Luk alle
Åben alle

Du skal anmelde dit byggeaffald:

 • hvis du samlet set skaber mere end 1 ton affald i forbindelse med dit bygge- eller anlægsprojekt
 • eller hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Inden nedrivning

Som grundejer er der nogen regler, du skal overholde, inden du går i gang med at bygge, renovere eller rive ned.

Luk alle
Åben alle

Du skal foretage en anmeldelse til Middelfart Kommune senest 2 uger inden, du går i gang med nedrivning eller renovering

 • hvis du samlet set skaber mere end 1 ton affald i forbindelse med dit bygge- eller anlægsprojekt
 • eller hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Du må gå i gang med nedrivningen/renoveringen, når du har modtaget en klassificering og anvisning af affaldet fra Middelfart Kommune eller tidligst 2 uger efter, du har ansøgt. Dette gælder også, hvis du har planer om at aflevere affaldet på en af kommunens genbrugspladser.

Når du har anmeldt dit byggeaffald, klassificerer og anviser Middelfart kommune affaldet ud fra vores vores affaldsregulativer og din anmeldelse.

Det er derfor vigtigt, at din anmeldelse er udfyldt korrekt, og indeholder de nødvendige oplysninger, om alle affaldstyper, miljøkortlægningsrapport med prøvesvar, estimerede mængder og ønskede modtagere.

Hvis du vil nedrive eller renovere dit hus, og projektet giver mere end 1 ton affald i alt, eller der bliver skiftet termoruder, som er fra perioden 1950 – 1977, skal du som bygherre, inden arbejdet påbegyndes, få foretaget en screening af bygningen eller de dele af den, som skal renoveres, så det kan blive afdækket, om der kan være brugt problematiske stoffer som fx PCB, Asbest, tungmetaller, klorparafiner eller PAH’er, da huset blev bygget eller ved en evt. tidligere renovering.

Ud fra screeningen skal der laves en kortlægning med analyser af de dele af bygningen, som skønnes at kunne indeholde problematiske stoffer. Kortlægningen skal vedlægges, når du anmelder dit affald til Middelfart Kommune, da den danner udgangspunktet for den klassificering og anvisning af affaldet, som kommunen laver.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må begynde at renovere/rive ned, før du har modtaget klassificering og anvisning af affaldet fra kommunen, eller det er mere end 2 uger siden, at du indsendte din anmeldelse, og du ikke har hørt noget fra Middelfart Kommune.

Klassificeringen og anvisningen af affaldet, som du modtager af kommunen, udløber ikke, så det kan være en fordel at lave anmeldelsen af affaldet så tidligt i forløbet, som muligt, når screeningsrapporten er færdig.

Når du har anmeldt dit byggeaffald, vil du som udgangspunkt inden for 14 dage enten blive kontaktet af Middelfart Kommune, hvis der er yderligere spørgsmål, eller få tilsendt en klassificering og anvisning af affaldet.

Klassificeringen og anvisningen af affaldet forholder sig til, om de enkelte affaldstyper, er genanvendelige, forbrændingsegnede, skal deponeres eller specialbehandles. Ud fra anmeldelsen, klassificeringen og typen af materialet, vil der også være en anvisning af, hvor hver affaldstype kan/skal afleveres.

Når du modtager din klassificering og anvisning af affaldet, vil du også få oplyst sagens løbenr. Dette nr. skal følge affaldet, og skal oplyses til de forskellige modtagere, som er forpligtet til at give besked tilbage til Middelfart Kommune, når de har modtaget affaldet.

Hvis du i anmeldelsen angiver, at du ønsker at aflevere noget af affaldet på en af kommunens genbrugsstationer, så vil vi i anvisningen, så vidt muligt, vejlede i forhold til det, så det bliver lettest for dig at sortere affaldet løbende under nedrivningen/renoveringen.

