Du skal altid anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, når:

 • Renoveringen/nedrivningen samlet set resulterer i mere end 1 ton affald.
 • Der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til og med 1977.

Har du spørgsmål til din affaldsanmeldelse, er du velkommen til at kontakte affaldsgruppen i Natur- og Miljøafdelingen.

Luk alle
Åben alle

Inden og i forbindelse med byggeprojektet

Som grundejer skal du være opmærksom på at overholde reglerne for byggeaffald, inden du går i gang med at bygge, renovere eller rive ned.

Du må først gå i gang med renoveringen/nedrivningen, når du har modtaget en klassificering og anvisning af affaldet fra Middelfart Kommune (eller tidligst 14 dage efter din anmeldelse af affaldet er indsendt, hvis du ikke har hørt fra os inden). Dette gælder også, hvis du planlægger at aflevere affaldet på en af kommunens genbrugspladser.

Når du har anmeldt dit byggeaffald, klassificerer og anviser Middelfart Kommune affaldet ud fra vores affaldsregulativer og din anmeldelse. Det er derfor vigtigt, at din anmeldelse er udfyldt korrekt og indeholder de nødvendige oplysninger om alle affaldstyper, miljøkortlægningsrapport med prøvesvar, estimerede mængder og ønskede modtagere.

Hvis der under nedrivningen/renoveringen fremkommer nye oplysninger, som er væsentlige, fx et materiale, der har været skjult under kortlægningen, en formodning om en anden koncentration af et stof eller at der benyttes en anden modtager af affaldet, så skal bygherre give Middelfart Kommune besked fx via mail til den adresse, som har sendt klassifikation og anvisning af bygge- og anlægsaffaldet fra projektet.

Luk alle
Åben alle

Byggematerialer kan, alt afhængigt af hvornår dit byggeri er fra, indeholde farlige stoffer, og det er derfor vigtigt at få foretaget en screening for miljøproblematiske stoffer i bygningen inden renoverings/nedrivningsarbejdet påbegyndes.

Screeningen skal afdække, om der findes problematiske stoffer som f.eks. PCB, asbest, tungmetaller, klorparaffiner eller PAH’er i de materialer, som bygningen består af.

Ud fra screeningen skal der laves en kortlægning/miljørapport med analyseresultaterne af de dele af bygningen, som vurderes at kunne indeholde miljøproblematiske stoffer.

Kortlægningen/miljørapporten skal indeholde billeder af de udtagne prøver, beskrivelser af bygningen/bygningerne og overvejelser om håndtering af affald i henhold til analyseresultaterne og grænseværdier, samt en plan over de udtagne prøver eller lignende.

Kortlægningen/miljørapporten skal vedlægges, når du anmelder dit affald til Middelfart Kommune.

Grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald

Stof-
gruppe
Stof Rent materiale mg/kg Forurenet mg/kg Farligt affald mg/kg
Tung-metaller Arsen (As) Konc. < 20 20 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
Bly (Pb)* Konc. < 40 40 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500
Cadmium (Cd) Konc. < 0,5 0,5 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
Kobber (Cu)* Konc. < 500 500 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500
Krom (Cr-total) Konc. < 500 500 ≤ konc. <
1.000***
konc. ≥ 1.000
Krom (Cr-VI) Konc. < 20 20 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
Kviksølv (Hg organisk)* Konc. < 1 1 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500
Kviksølv (Hg uorganisk)* Konc. < 1 1 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500
Nikkel (Ni) Konc. < 30 30 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
Zink (Zn)* Konc. < 500 500 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500
PAH'er PAH (total) Konc. < 4,0 **** ****
Naftalen     konc. ≥ 2.500
Benzo(a)pyren Konc. < 0,3 0,3 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
Benzo(b)fluoranten     konc. ≥ 1.000
Benzo(j)fluoranten     konc. ≥ 1.000
Benzo(k)fluoranten     konc. ≥ 1.000
Dibenzo (a,h) antracen Konc. < 0,3 0,3 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
Klor-
paraffiner
Kortkædet *     konc. ≥ 2.500
mellemkædet*     konc. ≥ 2.500
PCB PCB (total)** Konc. < 0,1 0,1 ≤ konc. ≤ 50 konc. > 50
Cyanid Cyanid total Konc. < 1 ***** *****

* Stofferne mærket med* er omfattet af summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoks” gældende fra 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 ppm, skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 ppm, er det farligt
affald.


** Eventuelt nyttiggørelse, jf. restproduktbekendtgørelsens § 16, jf. Bilag 3, med et maksimalt indhold af PCB op til 2,0 ppm (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) skal anmeldes til kommunen fire uger før anvendelsen.


*** Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for Krom total og Krom III i henhold til ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) og CLP (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier), men Sjællandsnetværket for bygge- og anlægsaffald benytter denne grænseværdi indtil videre.


**** Der er ikke en fast PAH total grænseværdi, da der er forskellige værdier for forskellige PAH-forbindelser.


***** Der er følgende grænseværdier for farligt affald for de enkelte cyanidforbindelser: For Ca(CN)2, HCN og Cd(CN)2 er grænsen 2.500 mg/kg. (forbindelserne er omfattet af summeringsreglerne, se ”*”). Grænseværdien for HCN Ni(CN)2 er 1.000 mg/kg.

Kulbrinter

Stof Rent materiale mg/kg Forurenet mg/kg Farligt affald mg/kg
C6-C10 Konc. < 25 25 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000
C10-C15 Konc. < 40 40  ≤ Sum (konc
C10-15 + konc
C15-20) < 1.000
konc. C10-C20 ≥
1.000*
C15-C20 Konc. < 55 55
C20-C35/40 Konc. < 100 100 ≤ konc. < 1.000* konc. ≥ 1.000*
Total C6-C35/40 Konc. < 100 100 ≤ konc. < 1.000* konc. ≥ 1.000*

Tallene for uforurenet affald tager udgangspunkt i jordkvalitetskriterierne, hvor intervallet C10-C20 er opdelt, hvilket ikke gør sig gældende ved klassificering af farligt affald.


*Hvis analyseresultaterne for de enkelte kulbrinteintervaller er under 1.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som ikke farligt affald. Hvis koncentrationen er over 10.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som farligt affald. Er der koncentrationer mellem 1.000 og 10.000 mg/kg kan nedenstående trinvise procedure bidrage til at afgøre om der er tale om farligt affald.

Når du har anmeldt dit byggeaffald, vil du få tilsendt en klassificering og anvisning af affaldet. Såfremt der er spørgsmål til anmeldelsen, vil Middelfart Kommune kontakte dig.

Hvad er klassificering?

Klassificeringen af affaldet angiver, om de enkelte affaldstyper er genanvendelige, forbrændingsegnede, skal deponeres eller specialbehandles ud fra materialetypen og screeningen. Anvisningen angiver, hvor affaldet kan/skal afleveres.

Klassificeringen og anvisningen indeholder også et løbenummer, som skal følge affaldet, og skal oplyses til både transportører og modtagere af affaldet. Modtagerne er forpligtet til at give en tilbagemelding med løbenummeret til Middelfart Kommune, når de har modtaget affaldet.

Hvis du i anmeldelsen angiver, at du ønsker at aflevere noget af affaldet på en af kommunens genbrugsstationer, så vil vi i anvisningen, så vidt muligt, vejlede i forhold til det, så det bliver lettest for dig at sortere affaldet løbende under nedrivningen/renoveringen.

Er du i tvivl om, hvor på genbrugspladsen, du skal aflevere dit affald, så spørg altid en genbrugsmedarbejder.

Genbrug af byggematerialer

Nedrivnings- og renoveringsarbejder skaber hvert år store mængder af affald. Hovedparten af affaldet består af genanvendelige materialer, som man kan bruge i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver.

Du må genbruge dit byggeaffald til samme eller beslægtede formål, som materialerne hidtil har været brugt til – f.eks. mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

Særligt for asbestholdigt og farligt affald

Byggematerialer, der indeholder asbest er ulovligt at genbruge, genanvende, bortgive eller sælge!
Virksomheder er desuden forpligtede til altid at udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra bygge- og anlægsaffald.

Luk alle
Åben alle

For at genbruge eller genanvende dit affald uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og kildesorterede. Affaldet må heller ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

Følgende kan genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Derudover skal alle andre genanvendelige fraktioner selvfølgelig udsorteres. Det kan fx være pap, plastik, tagpap eller rent træ uden maling.

Hvis materialerne ikke kan genbruges, skal de brændes ellers sendes til deponi. Det kan også være, at dit affald er farligt affald, og derfor skal det igennem en speciel behandling.

Se mere under afsnittet 'Affald til specialbehandling, forbrænding eller deponi'

Affald til specialbehandling, forbrænding og deponi

Har du affald, der kræver specialbehandling, skal du sortere det fra - også selv om det kun drejer sig om en lille mængde. Disse affaldstyper kræver specialbehandling, så miljøet skånes, og flest mulige materialer går til genanvendelse.

