Luk alle
Åben alle

Når vejene bliver sne- og isglatte, sørger Entreprenørafdelingen i Middelfart Kommune for, at du stadig kan færdes sikkert i trafikken. Men selvom alle sneplove og saltningsmaskiner kører, kan vi ikke nå alle veje på en gang.

Husk, at du som grundejer har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for din ejendom. Selv om det nok kan være fristende at sove længe, hvis snestormen hyler udenfor, skal du være opmærksom på, at din pligt til at rydde sne gælder lige fra morgenstunden.

I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunen pligt til

  • at sørge for snerydning,
  • at træffe foranstaltning mod glat føre og
  • at sørge for renholdelse

på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Se oversigtskort over snerydning og glatførebekæmpelse i Middelfart Kommune

 

Vinterklasser - veje

Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger vejens og stiens betydning for færdslens afvikling. 

 

Klasse 1 (rød):

Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled mellem motorvejen og byområder i kommunen. Desuden omfatter det højt prioriterede ind-falds- og omfartsveje, og veje som sammenbinder kvarterer i størrre byområder. Det omfatter også veje med de højest prioriterede kollektive trafikruter, veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.lign.

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

  • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.
  • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

 

Klasse 2 (blå):

Omfatter lokalveje og pladser som har betydning for afvikling af gennemkørende og/eller kollektiv trafik, eller afgørende betydning for af-vikling af den lokale nærtrafik . Omfatter de højest prioriterede lokalveje i industri- og boligområder samt vigtige p-pladser o.l.

Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 05.00 og 22.00.

  • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og normalt kun inden for nævnte tidsrum.
  • Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

 

Klasse 3 (grøn):

Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik. Boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser o.l.

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som mellem kl. 07.00 og 15.15. Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.

 

Klasse 4 (gul):

Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje.

Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.

Vil du vide mere om snerydning og glatførebekæmpelse i Middelfart Kommune, er du velkommen til at kontakte:

Entreprenørafdelingen
Langelandsvej 22B
5500 Middelfart
Tlf. 8888 4933
vintervejr@middelfart.dk 

Her vil du også kunne rekvirere en kopi af "Vinter- og Renholdelsesregulativ for Middelfart Kommune."