Sundhedsprofilen 2021 bygger på svar fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?", som er udsendt til ca. 66.300 borgere på 16 år eller derover i Region Syddanmark. Region Syddanmark havde den højeste svarprocent i landet med 62,8 %. På baggrund af besvarelserne er der lavet en sundhedsprofil for de enkelte kommuner og regionen som helhed.

På landsplan er især unges mentale trivsel et stigende problem, som bør adresseres i det fremtidige forebyggende arbejde:

- Udviklingen i mental sundhed hos børn og unge er bekymrende. I Middelfart Kommune vil vi være med til at vende den udvikling og lave gode indsatser, der styrker fællesskabet. Derfor har Middelfart Kommune oprettet et §17 stk. 4 udvalg. Udvalgets opgave er at arbejde for, at alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab og har en tro på sig selv og mod på livet og det, der venter af oplevelser i det nære, det lokale, i Danmark og i verdenen, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Kaj Johansen.

På den positive side ses det, at rygning og alkohol siden 2010 har været på vej i den rigtige retning - men der er stadig meget arbejde at gøre. Danske børn og unge har stadig verdensrekord i druk. Derudover viser tallene, at næsten 11% af de unge mænd anvender snus dagligt.

Om Sundhedsprofilen:

Sundhedsprofilen anvendes blandt andet når der skal laves nye sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner, for den giver mulighed for målrettet at sætte ind med forebyggelse lokalt, regionalt og nationalt. Undersøgelsen giver et bredt billede af danskernes sundhed og trivsel, og danner grundlag for mange indsatser rundt om i kommunerne.

Resultaterne for denne undersøgelse skal ses i lyset af, at data er indhentet i perioden februar til maj 2021, hvor Danmark var ramt af Covid-19, og forsamlingsforbud medførte hjemsendelser, lukninger af natteliv, foreningsliv mm. Det må derfor forventes, at resultaterne er påvirket af situationen.

På grund af det store fokus, der har været (og er) på mental sundhed, er der i denne udgave af Sundhedsprofilen blandt andet spurgt ind til emner omkring ensomhed og social isolation, depression og angst samt kroniske smerter.

 

Udvalgte data – Middelfart Kommune (regionens tal i parentes)

Selvvurderet helbred og livskvalitet

 • 82,4% (82,6) af borgerne vurderer deres helbred som godt
 • 73,4% (73,5) af borgerne har god livskvalitet
 • Andelen af borgere med godt selvvurderet helbred og livskvalitet er reduceret siden den første sundhedsprofil blev gennemført i 2010.

Rygning

 • Andelen af daglige rygere er faldet fra 21,8% (22,1%) i 2010 til 13,8% (14,8%) i 2021

Alkohol

 • 13,6% (14,8%) af borgerne drikker mere end 10 genstande i løbet af en uge. Andelen er faldet med 5 procentpoint siden 2017

Fysisk aktivitet

 • 53,2% (52,8%) af borgerne dyrker slet ikke nogen former for idrætsaktivitet – hverken i forening eller på egen hånd
 • 22,2% (21,1%) dyrker moderat til hård aktivitet i fritiden mindst 4 timer om ugen. Andelen er faldet siden 2010, hvor andelen var 27,6%

Kost

 • 18,9% (20,1%) af borgerne har et usundt kostmønster
 • Andelen er steget 4,2 (5,6) procentpoint fra 2010 til 2021
 • Andelen, der spiser frugt dagligt er faldet fra 65,3% (66,5%) i 2010 til 44% (44,3%) i 2021

Overvægt

 • 54,8% (55,4%) af befolkningen er overvægtige (BMI over 25).
 • 21,0 (20,2%) af borgerne har svær overvægt (BMI over 30). Dette er en stigning på 6,2 (5,7) procentpoint siden 2010.

Mental sundhed

 • 14,9% (17,7%) af borgerne føler sig ofte eller meget ofte nervøse eller stressede
 • 14,9% (16,7%) af borgerne scorer lavt på den mentale helbredsskala
 • 9,6% (11,6%) af borgerne har lavt selvværd

Yderligere information

Hvis du ønsker at blive klogere på Sundhedsprofilen, kan rapporten hentes på Region Syddanmarks hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/det-naere-sundhedsvaesen/sundhedsprofil/hvordan-har-du-det-2021