Dagrenovation fra erhverv

Dagrenovation (restaffald) er det affald, der er tilbage, når alt det affald, der kan genanvendes, farligt affald samt deponeringsegnet affald er sorteret fra. Som virksomhed i Middelfart Kommune kan I selv vælge, om I vil bruge den kommunale indsamlingsordning til restaffald, eller om I vil benytte en privat renovatør.

Luk alle
Åben alle

De overordnede betingelser for at benytte en privat renovatør er følgende:

 • Husholdningslignende affald skal bortskaffes til forbrænding med højst 14 dages mellemrum.
 • Renovatøren skal være registreret i affaldsregisteret som transportør/indsamler og råde over eget materiel.
 • Affaldsproducenten skal på anmodning fremsende dokumentation for aftalen med renovatøren.
 • Der skal være tilstrækkelig kapacitet, så overfyldning undgås og containeren/beholderen skal kunne lukkes helt tæt.

Hvis du ønsker at tilmelde din virksomhed til den kommunale ordning for dagrenovation, beder vi dig kontakte Affald & Genbrug på tlf. 8888 4850.

Er din virksomhed tilmeldt den kommunale affaldsordning?

Luk alle
Åben alle

Af hensyn til din renovationsarbejder stiller Middelfart Kommune krav om, at beholderen skal stå ude ved vejen eller fortovet med håndtaget vendt ud mod vejen. Beholderen skal stå på et fast og plant underlag af asfalt, fliser eller lignende på tømmedagen. Beholderen skal stå klar senest kl. 6.00 på tømmedagen.

På landet og visse andre steder er ejendommens grænse ud til offentlig vej ikke så veldefineret, som det er i byen. Derfor har Middelfart Kommune udarbejdet et sæt retningslinjer som beskriver, hvordan man skal placere sin beholder for at få den tømt på en landejendom. Retningslinjerne for placering af beholdere på landet 

Læs mere om retningslinjerne for placering af din beholder

Oplever du at have mere affald , end der kan være i din beholder, skal det afleveres i en særlig rød "ekstrasæk", som du køber på genbrugspladsen. Den røde ekstrasæk sættes ved siden af din dagrenovation, så tager skraldemanden sækken med ved næste tømning på din adresse.

Genanvendeligt erhvervsaffald

Som virksomhed har du pligt til at kildesortere det genanvendelige affald og sikre, at affaldet genanvendes.

Luk alle
Åben alle

Nedenfor ses en liste over de typer af genanvendeligt affald, der som udgangspunkt skal sorteres i. Men vær opmærksom på at:

- Ikke-farlige affaldstyper gerne må blandes (fx pap og papir), hvis det afleveres hos en modtager, der kan behandle det, uden at nyttiggørelsen af hvert enkelt materiale forringes.

- Nogle af affaldstyperne skal I visse tilfælde sorteres yderligere afhængig af kravene fra det anlæg, der modtager og behandler affaldet.

 • Akkumulatorer - batterier fra biler, lastbiler mv.
 • Asfalt, nedknust til genanvendelse - læs mere om genanvendelse af asfalt
 • Batterier
 • Dæk
 • Elektronik, (herunder lyskilder) - læs mere om elektronik og lyskilder
 • Fritureolie - af hygiejniske årsager skal fritureolie opbevares i lukkede beholdere med spændebånd, fx tønder
 • Glasemballage - både hele glas og flasker samt skår. Ikke porcelæn, keramik, hærdet glas mv.
 • Glas - autoglas
 • Haveaffald
 • Metal - herunder kasserede motorer og maskindele, tømte jerntromler, messing, kobber, aluminium, rustfrit stål zink ol.
 • Madaffald (større mængder) - vær opmærksom på, at ikke alle anlæg kan modtage alle typer organisk affald
 • Papir
 • Pap og karton
 • Plast, hård - Flasker, dunke, kasser, bøtter, beholdere og tønder af 01 PET, 02 HDPE/ PE-HD, 04 LDPE/ PE-LD, 05 PP, 06 PS. Skal så vidt muligt være fri for rester, evt. let skyllede eller skrabet rene.

Ikke: Plast som har været anvendt til kemikalier, medicin, let antændelige væsker og lignende.

Særlige plasttyper

Hvis I har plastaffald som fx flamingo/ EPS - Celleplast, ABS og PMMA/ Akrylplast eller Big bags af PP/ polypropylen - anbefaler vi, at I spørger jeres affaldstransportør om, hvordan plasten skal håndteres.

 • Plast, blød - Strækfolier, krympefolier, bobleplast, transportfolier, afdækningsplast, pallehætter, affaldssække- og poser, dragtposer, samt afskær fra produktion af førnævnte produkttyper.
 • Plast, auto - som kofangere og spoilere
 • Spildolie
 • Toner

Elektronik

Det meste elektronikaffald er omfattet af producentansvar, så det er producenterne der sørger for at behandle affaldet. Følgende produkttyper er omfattet:

 • Store husholdningsapparater, herunder salgsautomater
 • Små husholdningsapparater, herunder el-værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter
 • IT- og teleudstyr (f.eks. computere, lommeregnere, telefoner)
 • Forbrugerudstyr (f.eks. dvd-afspillere, fjernsyn, radioer)
 • Belysningsudstyr (f.eks. lysstofrør , energisparepærer

Bortskaffelsesmuligheder

Er dit udtjente el-udstyr købt efter 1. april 2006 og omfattet af producentansvar, skal du kontakte producenten/importøren, når du skal af med dette affald.

