Ansøgningsskema  kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Ansøgningsskema  kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Ansøgningsskema  kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Ansøgningen skal ske via kommunens digitale selvbetjeningsløsninger og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • En beskrivelse af aktiviteten, der producerer spildevand.
 • Målfast kloaktegning, der viser placeringen af afløbsinstallationer, renseforanstaltninger og tilslutning til kommunens spildevandsystem.
 • En beskrivelse af hvilke stoffer, der forventes at være i spildevandet.
 • Datablade for og mængder af stoffer, der afledes med spildevandet.
 • Mængden af spildevand, fordelt på typer: Processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand.
 • En beskrivelse og dimensionering af renseforanstaltninger, f.eks. udskiller og sandfang.

Ud fra disse oplysninger udarbejder Natur- og Miljøafdelingen en spildevandstilladelse. Tilladelsen indeholder vilkår for etablering og drift.

Ved kompliceret spildevand har Natur- og Miljøafdelingen ofte brug for yderligere oplysninger. I disse tilfælde kontakter vi virksomheden.

Der er særlige forhold for olieholdig og fedtholdigt spildevand samt for processpildevand.

Vi anbefaler, at virksomheden med kompliceret processpildevand kontakter en konsulent/rådgiver til at udarbejde ansøgningsmaterialet.

Luk alle
Åben alle

Alle virksomheder, der producerer spildevand, har pligt til at søge om spildevandstilladelse i forbindelse med nyetablering og udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening/udledning.

Ansøgninger skal sendes til Natur- og Miljøafdelingen via de digitale selvbetjeningsløsninger øverst på siden.

 

Typiske industrivirksomheder, hvor der kræves en spildevandstilladelse

 • Metalforarbejdende virksomheder der har spildevand, som indeholder kemikalier og andre forurenede stoffer.
 • Fødevarevirksomheder der har spildevand, som indeholder mad- og fedtrester.
 • Virksomheder der har arealer, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier.

 

Typiske krav til spildevand fra industrivirksomheder kan være:

 • Processpildevandet fra virksomhedens produktion skal gennem virksomhedens eget renseanlæg, før det kan tilsluttes den offentlige kloak.
 • Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie-/benzinudskiller.
 • Spildevand, der indeholder mad- og fedtrester, skal afledes gennem sandfang og fedtudskilleranlæg.

Alle virksomheder, der producerer processpildevand, har pligt til at søge om spildevandstilladelse i forbindelse med:

 • Nyetablering
 • Udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening/udledning
 • Etablering af P-pladser med plads til mere end 20 biler.

Spildevand fra virksomhedens drift

Processpildevand skal ledes til det offentlige spildevandssystem. Inden spildevandet kan udledes skal kommunens Natur- og Miljøafdeling give en spildevandstilladelse.

 

Sanitetsspildevand

Afledes til det offentlige spildevandssystem.

 

Overfladevand

Afledes til overfladesystemet eller nedsives.

Overfladevand fra arealer, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier, skal afledes som olieholdigt spildevand via olie-/benzinudskiller.

Overfladevand fra arealer, hvor der er risiko for forurening med sand, jord eller andre partikler og stoffer, skal afledes gennem sandfang eller anden passende renseforanstaltning.

For at undgå at kloaksystemerne bliver overbelastet, er der i kommunens spildevandsplan fastsat grænser for, hvor meget af virksomhedens areal der må befæstes.

For virksomheder gælder, at højst 60 % af matriklen må befæstes. Den fastsatte værdi skal følges, når der laves nye tilslutninger, eller når eksisterende tilslutninger skal ændres væsentligt.

Hvis man vil befæste en større del af grunden, skal overfladevand fra den del af arealet, der overskrider 60 %, enten nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til kloaksystemet.

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller.

Der skal etableres sandfang og olie- eller benzinudskiller på afløb fra:

 • Værkstedslokaler
 • Vaskehaller og vaskepladser
 • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser
 • Garageanlæg
 • Parkeringshuse, hvor Natur- og Miljøafdelingen vurderer det nødvendigt
 • Parkeringspladser, hvor Natur- og miljøafdelingen vurderer det nødvendigt
 • Generelt steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand. 

Spildevand, der indeholder mad- og fedtrester, skal afledes gennem fedtudskilleranlæg.

Der skal som hovedregel etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

 • Erhvervsmæssige køkkener på kroer, kantiner, hoteller og restauranter
 • Cateringfirmaer
 • Fastfood salgssteder
 • Forsamlingshuse
 • Grillbarer
 • Pizzeriaer
 • Levnedsmiddelvirksomheder
 • Slagterier og slagtere
 • Bagerier og konditorier
 • Forretninger med tilberedning af varm mad
 • Pladser og overflader, hvor der kan forekomme spild af fedt og vegetabilsk olie

Afledning af spildevand må ikke skade:

 • Kloaknettet
 • Renseanlægget
 • Driften af disse anlæg
 • Personer, der er beskæftiget ved driften

Afledningen må heller ikke give ildelugtende, giftige eller eksplosive gasarter i kloaknettet og på renseanlægget.

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500 eller via sikker mail: