Vådområder

Luk alle
Åben alle

Nye vådområder

Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand, som ender i de danske fjorde og kystvande, hvor det udgør et stort problem. Middelfart Kommune undersøger derfor mulighederne for at etablere nye kvælstofvådområder i kommunen.

 

Sådan etableres vådområder

Vådområder etableres typisk ved, at man hæver vandstanden i et vandløb, hvorved de lave vandløbsnære arealer oversvømmes med en større hyppighed end tidligere. Samtidig stopper man dræningen af disse arealer, som derved bliver vådere.

Opgaven med at få anlagt vådområder er en tvungen opgave for kommunerne, som skal løses i samarbejde med staten og lodsejerne. EU/staten står for den økonomiske del af opgaven, mens kommunerne har fået opgaven med at udpege egnede områder samt at stå for den praktiske udførelse af projekterne.

De kommuner, som skal etablere vådområder søger om midler til forundersøgelse af projekter hos staten. Formålet med undersøgelserne er at belyse de arealtekniske og økonomiske muligheder for at etablere vådområdet samt afdække konsekvenserne af at hæve vandstanden i et område. Hvis resultaterne af en forundersøgelse viser, at kriterierne for støtte er opfyldt, søger kommunen om penge fra EU/staten til realisering af projektet.

 

Hvor meget skal kvælstofudledningen reduceres?

Middelfart Kommune ligger i hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn. Udledningen af kvælstof fra hovedvandopland Lillebælt/Fyn til kystvandene skal i perioden 2011 – 2021 reduceres med 69 tons kvælstof om året vha. vådområder.

De fynske kommuner, som har areal i hovedvandopland Lillebælt Fyn, samarbejder i såkaldte vandoplandsstyregrupper (VOS'er) om at nå reduktionsmålene ved etablering af vådområder.
Middelfart Kommune skal etablere kvælstofvådområder som led i implementering af målene i EU’s vandrammedirektiv, de statslige vandområdeplaner og Lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser.

Middelfart Kommune har fået tilsagn om midler fra Landbrugsstyrelsen til at arbejde på etablering af et kvælstofvådområde i Aulby Møllemade. Formålet med projektet er at reducere udledningen af kvælstof til havet. Hvis der kan indgås aftaler med alle lodsejerne i møllemaden, så vil et område på ca. 140 ha indgå vådområdet – godt halvdelen af området som sø, hvor der bl.a. etableres fugleøer.
I perioden fra 2017-2019 har Middelfart Kommune gennemført en forundersøgelse af områdets potentiale som kvælstofvådområde. På baggrund af denne forundersøgelse har Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen besluttet, at der er grundlag for at arbejde videre med en proces med henblik på etablering af vådområdet.

Antal hektar: 140
Antal lodsejere: Ca. 50
Forventet årlig kvælstofomsætning: 17,4 ton
Projektejer: Middelfart Kommune

Projektområdet er indenfor den røde markering.

Se også:
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Forundersøgelse af Blanke Tangmose som kvælstofvådområde

Middelfart Kommune har fået midler fra Staten til at foretage forundersøgelse af Blanke Tangmose som kvælstofvådområde. Forundersøgelsen består af to undersøgelser - en teknisk og en ejendomsmæssig. Begge forundersøgelser blev gennemført i løbet af 2018 og 2019.

Hvis du er lodsejer, har du fået besked om processen via breve i din eboks. Projektområdet på kortet er et foreløbigt undersøgelsesområde, som kan justeres i forbindelse med forundersøgelsen.
Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres Båring Vig fra oplandet i og omkring det private vandløb Hole Bæk, og som i sidste ende påvirker vores sårbare kystvande.


Forløbig fakta om projektet:
Antal hektar: 25
Antal ejendomme: Ca. 20
Forventet årlig kvælstofomsætning: 4,2 ton
Projektejer: Middelfart Kommune

Se også:
Miljøstyrelsen om vådområder
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Middelfart Kommune arbejder på at etablere kvælstofvådområde ved Brende Å efter tilsagn om finansiering fra Landbrugsstyrelsen. Projektets primære formål er at mindske udledning af kvælstof til vores sårbare kystvande, ligesom det vil give et løft til områdets biodiversitet, fugleliv og dyreliv generelt.

At etablere vådområder genskaber naturlige vandforhold på for eksempel lavtliggende landbrugsarealer. Det mindsker udledningen af kvælstof til havet, hvilket er en af de væsentligste årsager til forringet havmiljø. Særligt indre vige og fjorde er sårbare over for høje kvælstofkoncentrationer, og mange steder er der i sommer- og efterårsmånederne iltsvind i de indre farvande på grund af høje koncentrationer af næringsstoffer.

Kan vi indgå aftaler med alle lodsejere indenfor projektområdet, vil et område på ca. 25 ha indgå i vådområdet.

