Byrådet behandlede på mødet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi 2023 og i idéfasen for kommuneplanrevisionen. Planstrategi 2023 er hermed endeligt vedtaget uden ændringer.

Byrådets behandling af sagen kan ses på Byrådsmøder, pkt. 359.

Den vedtagne strategi kan ligeledes ses på hjemmesiden.

Den endelige vedtagelse af Planstrategi 2023 er annonceret på kommunens hjemmeside d. 18. december 2023.

 

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningen kan du klage til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.