende husdyrgødning kun ske ved nedfældning. Nedfældning kan erstattes af udbringningsteknik, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at have samme effekt som nedfældning.

På arealer indenfor 20 meter fra en række særlige naturområder må udbringning af flydende husdyrgødning kun ske ved nedfældning.

Flydende husdyrgødning

Som udgangspunkt må der ikke udbringes flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar, men der er mange undtagelser. Der må således bl.a. udbringes flydende husdyrgødning:

Fra høst til 1. oktober:

 • På etablerede overvintrene fodergræsarealer.
 • På arealer der skal anvendes til vinterraps den kommende vinter.

Fra høst til 15. oktober:

 • På frøgræsmarker, hvor der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

 

Fast gødning

I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast husdyrgødning på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning.

Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb således, at der er afløb fra laveste punkt og at tilstopning undgås.

Lagre af fast gødning skal overdækkes med tætsluttende vandtæt materiale straks efter udlægning, dog undtaget gamle udmugningssystemer, hvor fast gødning og ajle er helt opdelt, f.eks. oplægning i gødningskegle.

Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.

Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne, dels fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, dels fra den oplagrede gødning.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket med vandtæt materiale.

Det skal slås fast, at der altid vil være tale om en gråzone i forbindelse med "kompostlignende" husdyrgødning. Normalt vil man være på den sikre side, hvis man overholder følgende anbefalinger:

 

Kvæg

Dybstrøelse fra kvæg, der har ligget i en stald i mindst tre til fire måneder, vil ofte være så kompostlignende, at det umiddelbart kan deponeres i markstak som kompost, uden at der skal ske yderligere sammenblanding eller beluftning.

Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter én til to måneder. Det er dog en forudsætning, at tørstofindholdet er mindst 30 pct. i alle delpartier.

 

Svin

Svin, der går på dybstrøelse uden separat gødeareal, fordeler ikke naturligt gødningen over hele måtten, som f.eks. kvæg gør. Dybstrøelse fra slagtesvin uden separat gødeareal kan således ikke betragtes som så kompostlignende, at det uden videre kan opbevares i marken som kompost, selvom der er gået tre til fire måneder fra indsættelse af grisene. Det vil være nødvendigt at sammenblande gødningen grundigt inden deponering i markstak, f.eks. ved at køre det igennem en møgspreder for at sikre, at tørstofprocenten er mindst 30 pct. for ethvert delparti. For at modvirke risikoen for udvaskning, kan der yderligere udlægges halm under stakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

 

Overdækning af markstakke

Markstakke skal være overdækket med vandtæt materiale.

 

Afstandsregler

Til vandløb (herunder dræn) og søer, til offentlig vej og privat fællesvej og til beboelse på samme ejendom: 15 m. Til enkelt vandindvindingsanlæg og til levnedsmiddelvirksomhed: 25 m. Til fælles vandindvindingsanlæg: 50 m og til naboskel: 30 m.

 

Krav om flytning af markstakke

Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Den ansvarlige for landbrugsdriften skal føre årlig optegnelse over placering af markstakke med angivelse af oplagringsperiode og placering, f.eks. ved angivelse på et kort.
Er du i tvivl om din markstak er ”lovlig”, så kontakt din planteavlskonsulent eller Middelfart Kommune.

Det kan ikke undgås, at der kommer lugtgener, når husdyrgødningen bliver bragt ud. Ved god dialog mellem landmand og naboer kan mange lugtklager tages i forkøbet.

Sprøjtning og affald

Bliv klogere på reglerne for sprøjtning og affaldshåndtering på landbrugsområdet.

Luk alle
Åben alle

Det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med landbrugets og gartneriernes opbevaring, håndtering og anvendelse af sprøjtemidler. Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes vejledning om regler for opbevaring, håndtering og anvendelse af sprøjtemidler.

