Luk alle
Åben alle

Er indsamling af dagrenovation en forsyningsopgave eller en myndighedsopgave?

Hidtil har indsamling af dagrenovation været håndteret som en forsyningsopgave, og alle kommuner har derfor opkrævet moms på affaldsgebyret. Tilbage i 2014 blev der fra nogle kommuner rejst tvivl om, hvorvidt det var korrekt at opkræve moms.

Sagen blev afgjort i 2015, hvor Skatterådet slog fast, at det var en forsyningsopgave og dermed momsberettiget. Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som i en kendelse af 21. oktober 2020 fastslog, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation, fordi kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet. Der er derfor tale om en myndighedsopgave, som ikke er momspligtig. Det betyder, at praksis fremover skal ændres. 

Hvornår kan vi ændre denne praksis?

Den moms, vi har opkrævet med renovationsgebyret, er indbetalt til staten. Noget af momsen er berettiget, noget er ikke. Staten vil udarbejde nogle retningslinjer  - et styresignal - for, hvad der skal refunderes til kommunerne, så kommunerne kan refundere den uberettigede opkrævede moms til dig som forbruger.

I Middelfart Kommune besluttede vi at fortsætte den hidtidige praksis med opkrævning af moms, indtil retningslinjerne fra staten var meldt ud. 

Det er de nu.

Desværre er retningslinjerne først kommet, efter at taksterne for 2024 er blevet godkendt. Ifølge retningslinjerne må taksterne for 2024 derfor fastholdes med pålagt moms. Det vil gælde i Middelfart Kommune.

Det beløb, som Middelfart Kommune får tilbage fra staten, indregnes (fratrækkes) i de fremtidige takster, når beløbet er udbetalt til kommunen. Vi kender endnu ikke tidshorisonten for dette.

Hvad skal du gøre?

Det er vigtigt, at du betaler hele din opkrævning inkl. moms, fordi vi endnu ikke kender beløbet, der skal tilbagebetales. Den moms, som du evt. skal have refunderet, svarer ikke til hele det momsbeløb, som du bliver opkrævet, og som fremgår af din opkrævning. En del af din indbetalte moms er berettiget.

Oversigt over grundgebyr

Bygningens anvendelseskode Bygningstype Grundgebyr (2023) Grundgebyr (2024)
110 Stuehus til langbrugsejendom 1.878,00 1.884,00
120 Fritliggende enfamiliehus 1.878,00 1.884,00
130, 131, 132 Række-, kæde-, dobbetlhus (lodret adskillelse mellem enhederne) 1.878,00 1.884,00
140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehuse, tofamiliehuse (vandret adskillelse mellem enhederne) 1.117,00 1.219,00
150 Kollegier 1.117,00 350,00
160 Døgninstitution 1.117,00 1.219,00
190 Klubværelse/enkeltværelse 1.117,00 350,00
510, 523 Sommerhuse 1.117,00 1.219,00
510, 523 Sommerhuse med helårsbeboelse 1.878,00 1.884,00
  Kolonihaver (Reduceret grundgebyr) - 350,00

Årlige takster 2024

Luk alle
Åben alle

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal samt papir/
pap. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr Årligt gebyr i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Grundgebyr (fx enfamiliehuse, stuehuse, række- og dobbelthuse) 1.884,00
Lille grundgebyr (fx flerfamiliehuse tofamiliehuse m. vandret adskillelse) 1.219,00

 

Dagrenovation (madaffald og restaffald) Årligt gebyr i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.178,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.350,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning 1.178,00
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dags tømning (Ekstra beholder) 1.129,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dags tømning (Ekstra beholder) 1.253,00

 

Genanvendeligt affald (glas, metal, papir, pap, plast, drikkekartoner)

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 403,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 518,00
190 liter enkeltrumsbeholder til papir /småt karton- tømning hver 4. uge 558,00
(udfases, ingen nytilmeldinger)
240 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner- tømning hver 4. uge 611,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner- tømning hver 4. uge 763,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning 1.166,00

 

Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) Årligt gebyr i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Priserne er pr. beholder  
Beholdere med 14-dages tømning 237,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 122,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 73,00

 

