Vandmængder og pejlinger

Indberetning af vandmængder og pejlinger kan foretages online via nedenstående selvbetjeningsløsning. 

Luk alle
Åben alle

Denne vejledning gennemgår Web-løsningen for vandværkers indberetning af indvundne vandmængder fra indvindingsanlæg og boringer, samt pejlinger i boringer til kommunen.

 

Login

Det fremsendte ’Brugernavn’ bruges sammen med vandværkets egen ’Adgangskode’ og der trykkes på knappen ’Login’. Du er nu klar til indberetningen i et nyt billede.

 

Indberetning af vandmængder

Ny indberetning 

Du skroller ned til boksen der hedder ny indberetning. Der angives den samlede indvundne mængde af grundvand og overfladevand. Mens mængden af overfladevand altid indtastes i kubikmeter, kan grundvandsmængden indtastes på 2 måder. Enten i kubikmeter eller når der klikkes på Målerstand-knappen øverst i gruppeboksen - ved at angive målerstand ved starten og slutningen af året samt målerens omregningsfaktor. Når dette er gjort og det sidste af felterne forlades, beregnes og indsættes den oppumpede grundvandsmængde i feltet Grundvand ovenfor.
Hvis du kun har en måling af udpumpet drikkevand beregnes oppumpet vandmængder således:
Oppumpet = udpumpet + eksport + filterskyllevand ÷ import

Vandindvinding

Her indtastes og beregnes anlæggets vandindvindingsdata. Her viser det første felt den totale udvundne vandmængde – altså summen af indvundet grundvand og overfladevand. I det næste felt indtastes hvor meget vand, der er gået til filterskyl og eget forbrug.
Felterne 'Import fra andre værker' og 'Eksport fra andre værker' er lidt specielle. For når der klikkes i et af felterne, vises dette vindue, hvori det er muligt at indtaste data om eksport og import til og fra andre værker eller kildepladser.
Dataindtastningen i vinduet foretages ved først at klikke på knappen Tilføj. Herved tilføjes en række felter, som nu udfyldes. Ved udfyldelsen angives der om der er tale om eksport eller import af vand. For hvert vandværk, som der er importeret eller eksporteret vand fra, gentages dette forløb med først at klikke på Tilføj-knappen, og herefter at udfylde den tilføjede række af felter. Når al import/eksport er indtastet, lukkes vinduet ved klik på OK-knappen. De indtastede mængder i vinduet bliver nu opsummeret i de to felter for importerede og eksporterede vandmængder.
De 3 nederste felter i gruppeboksen er beregningsfelter. Udpumpet til forbrugere viser Samlet oppumpet mængde plus import fra andre værker, men fratrukket filterskyl og eget forbrug samt eksport til andre værker. Det næste felt Difference mellem oppumpning og fordeling viser forskellen mellem det foregående felts data, og summen af de vandmængder der indtastes i forsyningsfordelings-felterne nedenfor.

Forsyningsfordeling

Her indtastes den solgte vandmængde i de felter, der er relevante for at beskrive værkets forsyningsfordeling på de forskellige områder. På de forsynede områder angives der samtidig hvor mange forsyningsenheder, der er leveret til. Og nederst i gruppeboksen opsummeres alle de indtastede solgte vandmængder i feltet Total.
Bemærkninger
I bemærkningsfeltet allernederst på siden er der mulighed for at indtaste kommentarer til såvel de indtastede som viste data for anlægget.

Indberet

Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til kommunen ved at klikke på Indberet-knappen nederst til højre på siden. Når oplysningerne indberettes med denne knap, lukker webløsningen, og der vises i stedet en web-side, der bekræfter indberetnings-registreringen.
Samtidig vil der blive sendt en e-mail med de indberettede oplysninger til den e-mail-adresse, som kommunen eller vandværket har registreret ved login.

 

Indberetning af pejlinger

Øverst oppe kan du skifte mellem anlæg og boringer på den blå pil ’Vis Anlæg’ og ’Vis boring’
Ved tryk på linjen med DGU nr. fremkommer en boks med de seneste pejlinger.

Ny pejling

Ved tryk på ’Opret ny pejlinger’ fremkommer en ny boks ’Ny pejling’ for neden
For nye pejlinger angives den målte vandstand i feltet ’Pejling’. Vandstanden kan enten være målt i forhold til terrænoverfladen, et specielt pejlepunkt eller havniveau. Dette angives i referencepunkt.
For nye pejlinger der ønskes indberettet vælges referencepunkt:

 • J-Kote (meter over havoverfladen) - havniveau har kote 0 meter
 • J-Målepunkt (meter under pejlingsmålepunkt) - boringers målepunkter hentes fra Jupiter
 • J-Terræn (meter under terrænoverfladen) - boringers terrænkote hentes fra Jupiter

Grundvandspejlskoten (GVS-kote) udregnes automatisk ud fra ’Pejling’ og ’Referencepunkt’, når felterne er udfyldt.
Pejlingen gemmes ved at trykke på "Gem pejling".
Ved næste indberetning af pejling vælges ’Opret ny pejling’, når der er flere pejleresultater ved pågældende boring ellers vælges ny boring i boksen ’Boringer’.

Denne vejledning gennemgår Web-løsningen for erhverv og andre mindre vandforsyningsanlæg i indberetning af indvundne vandmængder fra indvindingsanlæg og boringer, samt pejlinger i boringer til kommunen.

