Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500 (hovednummer)

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver

Luk alle
Åben alle

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er tilmeldinger til kommunens nyhedsbrev, politiske dagsordener og referater, samt abonnement på enkelte sider (abonnér på ændringer på siden).

Middelfart Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, e-mail.

Oplysninger stammer fra din tilmelding til kommunens nyhedsbrev, politiske dagsordener og referater, samt abonnement på enkelte sider (abonnér på ændringer på siden) på middelfart.dk og/eller subsites (xxx.middelfart.dk).

Middelfart Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Ingen

Dine oplysninger opbevares på Middelfart Kommunes webserver.

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål).

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Middelfart Kommune behandler og opbevarer om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet (dvs. inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder).

Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for, hvornår kommuner må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Ønsker du, at kommunen sletter eller berigtiger personoplysninger, vil der i stedet blive lavet et notat om indsigelsen, så det fremgår af sagen.


Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må Middelfart Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Middelfart Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside: Gå til Datatilsynets hjemmeside

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: Gå til Datatilsynets hjemmeside

Processing of your personal data at the website and subsites of Middelfart Municipality

In connection with the processing of personal data received about you, Middelfart Municipality is the data controller:

Middelfart Municipality
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR No: 29189684
Telephone: 8888 5500 (switchboard number)

 

The purpose of the processing

The purpose of processing your personal data is subscriptions and registration for newsletters.

 

Categories of personal data

Middelfart Municipality processes these categories of personal data on you:

  • General personal data, e.g. e-mail address.

 

From where does your personal data derive?

The data has been provided by you in connection with your completion of forms at middelfart.dk and subsites (xxx.middelfart.dk).

 

Recipients or categories of recipients

Middelfart Municipality makes available or discloses your personal data to the following recipients:

  • None

 

Storing your personal data

Your personal data is stored on our webserver (database) in Middelfart Municipality.

 

Legal basis for the processing

Your personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation  (Regulation 2016/679 on the protection of natural persons in connection with regard to the processing of personal data) (“GDPR”) and national law governing the area.

The legal basis for processing personal data is found in Article 6 (1) para a of the GDPR (Consent).

 

Your rights

In accordance with the GDPR, you have a number of rights pertaining to the processing of your personal data by Middelfart Municipality. You may exercise your rights at any time. If you wish to exercise your rights, you must contact us. Your rights are:

 

The right to review your information (right of access)

You have the right to access the data on you which is processed and stored by Middelfart Municipality.

 

The right to rectification (rectification)

You have the right to have incorrect data on you corrected.

 

The right to erasure

In certain instances, you have the right to have data on you erased prior to the deadline, at which the data would otherwise be erased (i.e. prior to the time when our general deadlines for erasure would be reached).

We draw your attention to the fact that specific provisions apply to when municipalities are permitted to erase or rectify personal data. Middelfart Municipality is obliged to store available data in order to be able to document case histories. This means that you cannot always require that personal data is erased or rectified. If you wish for the municipality to erase or rectify personal data, a memorandum will be created on your objection which will then be added to the case.

 

The right to restrict processing

You have the right to have the processing of your personal data restricted when specific circumstances apply. If you have the right to restrict the processing, Middelfart Municipality shall only be permitted to process data in future – other than storing this – with your consent or with a view to the establishment, exercise or defence of a legal claim or to protect another natural person or for reasons of important public interest.

 

The right to object

You have the right to object against the otherwise legal processing of your personal data by Middelfart Municipality.

You can learn more about your right in the guidance on the rights of data subjects provided by the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet which you may find at https://www.datatilsynet.dk/english/ 

 

Do you wish to complain?

You have the right to make a complaint to the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet if you are dissatisfied with the way in which Middelfart Municipality processes your personal data. You may find the contact information for the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet at https://www.datatilsynet.dk/english/