Luk alle
Åben alle

Din nummerplade bliver automatisk læst, når du kører ind på genbrugspladsen. Registeringen af nummerpladen er nødvendig for at kunne identificere køretøjer, registreret til et CVR-nummer og efterfølgende opkræve erhvervsvirksomheder betaling for brug af pladserne.

Oplysninger om Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger

Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger – hvordan kontakter du os?
Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500 (hovednummer)
Mail: middelfart@middelfart.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver
Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver har følgende kontaktoplysninger: DPO@middelfart.dk 

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningen er Litra e) ”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”


Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at foretage et opslag i Motorregisteret, således at biler registreret til private personer kan blive fritaget for fakturering for brug af genbrugspladserne i Middelfart Kommune.

Kategorier af personoplysninger

Middelfart Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

Hvorfra stammer dine personoplysninger

Oplysningerne stammer fra opslag i Motorregisteret hos SKAT

Modtagere eller kategorier af modtagere

Middelfart Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vores databehandler Optidata.

Opbevaring af dine personoplysninger

Data om nummerplader registreret til private personer slettes efter senest 24 timer.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Middelfart Kommune behandler og opbeva-rer om dig.

• Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

• Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet (dvs. inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder).

Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for, hvornår kommuner må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Ønsker du, at kommunen sletter eller berig-tiger personoplysninger, vil der i stedet blive lavet et notat om indsigelsen, så det fremgår af sagen.

• Ret til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må Middelfart Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod Middelfart Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 

Vi skal have endnu flere ressourcer til at blive i kredsløbet i stedet for at blive brændt. Det er både godt for miljøet og helt i tråd med den nationale klimaaftale om 65% udsortering af husholdningsaffaldet frem mod 2035. Middelfart Kommune har desuden opstillet et endnu mere ambitiøst mål, der hedder hele 70% til genanvendelse.

Nyt på genbrugspladserne

På genbrugspladserne gennemfører vi derfor i løbet af 2021 adskillige tiltag,­­ der vil gøre det endnu nemmere at sortere til genanvendelse og dermed bevare ressourcerne i kredsløbet. Nye skilte med billeder ved udvalgte affaldstyper skal bl.a. gøre sorteringen nemmere. Desuden vil der i perioder være ekstra personale ved fx Byttezonen, småt brændbart og deponi for at vejlede borgere og erhverv.

Nye navne til træcontainerne

Det kan være svært at vide, hvor de forskellige affaldstyper skal hen, og især sorteringen af træ har givet anledning til forvirring.

Det tager vi nu konsekvensen af, og derfor ændrer vi navnene på containerne fra ultimo juni. Fremover bliver det ’ubehandlet, rent træ’ og ’malet og behandlet træ’. Der vil også være nye skilte med billeder. På den måde håber vi, at det bliver nemmere at aflevere træet i den rigtige container, da vi dermed kan vi undgå en fordyrende eftersortering.’

Fokus på plast

Fra næste efterår vil borgerne få hentet plast ved husstanden, men allerede nu sætter vi øget fokus på kvaliteten af den plast, der afleveres på genbrugspladsen. Hård plast og PVC får således hver sin container. På den måde kan vi forbedre kvaliteten af den hårde plast, og vi undgår en dyr eftersortering. Også her vil der være nye skilte med billeder, der kan guide både borgerne og erhvervsdrivende til at bruge den rigtige container. Hård PVC bliver også genanvendt, dog ikke sammen med den øvrige hårde plast.

Genanvendelse af mad- & drikkekartoner

Fra juli 2021 tilbyder Affald & Genbrug, at alle borgere kan sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse på genbrugspladserne.

Fra oktober 2022 vil mad- og drikkekartonerne blive afhentet ved husstanden, men hvis du allerede nu gerne vil holde den ressource inde i kredsløbet lidt længere, kan du fra 1. juli aflevere den på genbrugspladserne i de opstillede beholdere hertil. Papirfibrene fra mad- og drikkekartonerne kan genanvendes til nye papir- og papprodukter.

Slut med småt brændbart

Omkring halvdelen af det affald, der smides i containeren til småt brændbart kan genanvendes. Det svarer rundt regnet til 680 tons genanvendeligt affald, der hvert år bliver brændt i stedet for genanvendt. I lighed med mange andre kommuner vil vi derfor lukke containeren til småt brændbart fra 1. september. Der vil i stedet komme en container til ’rest efter sortering’, hvor de sidste få affaldstyper, der ikke kan genanvendes, kan afleveres.