Grænseværdier for bygge- og anlægsaffald

Stof Rent materiale mg/kg Forurenet mg/kg Farligt affald mg/kg
Arsen <20 20 - 1.000 >1.000
Bly <40 40 - 2.500 >2.500
Cadmium <0,5 0,5 - 1.000 >1.000
Cyanid (total)     >1.000
Klorede paraffiner Kontakt os Kontakt os >10.000
Kobber <500 500 - 2.500 >2.500
Krom (total) <500 500 - 1.000 >1.000
Krom (VI) <20 20 - 1.000 >1.000
Kulbrinte (tung) <100 100 - 10.000 >10.000
Kviksølv (organisk) <1 1 - 500 >500
Nikkel <30 30 - 1.000 >1.000
PAH (tjærestoffer) <4 4 - 1.000 >1.000
Benzo(a)pyren <0,3 0,3 - 100 >100
Dibenzo (a,h) <0,3 0,3 - 25 >25
PCB (total)* <0,1 0,1 - 50 >50
Zink <500 500 - 2.500 >2.500

*Hivs der ved kilden er målt PCB-total koncentrationer mellem 0,1-2 mg/kg, kan der være andre behandlingsmuligheder.

Værdierne er vejledende niveauer. Ved vurdering af affaldets farlighed kræves en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning. Der bør altid måles på det intakte materiale, inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes.

Under nedrivning

Nedrivnings- og renoveringsarbejder skaber hvert år store mængder af affald. Hovedparten af affaldet består af genanvendelige materialer, som man kan bruge i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver.

Luk alle
Åben alle

Du må genbruge dit byggeaffald til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil f.eks. mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

For at genbruge eller genanvende dit affald uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og kildesorterede. Affaldet må heller ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

Følgende kan genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Derudover skal alle andre genanvendelige fraktioner selvfølgelig udsorteres. Det kan fx være pap, plastik, tagpap eller rent træ uden maling.

Hvis materialerne ikke kan genbruges, skal de brændes ellers sendes til deponi. Det kan også være, at dit affald er farligt affald, og derfor skal det igennem en speciel behandling.

Se mere under afsnittet 'Efter nedrivning'

Hvis der under nedrivningen/renoveringen fremkommer nye oplysninger, som er væsentlige, fx et materiale, der har været skjult under kortlægningen, en formodning om en anden koncentration af et stof eller at der benyttes en anden modtager af affaldet, så skal bygherre give Middelfart Kommune besked fx via mail til den adresse, som har sendt klassifikation og anvisning af bygge- og anlægsaffaldet fra projektet.

Efter nedrivning

Har du affald, der kræver specialbehandling, skal du sortere det fra - også selv om det kun drejer sig om en lille mængde. Disse affaldstyper kræver specialbehandling, så miljøet skånes, og flest mulige materialer går til genanvendelse.

Luk alle
Åben alle

Har du affald, der kræver specialbehandling, skal du sortere det fra - også selv om det kun drejer sig om en lille mængde. Disse affaldstyper kræver specialbehandling, så miljøet skånes, og flest mulige materialer går til genanvendelse:

 • Byggeaffald med PCB (<50 ppm)
 • Byggeaffald der indeholder skadelige stoffer (tungmetaller)
 • Elektriske og elektroniske apparater
 • Eternit med og uden asbest
 • Forurenet jord
 • Fugemasse og kit
 • Planglas
 • Olie og kemikalieaffald
 • Køle og frysemøbler
 • Lysstofrør og lavenergipærer
 • Støvende asbest
 • Termoruder
 • Træ, støvende (savsmuld)
 • Flydende farligt affald skal så vidt muligt opbevares og afleveres i originalemballage eller afleveres i godkendte beholdere, og det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder.

Farligt byggeaffald anviser vi til MOTAS i Fredericia eller til Fortum (tidligere kommunekemi) i Nyborg.

Byggeaffald, der skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi. Affaldet skal sorteres i stort og småt brændbart. Affald til forbrænding anvises til Energnist i Kolding.

