Luk alle
Åben alle

Forskriften gælder for midlertidige og permanente virksomheder og institutioner i Middelfart Kommune, der opbevarer farligt affald og kemikalier.

Forskriften gælder dog ikke for virksomheder, der er omfattet af reglerne om godkendelse af virksomhed eller omfattet af en branchebekendtgørelse, f.eks. maskinværkstedsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen osv.

Forskriften gælder heller ikke for anlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Hvis farligt affald og kemikalier håndteres forkert, kan der ske forurening af jord, grundvand og spildevand. Oprensning er meget dyrt, mens det er væsentligt billigere at forebygge forurening.

Hvis det er dig, der er skyld i en forurening, skal du betale for oprensningen. Derfor kan det betale sig for dig at kende og overholde reglerne.

Formålet med forskriften er at gøre det let for dig at overskue reglerne og håndtere og opbevare farligt affald og kemikalier korrekt, så du undgår at forurene miljøet.

1. Gulvet, hvor oplag af farligt affald eller kemikalier placeres, skal være tæt og modstandsdygtigt overfor de stoffer, som opbevares.

2. Ved uheld må spild ikke kunne løbe til kloak eller jord.

3. Beholdere med farligt affald og kemikalier skal placeres på spildbakke eller i kar med mulighed for opsamling, som kan rumme indholdet af den største beholder. Det gør det nemt og billigt at opsamle spild, og du opdager, hvis en beholder er blevet utæt.

Indendørs opbevaring på spildbakke med rist.

 

4. Produkter og affald hvorfra farligt affald og kemikalier kan flyde ud, f.eks. oliefiltre, spåner med køresmøremidler osv. er ligeledes omfattet af forskriften.

5. Hvis farligt affald eller kemikalier opbevares udendørs, skal det stå på spildbakke eller i kar med mulighed for opsamling, som kan rumme indholdet af den største beholder. Oplaget skal endvidere stå under tag, så det er beskyttet mod nedbør og kraftig sol. Uvedkommende må ikke have adgang til oplaget.

Skur beskyttet mod vejrlig.

Udendørs oplag skal være overdækket, og med spildopsamling.

 

6. Forskriften gælder for permanente og midlertidige oplag f.eks. på byggepladser.

7. Oplaget skal være sikret mod påkørsel f.eks. vha. en pullert.

Beholdere kan stilles i aflåst bur med spildopsamling, f.eks. på byggepladser så uvedkommende ikke har fri adgang.

 

8. Oplagspladsen skal tydeligt mærkes med information om hvilke typer affald, der opbevares, og hvilke forholdsregler, der skal tages ved uheld, spild og brand.


9. Ved oplagspladsen skal der være opsugningsmateriale til opsamling af evt. spild. Brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

10. Hvis kemikalier ikke opbevares i original emballage, skal de opbevares i egnede beholdere - f.eks. tanke, der er godkendt til de stoffer, som opbevares. Tanke og beholdere skal være mærket med angivelse af indhold.

11. Omhældning og aftapning skal ske på arealer udført med tæt belægning og mulighed for opsamling af spild.

12. Beholdere der kan flyttes rundt skal påfyldes på sikret underlag, så der ikke kan ske spild til kloak eller til jorden. 

Skiltning vedr. trykflasker.

Vedtaget af Byrådet I Middelfart Kommune den 6. april 2021.


Formål

§ 1 Forskriften skal sikre, at der sker forsvarlig opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier, så der ikke sker forurening af jord, grundvand, søer, vandløb, havet og kloaksystem.

 

Lovgrundlag

§ 2 Forskriften er udarbejdet med hjemmel i § § 20, 21, 22, 23 og 24 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (efterfølgende omtalt som miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

 

Definitioner

§3 I denne forskrift forstås ved:

1. Farligt affald: Både genanvendeligt og ikke genanvendeligt farligt affald i flydende form jf. definition i affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om affald nr. 224 af 8. marts 2019)

2. Kemikalier: Råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand.

3. Olieprodukter: alle produkter, f.eks. køle-/smøremidler, råolie, fyringsolie osv.

4. Tæt belægning: Et underlag der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det produkt eller affald, der håndteres på arealet.