Tiltagene indføres trinvis, så borgere og erhverv kan vænne sig til de nye tiltag.

OBS: Genbrugspladserne i Gelsted, Køstrup og Nr. Aaby holder lukket fredag d. 25/11 grundet et personalearrangement. Middelfart Genbrugsplads holder åbent fra 10-18.

Middelfart Genbrugsplads

Fynsvej 100
5500 Middelfart
Mandag - fredag: 10.00-18.00 (Erhverv fra kl. 7.00)
Lørdag og søndag og helligdage: 10.00-16.00

Køstrup Genbrugsplads

Juelsmindevej 53
5464 Brenderup
Mandag - fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 10.00-14.30
Søn- og helligdage: Lukket

Der er søndagsåbent 1. søndag i måneden fra april-oktober fra 10.00-14.30

OBS: Fra 1 juli 2022 kan du ikke aflevere følgende typer affald på pladsen i Køstrup:

Farligt affald, elektronik, jern og metal

Nr. Åby Genbrugsplads

Margaardvej 47
5580 Nr. Åby
Mandag - fredag: 13.00-17.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Gelsted Genbrugsplads

Søndergade 78
5591 Gelsted
Mandag - fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 10.00-14.30
Søn- og helligdage: Lukket

Der er søndagsåbent 1. søndag i måneden fra april-oktober fra 10.00-14.30.

OBS: I 2022 er første søndag i maj og juni en helligdag, og derfor er der i stedet åbent søndag 8/5 og søndag 12/6 

Pladsen er lukket fredag 14. august og lørdag 15. august.

Alle pladserne er lukket 24./25./26.31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni.

Du skal aflevere affaldet i klare sække eller løst i containerne.

Vi har containere/plads til følgende affaldstyper:

 • Asbest (ikke Nr. Aaby)
 • Aske
 • Dæk
 • Tøj & Sko
 • Tekstilaffald
 • Sanitet og porcelæn
 • Mursten
 • Fliser
 • Tegl og blandede brokker
 • Ren beton
 • Jord
 • Store rødder
 • Haveaffald
 • Gips
 • Jern & metal (Ikke Køstrup)
 • Rent og ubehandlet træ
 • Malet og behandlet træ
 • Trykimprægneret træ
 • Polstrede møbler
 • Aviser
 • Flasker og konservesglas
 • Kemikalier (Ikke Køstrup)
 • Farligt affald som batterier, tryk- og gasflasker, spildolie (Ikke Køstrup)
 • Elpærer og lysstofrør (Ikke Køstrup)
 • DVD'er og CD'er
 • Dåser 
 • Deponi
 • Ting til genbrug
 • Rent pap
 • Rent flamingo
 • Blød plast
 • Hård plast
 • Hård plast over 1 m (kun Middelfart)
 • Rest efter sortering
 • Plasthavemøbler
 • Tagpap (kun Middelfart)
 • Køle- frysemøbler
 • Hårde hvidevarer
 • Knust vinduesglas
 • Hele vinduer (og døre med glas)
 • Isolering  OBS der er kommet ny sortering af isolering - kontakt personalet
 • Mad- og drikkekartoner
 • Stort og småt elektronik og skærme (Ikke Køstrup)

Har du været så uheldig, at din fryser er gået i stykker, så du står med en større mængde madaffald, har du mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen i Middelfart. Du skal blot kontakte en medarbejder, når du kommer.

Produkt Pris i kr. inkl. moms
Klare sække 10 stk. pr. rulle 15,00
Klare sække ekstra kraftige 10 stk. pr. rulle 25,00
Trailernet - lille 90 x 130 cm 100
Trailernet - stort 120 x 230 cm 150,00
Ekstrasæk til restaffald  38,00
Køkkenspand 25,00
Minimizer til blød plast 50,00

Grus

I vinterperioden kan du gratis hente et par spande grus til spredning på dit fortov. Så kommer din skraldemand ikke på glatis.

Betaling på genbrugspladsen

Alt salg på genbrugspladserne foregår via MobilePay.