Nedenstående affaldstyper er eksempler på affald der anvises til forbrænding:

 • Byggeaffald med PCB, (Over 0,1ppm, men mindre end 50 ppm)
 • Byggeaffald med bly (Over 40 ppm, men mindre end 2500 ppm)
 • Famingo
 • Linoleum
 • Gulvbelægninger
 • Pap (forurenet)
 • Tapet
 • Troldtektplader

Byggeaffald til deponi må ikke indeholde affald, der kan genanvendes eller farligt affald. Disse affaldstyper deponeres:

 • Mørtelpuds
 • Eternit tagplader (med eller uden asbest)
 • Isoleringsmaterialer, træbeton, koks og slagger
 • Støvende/ikke støvende asbestholdigt affald (anmeldelsespligt)
 • Ikke genanvendeligt PVC
 • Aske (separat container på genbrugspladsen)
 • Byggeaffald med sod

Deponiaffald, som ikke kan afleveres på genbrugspladsen, anviser vi til Odense Nord Miljøcenter. Hvis du selv skal køre affald til Odense Nord Miljøcenter, skal du huske at oprette dig som kunde i deres system og udfylde en affaldsdeklaration, inden du kører af sted.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Odense Nord Miljøcenter.

Hvornår skal du være opmærksom?

Asbest findes i en lang række bygningsmaterialer, som fx tagplader, isoleringsmaterialer mv. Asbesttage kan overvejende inddeles i 2 typer: Den velkendte bølge-eternitplade og skifer-eternit. Derudover findes vægplader og andet formgods, som ventilationskanaler mv.
HUSK – Nedtaget eternit med asbest må ikke genanvendes.

 

Hvordan håndterer du byggematerialer med asbest?

Du skal passe meget på, når du håndterer byggematerialer med asbest. Hvis du skærer, renser eller på anden måde påvirker materialerne, er der risiko for, at asbeststøv forurener omgivelserne. Derfor må du bl.a. ikke højtryksspule asbestholdige materialer, herunder eternit, og du må ikke skære i asbestholdig eternit med din vinkelsliber. Vi anbefaler, at du kontakter en professionel rådgiver, hvis der er asbest i dit bygge-/nedrivningsprojekt, så asbest ikke spredes ud i det omgivende miljø, og er til skade for dig og dine omgivelser.

 

Tagplader

Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor er tommelfingerreglen:
- at eternittage etableret før 1984 altid indeholder asbest
- at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
- at eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.

På oversiden af tagplader findes et påtrykt nummer med 5-10 cifre.
- Kun plader med et nummer, hvor 1. ciffer er 4 eller 5 er fremstillet uden asbest.
- Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.

 

Hvordan bortskaffer du asbestholdigt affald?

Asbestholdigt affald deles op i farligt- og ikke farligt affald. Det afhænger af om affaldet støver, og det vil være en konkret vurdering fra sag til sag. Hvis du har affald med asbest, gælder der nogle helt særlige regler for arbejdsmiljø. Du kan læse mere under vejledning om asbest til højre på siden. Arbejde med asbest skal altid anmeldes til arbejdstilsynet og til os. Vi anviser, hvor det asbestholdige affald skal deponeres. Du kan også aflevere dit asbestaffald på genbrugspladsen – Du skal være særligt opmærksom på, at der er særlige regler for indpakning af affaldet, for at undgå spredning af det asbestholdige støv. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte os.

Hvad er asbest?

Asbest er en betegnelse for en række silikater med fiberstruktur. Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 °C, er det velegnet til armering, isolering og brandsikring. Asbest har derfor i mange år været anvendt i en lang række bygningsmaterialer bl.a. i tagplader og fliseklæber. Når man arbejder med asbestholdige materialer, kan der være støv med asbestfibre, som ligner små fine nåle. Hvis du indånder disse fibre, kan det ødelægge dine lunger, og du har en øget risiko for at få lungekræft. Derfor blev brugen af asbest forbudt i slutningen af 80’erne.