5. Opsugningsmateriale: Materiale til opsugning af spild f.eks. kattegrus eller savsmuld.

 

Gyldighedsområde

§4 Forskriften gælder alle virksomheder og institutioner i Middelfart Kommune, der håndterer og opbevarer farligt affald og kemikalier, og som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder.

Stk. 2. Denne forskrift er ikke gældende i tilfælde, hvor oplag og håndtering af farligt affald og kemikalier er omfattet af anden lovgivning, fx maskinværkstedsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen, olietankbekendtgørelsen eller benzinstationsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, eller reguleret i tilladelser med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Stk. 3. Ud over regler i denne forskrift skal alle regler for arbejdsmiljø og forebyggelse af brand overholdes.

Stk. 4 Forskriften gælder for permanente og midlertidige oplag.

Stk. 5 Forskriften fastsætter retningslinjer for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier. Produkter og affald, hvorfra farligt affald og kemikalier kan flyde ud, er også omfattet af forskriften.

Stk. 6. Middelfart Kommune kan efter lov om miljøbeskyttelse §§ 42 og 46, stille krav om yderligere begrænsning af forurening end nævnt i forskriften eller forbyde oplaget jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20.

 

Oplag

§5 Farligt affald og kemikalier skal opbevares på en måde, så der ikke sker forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.

Stk. 2 Belægningen i området, hvor der håndteres farligt affald og kemikalier, skal være tæt over for de stoffer, der håndteres.

Stk. 3 Beholdere skal placeres på en spildbakke, kar eller lignende og således at spild holdes indenfor et afgrænset område, som forhindrer, at spild kan løbe til jord eller afløb til kloak.

Stk. 4. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der er placeret derpå.

Stk. 5. Spildbakken skal være af et materiale, som er modstandsdygtigt over for de stoffer, som opbevares på den.

Stk. 6. Beholdere skal placeres, så der er uhindret adgang for inspektion for utætheder og spild.

Stk. 7. Farligt affald og kemikalier, der kan reagere med hinanden, skal opbevares, så kontakt mellem stofferne undgås ved spild.

Stk. 8. Oplagsstedet skal være sikret mod påkørsel og være indrettet, så uvedkommende ikke har adgang til oplaget.

Stk. 9. Der skal ved oplagspladsen findes opsugningsmateriale til opsamling af spild. Brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 10. Ved udendørs oplag skal oplagspladsen være overdækket og afskærmet mod vejrlig (kraftig nedbør og kraftig sol) med mulighed for opsamling af spild.

 

Håndtering

§6 Arealer, hvorpå der kan forekomme spild fra omhældning og aftapning, skal være udført med tæt belægning og mulighed for opsamling af spild.

§ 7 Spild af farligt affald og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

 

Emballage

§8 Farligt affald og kemikalier skal opbevares i oprindelig emballage eller tilsvarende emballage beregnet til formålet, der er tydeligt mærket med indhold, farebetegnelse og faresymbol. Beholderen skal være forsynet med tætsluttende låg.

 

Tilsyn

§ 9 Middelfart Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes jf. § 65. i lov om miljøbeskyttelse.

 

Dispensation

§10 Middelfart Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forskriftens krav til opbevaring af farligt affald og kemikalier såfremt saglige hensyn taler herfor.

 

Klage

§ 11 Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 21, stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser, som vedrører kommunale virksomheder, kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 23.

Stk. 3 At afgørelser truffet efter forskriften ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, afskærer ikke fra at få sagen efterprøvet i Ankestyrelsen eller af Folketingets Ombudsmand.

 

Straf

§12 Overtrædelse af reglerne i denne forskrift kan straffes med bøde i medfør af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 24.

 

Ikrafttrædelse

§13 Forskriften er vedtaget af Middelfart Byråd den 6. april 2021.

Stk. 2 Forskriften træder i kraft den 6. april 2021.

Oplag af brandfarlige væsker kan kræve tilladelse af brandmyndigheden. For eksempel må ikke alle kemikalier opbevares i samme rum.

Er du i tvivl om dit oplag er omfattet af regler for brandfarlige væsker, kontakt venligst beredskabet trekant brand eller læs mere på beredskabets hjemmeside:

www.trekantbrand.dk