Farligt affald Årligt gebyr i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Farligt affald pr. boligenhed 100,00

 

Tekstilaffald Årligt gebyr kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Tekstilaffald pr. boligenhed 19,00

 

Afhentning af asbestholdigt affald i big bags Enhedspris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Big bags købes på genbrugspladserne, prisen er pr. big bag og er inkl. afhentning 375,00
Forgæves kørsel i forbindelse med afhentning af asbestaffald 890,00

 

Ekstra Enhedspris i kr. inkl. moms
Ombytningsgebyr affaldsbeholder inkl. udbringning/hjemtagning gælder op til 5 beholdere 325,00
Ekstratømning af 110 liter sæk og 140-240 liter beholder 400,00
Ekstratømning af 370-660 liter beholder 425,00
Fritagelsesgebyr 325,00
Rød sæk til ekstra affald 38,00

 

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal samt papir/
pap. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Grundgebyr (Sommerhuse med helårsbeboelse) 1.884,00
Lille grundgebyr (Ikke helårsbeboet) 1.219,00

 

Dagrenovation (madaffald og restaffald) Pris gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
i kr. inkl. moms
240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.178,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.350,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet) 910,00

Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (Helårsbeboet)

1.178,00

 

Genanvendeligt affald (glas, metal, papir, plast/kartoner) Pris gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
i kr. inkl. moms
240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 403,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 518,00
190 liter enkeltrumsbeholder til papir /småt karton- tømning hver 4. uge 558,00
(udfases - ingen nytilmelding)
240 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 611,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 763,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet) 823,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårsbeboet) 1.166,00

 

Tekstilaffald Årligt gebyr kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Tekstilaffald (kun muligt ved adresser med egne beholdere) 19,00

 

Farligt affald Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Farligt affald pr. sommerhus (Tilsluttet fælles affaldsløsninger) 75,00
Farligt affald pr. sommerhus (Egne beholdere) 100.00

 

Afhentning af asbestholdigt affald i big bags Enhedspris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Big bags købes på genbrugspladserne, prisen er pr. big bag og er inkl. afhentning 375,00
Forgæves kørsel i forbindelse med afhentning af asbestaffald 890,00

 

Øvrige priser Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Rød sæk til ekstra affald 38,00
Ændring af beholderstørrelse 325,00
Ekstratømning 240 liter beholder 400,00
Ekstratømning 370 liter beholder 425,00

 

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) 1.884,00
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) 1.219,00

Beholderløsninger

Beholdere til madaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
1.891,00
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
993,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
1.941,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
1.019,00
Beholdere til restaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.164,00
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.129,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.409,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.253,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
2.780,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning 
1.468,00
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
3.532,00
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dags tømning
1.871,00
2-delte beholdere til mad- og restaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/10-2024 til 31/12-2024

240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.178,00
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.240,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.350,00
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.518,00

 

Ekstra affald

Enhedspris inkl. moms

Rød sæk til ekstra restaffald 38,00
Ekstra tømning af 140-240 liter beholder 400,00
Ekstra tømning af 370-660 liter beholder 425,00
Ekstra tømning af enkeltrumskube eller nedgravet beholder 890,00
Ekstra tømning af 2-rumskube eller nedgravet beholder (pr. rum der tømmes) 890,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold, fejlsortering, oprydning e.l.
Gebyret afregnes med mandetime inkl. bil pr. påbegyndt halve time.
Eventuelle ekstra omkostninger til affaldsbehandling, containerleje og lign. sker efter regning.
Prisen er pr. time
840,00 pr. time

 

Beholdere til genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap,
plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 403,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 518,00
240 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 611,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 763,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning 1.166,00
Beholdere med ugetømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 1.816,00
240 liter enkeltrumsbeholder 2.081,00
370 liter enkeltrumsbeholder 2.479,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 3.291,00
   
Beholdere med 14-dages tømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 950,00
240 liter enkeltrumsbeholder 1.085,00
370 liter enkeltrumsbeholder 1.312,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 1.745,00
   
Beholdere med tømning hver 4. uge  
140 liter enkeltrumsbeholder 524,00
240 liter enkeltrumsbeholder 593,00
370 liter enkeltrumsbeholder 735,00
660 liter enkeltrumsbeholder 978,00
   