Brende Å kort


Fakta:
Antal hektar der indgår i vådområdet: 25
Antal lodsejere med jord i projektområdet: 6
Forventet årlig kvælstofomsætning: 2,4 tons
Forventet projektperiode: 2021 - 2024
Projektejer: Middelfart Kommune

Se også:
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Forundersøgelse af Stor Å med Pave Bæk som kvælstofvådområde

Middelfart Kommune har fået midler fra staten til at foretage forundersøgelse af Stor Å med Pave Bæk som kvælstofområde. Forundersøgelsen består af to undersøgelser - en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Begge forundersøgelser blev gennemført i 2018 og 2019.
Hvis du er lodsejer, har du fået besked om processen via breve i din eboks. Projektområdet på kortet er et foreløbigt undersøgelsesområde, som kan justeres i forbindelse med forundersøgelsen.
Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres Båring Vig fra oplandet i og omkring Stor Å, herunder også Pave Bæk, og som i sidste ende påvirker vores sårbare kystvande.


Fakta om projektet:
Antal hektar: 31
Antal ejendomme: 20
Forventet årlig kvælstofomsætning: 3,8 ton
Projektejer: Middelfart Kommune

Se også:
Miljøstyrelsen om vådområder
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Middelfart Kommune undersøger potentialet for at etablere et lavbundsprojekt ved Langholm øst for Ejby efter tilsagn om finansiering fra Landbrugsstyrelsen. Projektets primære formål er at mindske udledning af CO2 til atmosfæren og kvælstof til vandmiljøet ved ekstensiveret drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder.


Ved lavbundsprojekter genskabes naturlige vandforhold på for eksempel lavtliggende landbrugsarealer. Det mindsker frigivelsen af CO2 til atmosfæren og udledningen af kvælstof til havet. Særligt indre vige og fjorde er sårbare over for høje kvælstofkoncentrationer, og mange steder er der i sommer- og efterårsmånederne iltsvind i de indre farvande på grund af høje koncentrationer af næringsstoffer.


Overblik

  • Antal hektar der indgår i området: 48
  • Antal lodsejere med jord i undersøgelsesområdet: 6
  • Projektperiode forundersøgelse: 2022 - 2024
  • Projektejer: Middelfart Kommune

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm 

Vandløbsprojekter

Luk alle
Åben alle

I Statens Vandområdeplaner er udpeget en række vandløbstrækninger, hvor miljøtilstanden skal forbedres. I Kindstrupafløbet er der rørlagte vandløbsstrækninger, som begrænser fisk og insekters muligheder for at vandre i vandløbet.

Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre vandløbets fysiske forhold for at opfylde vandområdeplanernes miljømål. Det kan f.eks. ske ved udlægning af sten, etablering af sandfang, genslyngning af udrettede vandløb eller som her, ved at åbne rørlagte strækninger af vandløbet.

Middelfart Kommune har tidligere gennemført en forundersøgelse, hvor indsatsbehov og muligheder er afklaret. Kommunen har efterfølgende søgt om tilskud til gennemførelse af indsatsen, hvilket nu er bevilget fra Miljøstyrelsen.

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandområdeplaner og det finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

I Statens Vandområdeplaner er der udpeget en række vandløbstrækninger til vandløbsrestaurering. Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre vandløbets fysiske forhold for at opfylde vandområdeplanernes miljømål. Det kan f.eks. ske ved udlægning af sten i vandløbet, gravning af sandfang, genslyngning af udrettede strækninger eller ved at åbne rørlagte vandløb.

Middelfart Kommune har tidligere gennemført en forundersøgelse i Harndrup Fjellerup Å, hvor indsatsbehov og muligheder er afklaret. Kommunen har efterfølgende søgt om tilskud til gennemførelse af indsatsen, hvilket nu er bevilget fra Miljøstyrelsen. Gennemførelse af projektet vil ske i dialog med berørte lodsejere.

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandområdeplaner og det finansieres med nationale midler.

Middelfart Kommune laver vandløbsrestaurering i Afløb fra Svenstrup til forbedring af levevilkår for fisk og smådyr

Ved projektet udlægges sten og grusmaterialer i vandløbet, så de fysiske forhold for vandløbets fisk, smådyr og planter forbedres.

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Finansiering sker gennem ”den nationale ordning”, som administreres af Miljøstyrelsen.

Middelfart Kommune laver forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Harndrup Fjellerup Å mellem Jægersmindevej og Harndrup Mølle.

Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre vandløbets fysiske forhold for at opfylde vandområdeplanernes miljømål for vandløbet. Det kan f.eks. ske ved udlægning af groft materiale i vandløbet, etablering af sandfang, genslyngning af udrettede strækninger og ved at fjerne fysiske spærringer i vandløbet.
Indledningsvis gennemfører Middelfart Kommune en forundersøgelse, som bl.a. afklarer indsatsbehov og -muligheder samt inddrager berørte lodsejere. Hvis du er lodsejer, har du fået besked om processen via breve i din eboks.


Projektet er en del af indsatsprogrammet i Statens vandplaner. Det finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Middelfart Kommune laver vandløbsrestaurering i Holse Stationsbæk til forbedring af levevilkår for fisk og smådyr.

Ved projektet udlægges sten og grusmaterialer i vandløbet nedstrøms Carlshøjvej. Dette med formålene, at fisk og andre dyr får bedre mulighed for at vandre i vandløbet og, at mindske erosion af vandløbets brinker.
Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner, hvor kommunerne bl.a. skal etablere eller forbedre faunapassage for vandløbenes fisk og smådyr.

Finansiering sker gennem ”Vandløbsrestaurering - national ordning”, som administreres af Miljøstyrelsen.