Luk alle
Åben alle

Er indsamling af dagrenovation en forsyningsopgave eller en myndighedsopgave?

Hidtil har det været håndteret som en forsyningsopgave, og alle kommuner har derfor opkrævet moms på affaldsgebyret. Tilbage i 2014 blev der fra nogle kommuner rejst tvivl om, hvorvidt det var korrekt at opkræve moms.

Sagen blev afgjort i 2015, hvor Skatterådet slog fast, at det var en forsyningsopgave og dermed momsberettiget. Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som i en kendelse af 21. oktober 2020 nu har fastslået, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation, fordi kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet. Der er derfor tale om en myndighedsopgave, som ikke er momspligtig. Det betyder, at praksis fremover skal ændres. 

Hvornår kan vi ændre denne praksis?

Den moms, vi har opkrævet med renovationsgebyret, er indbetalt til staten. Noget af momsen er berettiget, noget er ikke. Staten vil udarbejde nogle retningslinjer  - et styresignal - for, hvad der skal refunderes til kommunerne, så kommunerne kan refundere den uberettigede opkrævede moms til dig som forbruger. Vi afventer dog fortsat disse retningslinjer.

I Middelfart Kommune er det derfor besluttet, at vi fortsætter den hidtidige praksis, indtil retningslinjerne fra staten er meldt ud. 

Din årsopgørelse/acontoopkrævning for renovation er lige på trapperne.

Det er vigtigt, at du betaler hele opkrævningen inkl. moms. Dels fordi vi stadig afventer retningslinjer fra Staten, og dels fordi vi endnu ikke kender beløbet, der skal tilbagebetales. Den moms, som du evt. skal have refunderet, svarer ikke til hele det momsbeløb, som du bliver opkrævet, og som fremgår af din opkrævning, da Affald & Genbrugs momspligtige udgifter (fx når vi har en ekstern renovatør til at køre affald for os) skal modregnes i det beløb, som er afregnet med Skattestyrelsen.  

Hvad er tidshorisonten?

Når der foreligger retningslinjer, vil det give Middelfart Kommune mulighed for at søge om tilbagebetaling af momsen fra Staten og dermed tilbagebetale momsen til forbrugerne eller regulere kommende opkrævninger.

Det er med andre ord Skattestyrelsen, der træffer beslutning omkring en eventuel tilbagebetaling. Vi ved således ikke, hvordan en eventuel tilbagebetaling kommer til at foregå, da vi pt. afventer retningslinjer fra Skattestyrelsen. 

Årlige takster 2023

Luk alle
Åben alle

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal samt papir/
pap. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Grundgebyr (fx enfamiliehuse, stuehuse, række- og dobbelthuse) 1.878,00
Lille grundgebyr (fx flerfamiliehuse tofamiliehuse m. vandret adskillelse) 1.117,00

 

Dagrenovation (madaffald og restaffald) Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.262,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.478,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning 1.262,00
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dags tømning (Ekstra beholder) 1.076,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dags tømning (Ekstra beholder) 1.155,00

 

Ekstra Enhedspris inkl. moms
Ændring af beholderstørrelse 325,00
Ekstratømning af 110 liter sæk og 140-240 liter beholder 400,00
Ekstratømning af 370-660 liter beholder 425,00
Fritagelsesgebyr 325,00
Rød sæk til ekstra affald 38,00

 

Ugetømning af dagrenovation i juni-juli-august Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Ugetømning pr. beholder i perioden juni-juli-august 449,00

 

Farligt affald Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Farligt affald pr. boligenhed 100,00

 

Genanvendeligt affald (glas, metal, papir, pap, plast, drikkekartoner)

Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 389,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 498,00
190 liter enkeltrumsbeholder til papir /småt karton- tømning hver 4. uge 535,00
(udfases, ingen nytilmeldinger)
240 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner- tømning hver 4. uge 583,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner- tømning hver 4. uge 721,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning 1.110,00

 

Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Priserne er pr. beholder  
Beholdere med ugetømning 444,00
Beholdere med 14-dages tømning 225,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 116,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 69,00

 