På SEGES finder du vejledning om de forskellige risici, der er ved håndtering af sprøjtemidler, og hvordan du forebygger uheld

Middelfart Kommune fører tilsyn med opbevaring og bortskaffelse af affald. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen samt Middelfart Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Affaldstyper, som er almindelige i landbruget:

 

Døde dyr

Døde dyr skal opbevares og bortskaffes efter reglerne i Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Bekendtgørelsen findes på www.retsinformation.dk 

Du kan læse mere om håndtering af døde dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Miljøtilsyn

Middelfart Kommune fører de lovpligtige miljøtilsyn på husdyrbrug i kommunen. På tilsynene gennemgås de relevante miljøforhold i dialog med landmanden, og det sikres, at bestemmelserne i lovgivningen bliver efterlevet.

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune fører de lovpligtige miljøtilsyn på husdyrbrug i kommunen. På tilsynene gennemgås de relevante miljøforhold i dialog med landmanden, og det sikres, at bestemmelserne i lovgivningen bliver efterlevet.

Husdyrbrug reguleres efter reglerne i husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derudover er der en række andre love og bekendtgørelser på miljøområdet om affald, olietanke, sprøjtemidler mv., som landbruget skal overholde.

Der bliver opkrævet brugerbetaling for godkendelser og tilsyn i forhold til myndighedens anvendte tid. Sagsbehandlingen skal betales pr. time, og er fritaget for moms. Taksten fastsættes og reguleres af Miljøstyrelsen. Der er ikke mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Læs mere om brugerbetaling på retsinformation.dk

Middelfart Kommunes miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og landbrug beskriver, hvordan tilsynene overordnet vil blive planlagt og gennemført.

Planen opdateres minimum hvert 4. år.

Miljøtilsynsplanen kan rekvireres ved henvendelse til landbrugsgruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Klager over gener fra landbrug

Læs om, hvad du kan gøre, hvis du f.eks. er plaget af lugtgener eller fluer.

Luk alle
Åben alle

Lugt fra husdyrproduktion

Husdyrproduktion vil afhængig af størrelse og driftsform medføre lugt i et vist omfang. I landzone må man som nabo acceptere et vist lugtniveau. Der kan i visse tilfælde gøres noget for at begrænse eventuelle lugtgener.

De største husdyrbrug har en miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen kan der være stillet vilkår om begrænsning af lugtgener. For øvrige husdyrbrug gælder det, at kommunen kan stille krav om, at der gøres noget for at begrænse lugtgenerne, hvis naboer udsættes for uacceptable lugtgener.

Du kan kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500, hvis du føler dig væsentligt generet af lugt fra husdyrproduktion. 

 

Lugt fra gødningsudbringning

I forbindelse med gødningsudbringning kan der forekomme forbigående lugtgener, dels fra omrøring af gylletanke dels fra selve udbringningen. Der er regler for udbringning af husdyrgødning i nærheden af beboelser.

Husdyrgødning må ikke udbringes på søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Røg fra halmfyr kan under bestemte vejrforhold være generende for naboer.

Hvis du som nabo oplever hyppige og væsentlige gener fra halmfyr, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500. Vi vil så vurdere, om der kan gøres noget for at begrænse de pågældende gener.

Hvis du er generet af fluer, som du mener kommer fra et nærliggende husdyrbrug, kan du henvende dig til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500.

Tung trafik igennem landsbyer kan være generende og farlig, hvis ikke den foregår med passende hensyntagen til oversigtsforhold og andre trafikanter.

Færdsel med landbrugsmaskiner på vejene kan medføre spild af jord og gødning, som i regnvejr kan gøre vejene glatte. Chaufføren har pligt til at rense vejen efter, at kørslen er afsluttet.

Oplever du gener, så tag en snak med den ansvarlige.

Hvis du oplever, at spild af jord og gødning er til fare for trafikken, og at vejene ikke renses forsvarligt, kan du kontakte politiet.