Beholdere med tømning hver 8. uge
(gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner)
 
140 liter enkeltrumsbeholder 344,00
240 liter enkeltrumsbeholder 385,00
370 liter enkeltrumsbeholder 491,00
660 liter enkeltrumsbeholder 654,00

 

Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Priserne er pr. beholder  
3 x ugetømning 1.391,00
2 x ugetømning 930,00
Beholdere med ugetømning 468,00
Beholdere med 14-dages tømning 237,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 122,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 73,00

 

Standpladsafhentning (over 20 m. fra skel)
(kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug

Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Priserne er pr. beholder  
3 x ugetømning 2.777,00
2 x ugetømning 1.853,00
Beholdere med ugetømning 930,00
Beholdere med 14-dages tømning 468,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 237,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 139,00

 

Tillæg til standpladsafhentning ved afhentning i skur (kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
3 x ugetømning 780,00
2 x ugetømning 520,00
Ugetømning 260,00
14-dags tømning 130,00
Tømning hver 4. uge 80,00
Tømning hver 8. uge 40,00

 

Andet

Enhedspris inkl. moms

Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for op til 5 beholdere pr. matrikel) 325,00
Ombytningsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning 325,00
Påsætning af gravitationslås 495,00

 

Farligt affald

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) 100,00

 

Tekstilaffald Årligt gebyr kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Tekstilaffald pr. boligenhed 19,00

 

Afhentning af asbestholdigt affald i big bags Enhedspris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Big bags købes på genbrugspladserne, prisen er pr. big bag og er inkl. afhentning 375,00

 

Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Kuber med 14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  9.814,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  11.132,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  12.449,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  13.810,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  15.344,00
Kuber med ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  17.508,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  19.854,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  22.199,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  24.588,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  27.151,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  10.506,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  11.814,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  13.122,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  14.472,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  15.719,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  18.200,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  20.536,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  22.872,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  25.251,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  27.526,00
Madaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  9.038,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 9.580,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 10.121,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald   10.706,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  11.465,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  15.957,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  16.750,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  17.544,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  18.381,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  19.392,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube
 
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 8.539,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  8.936,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.333,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 9.751,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  10.117,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 15.457,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 16.106,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  16.755,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  17.426,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  18.044,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  14.899,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  17.807,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  20.714,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 23.665,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  26.789,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.644,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  10.243,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  11.841,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  13.483,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 15.298,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 5.565,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.509,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.453,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.440,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 9.601,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.262,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.928,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.595,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.305,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.189,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 14.390,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 17.153,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 19.916,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 22.700,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 25.432,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.135,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  9.589,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  11.043,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  12.518,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  13.940,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.056,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.855,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  6.654,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  7.475,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.243,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.752,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.275,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.797,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.341,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.832,00

Nedgravede affaldsløsninger - (Etableret og betalt af boligforening)

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald  Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald 7.309,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  8.337,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 9.365,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 10.393,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald 11.421,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  15.003,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  17.059,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 19.116,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 21.172,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald 23.228,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/10-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 7.309,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 8.337,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 9.365,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 10.393,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  11.421,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 15.003,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 17.059,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  19.116,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 21.172,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  23.228,00

 

Madaffald Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald 6.533,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 6.785,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 7.038,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 7.290,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald 7.542,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald 13.451,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 13.956,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 14.460,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  14.965,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  15.469,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 6.63300
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  6.785,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.038,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.290,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.542,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 13.451,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  13.956,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  14.460,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  14.965,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  15.470,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  12.394,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  15.012,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  17.630,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  20.249,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  22.867,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 6.139,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.448,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 8.757,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 10.066,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  11.375,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.060,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.714,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.369,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.023,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.678,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 1.756,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.134,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.511,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.889,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.267,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt  12.394,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 15.012,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 17.630,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  20.249,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  22.867,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 6.139,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  7.448,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  8.757,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  10.066,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  11.375,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 3.060,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  3.714,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 4.369,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  5.023,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  5.678,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 1.756,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.134,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.511,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.889,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  3.267,00