Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune er med til at lede klimakampen

Middelfart Kommune går forrest i arbejdet med nye klimaløsninger og de store klimaudfordringer som en del af klimaprojektet DK2020.

DK2020 er navnet bag et stort klimapartnerskab, hvor samtlige af landets kommuner er inviteret til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. DK2020 er oprindeligt startet af Realdania sammen med det internationale bynetværk C40 og tænketanken Concito. Målet er at tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning ’The Climate Action Planning Framework (CAPF)

Middelfart Kommune er én af de første kommuner i Danmark, som har vedtaget en DK2020-klimaplan. Planen sætter ambitiøse mål for de næste 30 års klimaarbejde i kommunen. Klimaplanen blev enstemmigt vedtaget i december 2020.

Målet med DK2020-planen er, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050, og allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 % i forhold til 1990-niveau.

Med aftalen afsættes faste midler til at starte klimaindsatser i de kommende budgetter - og politikerne forpligter sig til at finde andre løsninger, hvis nogen af de konkrete tiltag ikke kan gennemføres. For at nå de ambitiøse klimamål blev der i januar 2021 ansat en programleder for DK2020 klimaplanen, hvis opgave det er at sikre, at planens mange aktiviteter gennemføres og dermed medvirker til reel reduktion af drivhusgasser i Middelfart Kommune.

Det særlige ved de klimahandlingsplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres.

Middelfart Kommune skal derfor udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Det gælder blandt andet indenfor områder som transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.

Læs den korte version af DK2020 Klimaplanen for Middelfart Kommune:

Vi går forrest – sammen.
Middelfart Kommunes DK2020 Klimaplan – kort fortalt (PDF)

 

Vil du vide mere?

Helene Bjerre-Nielsen
Programleder DK2020 Klimaplan
Tlf.: 2325 8478
helene.bjerre-nielsen@middelfart.dk 

Morten Westergaard
Klimachef
Tlf: 8888 4795
morten.westergaard@middelfart.dk 

Thorbjørn Sørensen
Teknik- og miljødirektør
Tlf: 8888 4800
thorbjorn.sorensen@middelfart.dk 

Klimafolkemødet er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september – både for borgere, fagfolk og politikere.

Læs mere på Klimafolkemødets hjemmeside.

Med Middelfart som Klimalaboratorium ønsker kommunen at fortsætte den hidtidige indsats med at udvikle og gennemføre nye innovative, konkrete energi- og klimaprojekter. 

Læs mere på Klimalaboratoriets hjemmeside.