Har du ting, som du synes er for gode til at smide ud, så har vi en genbrugscontainer på alle genbrugspladserne, hvor effekter kan stilles til genbrug. Tingene hentes af forskellige almennyttige organisationer i kommunen, og dine aflagte ting får således nyt liv og er med til at større velgørende formål.

Foreninger der ønsker at benytte sig af genbrugsordningen kan henvende sig til
Affald & Genbrug tlf.: 88 88 48 50 eller e-mail: affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Byttezonen

Det er ikke tilladt at tage ting fra containerne på genbrugspladsen, men på alle genbrugspladserne er det tilladt at tage ting i containeren til genbrugseffekter Den fungerer nu som en byttecentral. Det betyder, at du dels kan aflevere de ting, du mener, andre kan få glæde af, og dels er det tilladt at tage ting i containeren.

Kompost

Alt det haveaffald, som bliver afleveret på genbrugspladserne, bliver kørt til vores affaldsbehandlingsanlæg i Vejlby. Her bliver haveaffaldet neddelt og lagt i store miler, hvor komposteringen går i gang. Efter ca. 1/2 år er processen ovre, og den færdige kompost køres ud på genbrugspladserne, hvor man gratis kan afhente komposten.

Hvert forår holder vi en kompostdag - den dag læsser vi komposten for dig.

Jord

Du må højst aflevere 1m3 jord fra hver adresse.

Hvis du skal flytte mere en 1 m3 jord, skal du anmelde det

Vi tilbyder rundvisning på alle vores 4 genbrugspladser


Vi tilbyder besøg, som er målrettet elever i 0.-6. klasse, men alle er velkomne.
På genbrugspladsen kommer elever og lærer i dialog med dem, der hver dag arbejder med vores affald.
Det er pladsmedarbejderne, som engageret står for rundvisningen. De vil på en spændende måde vise, hvordan affaldet bliver håndteret på genbrugspladsen, og hvad der videre sker med affaldet. Eleverne vil få information om, hvorfor affaldet skal sorteres, og hvad affaldet kan blive til.

Er man en forening eller lign. er man selvfølgelig også altid velkommen til at booke et besøg ved os.

Booking

Besøget varer 2-3 timer, og du booker ved at kontakte Affald & Genbrug.

 • Du kan benytte genbrugspladserne med kørertøjer indtil 3500 kg + trailer.
 • Du skal sortere dit affald, inden du afleverer det.
 • Affaldet skal være synligt - i klare sække eller uemballeret.
 • Du kan ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladsen.
 • Sørg for at lægge affaldet i de rigtige containere.
 • Følg altid personalets instrukser.
 • Husk at gøre rent efter dig, hvis du fx taber affald.
 • Det er ikke tilladt at tage ting fra containerne.
 • Forlad pladsen, når du er færdig med at læsse af.
 • Genbrugspladsen er videoovervåget.
 • Du kan blive bedt om at oplyse navn og adresse samt hvilke typer affald, du kommer med, og hvor det kommer fra.

Som udgangspunkt kan man ikke aflevere dagrenovation (madaffald og restaffald) på genbrugspladsen. Det skal i stedet i din beholder derhjemme. Har du dog været så uheldig, at din fryser er gået i stykker, og du derfor har en stor mængde madvarer, du skal af med, så har du mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen i Middelfart. Du skal bare tage fat i en af medarbejderne, når du kommer.

Boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, hvor beboere har folkeregisteradresse på stedet er fritaget for at betale genbrugspladsgebyr , når de afleverer beboeres affald på kommunens genbrugspladser.

For at kunne benytte genbrugspladserne uden at betale skal I henvende jer til Natur- og Miljøafdelingen på mail: erhvervsaffald@middelfart.dk . De udsteder personlige id-kort til de viceværter eller personer, der ønsker at kunne aflevere affald på beboernes vegne. Kriteriet for at kunne få et id-kort er, at viceværten/personen skal være ansat i boligselskabet/institutionen. Id-kortet skal medbringes og på forlangende fremvises, når der afleveres affald på beboernes vegne. Personen, der afleverer affald kan desuden blive bedt om at vise andet id med billede, som fx kørekort på genbrugspladsen.

Der skal fortsat betales genbrugspladsgebyr, når der afleveres affald fra boligforeningen/institutionens drift, fx affald fra kontorhold og fra vedligehold af bygninger og grønne arealer.