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal samt papir/
pap. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Grundgebyr (Sommerhuse med helårsbeboelse) 1.878,00
Lille grundgebyr (Ikke helårsbeboet) 1.117,00

 

Dagrenovation (madaffald og restaffald) Pris gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
i kr. inkl. moms
240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.262,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.478,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet) 974,00

Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (Helårsbeboet)

1.262,00

 

Farligt affald Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Farligt affald pr. sommerhus (ikke helårsbeboet) 75,00

 

Genanvendeligt affald (glas, metal, papir, plast/kartoner) Pris gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
i kr. inkl. moms
240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 389,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 498,00
190 liter enkeltrumsbeholder til papir /småt karton- tømning hver 4. uge 535,00
(udfases - ingen nytilmelding)
240 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 583,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir, plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 721,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (ikke helårsbeboet) 796,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning (helårsbeboet) 1.110,00

 

Øvrige priser Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Rød sæk til ekstra affald 38,00
Ændring af beholderstørrelse 325,00
Ekstratømning 240 liter beholder 400,00
Ekstratømning 370 liter beholder 425,00

 

Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).

Grundgebyr

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) 1.878,00
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) 1.117,00

Beholderløsninger

Beholdere til madaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
2.067,00
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
1.076,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med ugetømning
2.222,00
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald
med 14-dages tømning
1.155,00
Beholdere til restaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.239,00
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.162,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning
2.516,00
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning
1.302,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
2.932,00
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dages tømning 
1.540,00
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med ugetømning 
3.782,00
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald
med 14-dags tømning
1.993,00
2-delte beholdere til mad- og restaffald 

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022

240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.262,00
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.417,00
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning 1.478,00
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning 2.779,00

 

Ekstra affald

Enhedspris inkl. moms

Rød sæk til ekstra restaffald 38,00
Ekstra tømning af 140-240 liter beholder 400,00
Ekstra tømning af 370-660 liter beholder 425,00
Ekstra tømning af enkeltrumskube eller nedgravet beholder 890,00
Ekstra tømning af 2-rumskube eller nedgravet beholder (pr. rum der tømmes) 890,00
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold el.lign. efter regning  

 

 

Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Priserne er pr. beholder  
Beholdere med ugetømning 444,00
Beholdere med 14-dages tømning 225,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 116,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 69,00

 

Tillæg til standpladsafhentning ved afhentning i skur (kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug Pris i kr. inkl. moms
gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Ugetømning 260,00
14-dags tømning 130,00
Tømning hver 4. uge 80,00
Tømning hver 8. uge 40,00

 

Andet

Enhedspris inkl. moms

Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder fritagelse af alle beholdere 325,00
Ombytningsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning 325,00
Påsætning af gravitationslås 490,00

 

Farligt affald

Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) 100,00

 

Beholdere til genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap,
plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 389,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge 498,00
240 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 583,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge 721,00
240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 14. dag 1.040,00
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 14. dag 1.247,00
240 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - ugetømning  1.968,00
370 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - ugetømning 2.311,00
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning 1.110,00
Beholdere med ugetømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 1.735,00
240 liter enkeltrumsbeholder 1.949,00
370 liter enkeltrumsbeholder 2.283,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 2.950,00
   
Beholdere med 14-dages tømning  
140 liter enkeltrumsbeholder 912,00
240 liter enkeltrumsbeholder 1.021,00
370 liter enkeltrumsbeholder 1.218,00
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) 1.580,00
   
Beholdere med tømning hver 4. uge  
140 liter enkeltrumsbeholder 508,00
240 liter enkeltrumsbeholder 564,00
370 liter enkeltrumsbeholder 692,00
660 liter enkeltrumsbeholder 901,00
   
Beholdere med tømning hver 8. uge
(gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner)
 
140 liter enkeltrumsbeholder 336,00
240 liter enkeltrumsbeholder 370,00
370 liter enkeltrumsbeholder 470,00
660 liter enkeltrumsbeholder 614,00

 