Udstyr købt før 1. april 2006, kan du aflevere gratis til producenten/importøren, hvis du køber nyt udstyr.

Du kan også mod betaling aflevere elektronikaffald, der kan sidestilles med husholdningsaffald, på genbrugsstationerne i Middelfart.

Andet el-skrot skal afleveres til en miljøgodkendt oparbejder af el-skrot.

Virksomheder skal sørge for, at det genanvendelige affald frasorteres og sendes til genbrug, genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse. Det gøres ved at virksomheden sorterer affaldet og enten:

 • Selv genanvender affaldet
 • Sender affaldet med transportør til et miljøgodkendt modtageanlæg
 • Overdrager ansvaret for affaldet til en indsamlingsvirksomhed eller den kommunale ordning
 • Afleverer affaldet på genbrugspladsen.


Virksomhederne har pligt til efter anmodning at fremvise dokumentation for, hvordan affaldet er håndteret.

Godkendte modtageanlæg og transportører/indsamlere kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside i Affaldsregisteret. Affaldsregisteret finder du her.

Affaldet skal opbevares forsvarligt så det ikke kvalitetsforringes eller giver anledning til uhygiejniske forhold eller miljøfare. Endelig skal du være opmærksom på, at genanvendeligt affald maksimalt må opbevares 1 år hos virksomheden.

Forbrændingsegnet erhvervsaffald

Affald, der skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi.

Affaldet skal sorteres i stort og småt brændbart, og må ikke være i lange baner eller være stærkt støvende.

Luk alle
Åben alle
 • Flamingo (beskidt)
 • Linoleum
 • Gulvbelægninger
 • Pap (forurenet)
 • Tapet
 • Træ (støvende)
 • Troldtektplader
 • Vinylgulve
 • Møbler og tæpper
 • Gulvopfej

Forbrændingsegnet affald skal afleveres til Energnist I/S (TAS) i Kolding

Stort brændbart affald dvs. større end 50x50x100 cm skal afleveres på genbrugsstationen via klippekortsordningen eller VAD Vejlby til neddeling.

Affaldet skal transporteres af en transportører eller indsamler som er registreret i Affaldsregisteret.

Deponeringsegnet erhvervsaffald

Luk alle
Åben alle

Deponeringsegnet affald er fx: asbest, armeret glas og blød PVC.

Deponeringsegnet affald fra Middelfart Kommune skal afleveres på genbrugspladsen eller til Odense Nord Miljøcenter.

Prisen er afhængig af affaldstype og sorteringen.

Odense Nord Miljøcenter skal kontaktes inden aflevering af hensyn til sorteringskrav, deklarering m.v.

Odense Nord Miljøcenter kan kontaktes på telefon 6318 9000. Du kan læse mere om Odense Nordmiljøcenter på deres hjemmeside.

Affaldet skal transporteres af en transportører eller indsamler som er registreret i Affaldsregisteret.

Farligt erhvervsaffald

Luk alle
Åben alle

Farligt affald er f.eks.: Spraydåser (uanset indhold), akkumulatorer, batterier, elpærer, lysstofrør, olie og oliefiltre, maling, lak, kemikalier, opløsningsmidler og gifte.

Farligt affald må ikke fortyndes eller blandes med andet affald eller andre typer farligt affald. Det skal sorteres fra og bortskaffes særskilt.

Virksomheder er ansvarlige for, at det farlige affald er forsvarligt emballeret og opbevares, så der ikke sker forurening af luft, vand eller jord.

Flydende farligt affald, der er ikke-genanvendeligt, skal opbevares under tag, i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være indrettet så spild kan opsamles ved brud på den største beholder.

Virksomheder i Middelfart Kommune har følgende muligheder for at bortskaffe deres farlige affald:

 • Virksomhederne kan aflevere mindre mængder farligt affald på de kommunale genbrugspladser mod betaling af gebyr pr. læs pr. gang + et gebyr pr. kilo farligt affald. Virksomheden kan maks. aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen.
 • Virksomheden kan lave aftale med transportører/indsamlere og behandlere af farligt affald. Ordningen gælder for alt farligt affald, der ikke afleveres på de kommunale genbrugspladser.
 • Virksomheden (affaldsproducenten) skal benytte registrede transportørere/indsamlere af farligt affald og affaldet skal afleveres på et registreret behandlingsanlæg, som er miljøgodkendt til at behandle den pågældende affaldstype.

Virksomheder, som har affald fra olie- og benzinudskillere, skal tilmeldes den kommunale indsamlingsordning for olie- og benzinudskillere. Ordningen administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS)

Spørgsmål om ordningen kan rettes til Modtagestation Syddanmark I/S.

Hjemmeside: http://www.motas.dk

E-mail: mail@motas.dk eller tlf.: 7620 1300

Virksomheder som producerer klinisk risikoaffald skal tilmeldes den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. Ordningen administeres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS)

Spørgsmål om ordningen kan rettes til Modtagestation Syddanmark I/S.

Hjemmeside: http://www.motas.dk

E-mail: mail@motas.dk eller tlf.: 7620 1300