 

Login

Det fremsendte ’Brugernavn’ bruges sammen med din egen ’Adgangskode’ og der trykkes på knappen ’Login’.
Du er nu klar til indberetningen i et nyt billede.

 

Indberetning af vandmængder

Ny indberetning

Der angives den samlede indvundne mængde af grundvand og overfladevand. Mens mængden af overflade-vand altid indtastes i kubikmeter, kan grundvandsmængden indtastes på 2 måder. Enten i kubikmeter eller når der klikkes på Målerstand-knappen øverst i gruppeboksen - ved at angive målerstand ved starten og slutningen af året samt målerens omregningsfaktor. Når dette er gjort og det sidste af felterne forlades, beregnes og indsættes den oppumpede grundvandsmængde i feltet Grundvand ovenfor.

Enkelt vandindvindingsanlæg

Her er indtastningsfelterne rubriceret i 4 gruppebokse. Og i hver gruppeboks vises data for sidste års indberetning i højre side. Om der vises data her er dog afhængig af, om disse data er tilgængelige i elektronisk form fra kommunen.
I de 3 første gruppebokse er dataindtastning afhængig af indvindingsformålet:
I den 1. gruppeboks med overskriften Vandindvindingsanlæg, angives det samlede vandede areal, når der indvindes til markvanding, og det samlede drivhusareal angives, når der indvindes til gartneri.
I den 2. gruppeboks med overskriften Vand til Husholdningsformål, angives antal husstande og personer, når der indvindes til husholdningsformål.
Og i den 3. gruppeboks med overskriften Erhvervsvirksomheder, udfyldes felterne når der indvindes vand til erhvervsvirksomheder.

Forsyningsfordeling

I den sidste, store gruppeboks på siden indtastes der i de felter, der er relevante for at beskrive anlæggets forsyningsfordeling af såvel grundvand som overfladevand på de forskellige områder. Nederst i gruppeboksen opsummeres alle de indtastede vandmængder i feltet Total.
Her indtastes den solgte vandmængde i de felter, der er relevante for at beskrive værkets forsyningsfordeling på de forskellige områder. På de forsynede områder angives der samtidig hvor mange forsyningsenheder, der er leveret til. Og nederst i gruppeboksen opsummeres alle de indtastede solgte vandmængder i feltet Total.

Bemærkninger

I bemærkningsfeltet allernederst på siden er der mulighed for at indtaste kommentarer til såvel de indtastede som viste data for anlægget.
Indberet
Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til kommunen ved at klikke på Indberet-knappen nederst til højre på siden. Når oplysningerne indberettes med denne knap, lukker webløsningen, og der vises i stedet en web-side, der bekræfter indberetnings-registreringen.
Samtidig vil der blive sendt en e-mail med de indberettede oplysninger til den e-mail-adresse, som kommunen eller vandværket har registreret ved login.

 

Indberetning af pejlinger

Øverst oppe kan du skifte mellem anlæg og boringer på den blå pil ’Vis Anlæg’ og ’Vis boring’
Ved tryk på linjen med DGU nr. fremkommer en boks med de seneste pejlinger. Vælg altid indtag 1!

Ny pejling

Ved tryk på ’Opret ny pejlinger’ fremkommer en ny boks ’Ny pejling’ for neden
For nye pejlinger angives den målte vandstand i feltet ’Pejling’. Vandstanden kan enten være målt i forhold til terrænoverfladen, et specielt pejlepunkt eller havniveau. Dette angives i referencepunkt.

For nye pejlinger der ønskes indberettet vælges referencepunkt:

 • J-Kote (meter over havoverfladen) - havniveau har kote 0 meter
 • J-Målepunkt (meter under pejlingsmålepunkt) - boringers målepunkter hentes fra Jupiter
 • J-Terræn (meter under terrænoverfladen) - boringers terrænkote hentes fra Jupiter

Grundvandspejlskoten (GVS-kote) udregnes automatisk ud fra ’Pejling’ og ’Referencepunkt’, når felterne er udfyldt.
Pejlingen gemmes ved at trykke på "Gem pejling".
Ved næste indberetning af pejling vælges ’Opret ny pejling’, når der er flere pejleresultater ved pågældende boring ellers vælges ny boring i boksen ’Boringer’.

Vand- og vandområdeplaner

Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal alt overfladevand og grundvand sikres god økologisk tilstand.

Luk alle
Åben alle

Planerne skal samlet forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med vandrammedirektivet og beskrive, hvilke indsatser og virkemidler der skal til for at sikre et godt vandmiljø i området:

 • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.
 • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
 • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
 • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Planerne er delt op i 3 planperioder:

 • Vandplan 1 for perioden 2010-2015 er endeligt vedtaget den 30. oktober 2014.
 • Vandområdeplan for perioden 2015-2021 er den 27. juni 2016 offentliggjort.
 • Sidste planperiode for 2021-2027 er endnu ikke påbegyndt.

I Danmark er opgaven delt mellem staten og kommunerne, således at staten udarbejder planer, der angiver mål og indsatser til opfyldelse af målene, mens kommunerne, med afsæt i statens planer, skal realisere indsatserne i samarbejde med lodsejere.

Middelfart Kommune ligger i hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Statens vandplan (2010-2015) og vandområdeplan (2015-2021) for Lillebælt/Fyn kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan også se, om der skal ske noget på din ejendom ved at kigge på statens kort.

Når kommunen skal gennemføre de enkelte indsatser i statens planer, vil de berørte borgere blive inddraget i processen.


Har du spørgsmål til vandområdeplanerne, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på 8888 5500.