Lokalplan 224 er markeret med blå streg

Lokalplan 224 er markeret med blå streg

Lokalplanområdet er beliggende i forlængelse af Thorsvej i Kauslunde.

En privat bygherre har i overensstemmelse med Middelfart Kommuneplan 2021 fremsat et konkret ønske om at udvikle arealet til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse og dobbelthuse. Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af et nyt boligområde i Kauslunde, med mulighed for et varieret udbud af boligstørrelser, som har adgang til både private- og fælles opholdsarealer. Lokalplanen vil give mulighed for at indrette området med rækkehuse og dobbelthuse i maksimalt én etage. Derudover indrettes området med grønne fælles arealer, vej-adgang fra Thorsvej og stiforbindelse til Kauslundevej, samt arealer til regnvandshåndtering.

I forbindelse med den endelige vedtagelse vedtog Byrådet en række ændringer til planforslaget:

  • Præcisering af etablering af levende hegn langs stier og krav om etablering af beplantning som forudsætning for ibrugtagningstilladelse.
  • Justering af lokalplanens byggemulighed fra 3.200 etagemeter til 3.000 etagemeter.
  • Beredskabets øvelsesplads nævnes i lokalplanens redegørelse.

Offentliggørelse

Planen kan ses på følgende link:

Planen kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Den endelige vedtagelse af planen er offentliggjort på plandata.dk og annonceret på kommunens hjemmeside d. 14. februar 2024.


Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets vedtagelse af planen/planerne, kan du klage til Planklagenævnet. Fristen for at klage udløber 4 uger efter planen/planerne er offentliggjort.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller over, at Byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på https://www.borger.dk/ og https://virk.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart eller med sikker post til Teknik og Miljøforvaltningen via Mit ID på borger.dk: https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/mitid  Middelfart Kommune videresender herefter anmod-ningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.