Standpladsafhentning
(max 20 m. fra skel)
Årligt gebyr i kr. inkl. moms 
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Priserne er pr. beholder  
Beholdere med ugetømning 444,00
Beholdere med 14-dages tømning 225,00
Beholdere med tømning hver 4. uge 116,00
Beholdere med tømning hver 8. uge 69,00

Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Kuber med 14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  8.865,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  10.342,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  11.818,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  13.341,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  15.048,00
Kuber med ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  16.82700
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  19.472,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  22.117,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  24.808,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald  27.684,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  8.742,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  10.064,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  11.387,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  12.732,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  14.021,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  16.704,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  19.195,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  21.686,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  24.200,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  26.657,00
Madaffald

Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  8.377,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 9.366,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 10.354,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med  11.389,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med  12.608,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald  15.851,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  17.520,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  19.189,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  20.904,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  22.803,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube
 
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 8.254,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.088,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.923,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 10.780,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  11.581,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 15.728,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 17.243,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  18.757,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  20.295,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  21.777,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  10.256,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  12.672,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  15.088,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 17.551,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  20.198,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.810,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  7.172,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.534,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  9.943,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 11.536,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 3.621,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.456,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.291,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  6.172,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt 7.238,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.694,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.306,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.918,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.576,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.419,00
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede
takst for en 2-delt kube

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 10.124,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 12.386,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 14.648,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 16.933,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt 19.162,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.678,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  6.886,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  8.094,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  9.326,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  10.500,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.489,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.170,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.851,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  5.555,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  6.203,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  2.562,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.020,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.478,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  3.959,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt  4.384,00

Nedgravede affaldsløsninger - (Etableret og betalt af boligforening)

Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.

Restaffald  Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald 7.449,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  8.617,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 9.786,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 10.954,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald 12.123,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald  15.411,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald  17.748,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 20.085,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald 22.422,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald 24.759,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/10-2023 til 31/12-2023

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 7.449,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 8.617,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 9.786,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 10.954,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  12.123,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 15.411,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 17.748,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald  20.085,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald 22.422,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald  24.759,00

 

Madaffald Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald 6.961,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 7.641,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 8.322,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 9.002,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald 9.682,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald 14.435,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 15.795,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald 17.156,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald  18.517,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald  19.878,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 6.961,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  7.641,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  8.322,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.002,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  9.682,00
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald 14.435,00
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  15.795,00
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  17.156,00
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald  18.517,00
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald  19.878,00

 

Genanvendeligt affald
Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner
Årligt gebyr i kr.
inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023
Ugetømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.839,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  10.947,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  13.056,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  15.164,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  17.272,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 4.394,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  5.448,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 6.502,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 7.556,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  8.610,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.204,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.731,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.258,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  3.785,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  4.312,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt 1.277,00
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  1.581,00
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  1.885,00
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.189,00
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt  2.493,00
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den
samlede takst for en 2-delt nedgravet

Årligt gebyr i kr. inkl. moms
Gældende fra 1/1-2023 til 31/12-2023

Ugetømning  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt  8.839,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 10.947,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 13.056,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  15.164,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  17.272,00
14-dages tømning  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 4.394,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  5.448,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  6.502,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  7.556,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  8.610,00
Tømning hver 4. uge  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 2.204,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.731,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt 3.258,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  3.785,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  4.312,00
Tømning hver 8. uge  
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt 1.277,00
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  1.581,00
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  1.885,00
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt  2.189,00
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt  2.493,00

 

Oversigt over grundgebyr

Bygningens anvendelseskode Bygningstype Grundgebyr (2023)
110 Stuehus til langbrugsejendom 1.878,00
120 Fritliggende enfamiliehus 1.878,00
130, 131, 132 Række-, kæde-, dobbetlhus (lodret adskillelse mellem enhederne) 1.878,00
140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehuse, tofamiliehuse (vandret adskillelse mellem enhederne) 1.117,00
150 Kollegier 1.117,00
160 Døgninstitution 1.117,00
190 Klubværelse/enkeltværelse 1.117,00
510, 523 Sommerhuse 1.117,00
510, 523 Sommerhuse med helårsbeboelse 1.878,00