Luk alle
Åben alle

Farligt byggeaffald, som kræver specialbehandling, anviser vi til MOTAS i Fredericia eller til Fortum (tidligere kommunekemi) i Nyborg.

 • Byggeaffald med PCB (<50 ppm)
 • Byggeaffald der indeholder skadelige stoffer (tungmetaller)
 • Elektriske og elektroniske apparater
 • Eternit med og uden asbest
 • Forurenet jord
 • Fugemasse og kit
 • Planglas
 • Olie og kemikalieaffald
 • Køle og frysemøbler
 • Lysstofrør og lavenergipærer
 • Støvende asbest
 • Termoruder
 • Træ, støvende (savsmuld)
 • Flydende farligt affald skal så vidt muligt opbevares og afleveres i originalemballage eller afleveres i godkendte beholdere, og det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder.

 

Byggeaffald, der skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi. Affaldet skal sorteres i stort og småt brændbart. Affald til forbrænding anvises til Energnist i Kolding.

Nedenstående affaldstyper er eksempler på affald der anvises til forbrænding:

 • Byggeaffald med PCB, (Over 0,1ppm, men mindre end 50 ppm)
 • Byggeaffald med bly (Over 40 ppm, men mindre end 2500 ppm)
 • Famingo
 • Linoleum
 • Gulvbelægninger
 • Pap (forurenet)
 • Tapet
 • Troldtektplader

Byggeaffald til deponi må ikke indeholde affald, der kan genanvendes eller farligt affald. Disse affaldstyper deponeres:

 • Mørtelpuds
 • Eternit tagplader (med eller uden asbest)
 • Isoleringsmaterialer, træbeton, koks og slagger
 • Støvende/ikke støvende asbestholdigt affald (anmeldelsespligt)
 • Ikke genanvendeligt PVC
 • Aske (separat container på genbrugspladsen)
 • Byggeaffald med sod

Deponiaffald, som ikke kan afleveres på genbrugspladsen, anviser vi til Odense Nord Miljøcenter. Hvis du selv skal køre affald til Odense Nord Miljøcenter, skal du huske at oprette dig som kunde i deres system og udfylde en affaldsdeklaration, inden du kører af sted.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Odense Nord Miljøcenter: https://www.odenserenovation.dk/erhverv/odense-nord-miljoecenter/

Hvordan bortskaffer du som virksomhed asbestholdigt affald?

I Middelfart Kommune har vi følgende ordninger for bortskaffelse af asbestholdigt affald:

 • Anvisning til deponi på Odense Nord Miljøcenter
 • De kommunale genbrugspladser
 • Kommunal bestilleordning (gældende pr. 1. januar 2024)

Fra d. 1. juli 2023 træder nye retningslinjer i kraft for aflevering af asbest og eternit på genbrugspladserne i Middelfart Kommune. Læs mere om de nye retningslinjer her.

Hvad er asbest?

Asbest er en betegnelse for en række silikater med fiberstruktur. Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 °C, er det velegnet til armering, isolering og brandsikring. Asbest har derfor i mange år været anvendt i en lang række bygningsmaterialer bl.a. i tagplader og fliseklæber. Når man arbejder med asbestholdige materialer, kan der være støv med asbestfibre, som ligner små fine nåle. Hvis du indånder disse fibre, kan det ødelægge dine lunger, og du har en øget risiko for at få lungekræft. Derfor blev brugen af asbest forbudt i slutningen af 80’erne.

Hvornår skal du være opmærksom?

Asbest findes i en lang række bygningsmaterialer, som fx tagplader, isoleringsmaterialer, bløde lofts og vægplader, fliseklæb mv.

Der skelnes ligeledes mellem ikke-støvende og støvende asbestaffald. På www.asbest-huset.dk kan du læse mere om asbest i forskellige byggematerialer.

Hvordan håndterer du byggematerialer med asbest?

Du skal passe meget på, når du håndterer byggematerialer med asbest. Hvis du skærer, renser eller på anden måde påvirker materialerne, er der risiko for, at asbeststøv forurener omgivelserne. Derfor må du bl.a. ikke højtryksspule asbestholdige materialer, herunder eternit, og du må ikke skære i asbestholdig eternit med din vinkelsliber. Vi anbefaler, at du kontakter en professionel rådgiver, hvis der er asbest i dit bygge-/nedrivningsprojekt, så asbest ikke spredes ud i det omgivende miljø, og er til skade for dig og dine omgivelser.

Når du arbejder med asbest skal arbejdstilsynets regler følges, dem kan du læse mere om under AT-vejledninger for asbest