Energirenoveringsudvalget

Byrådet har nedsat et §17 stk. 4 udvalg til fremme af energibesparelse og energirenovering i bolig- og bygningsmassen.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af §17, stk. 4 udvalg om energibesparelser og energirenovering af bolig- og bygningsmassen:

 • Alex Gren, formand, Byrådet
 • Regitze Tilma, næstformand, Byrådet
 • Lasse Schmücker, Byrådet
 • Birthe Papsøe
 • Britt Kielstrup Hansen
 • Lars Mejsner 
 • Simon Vilhelmsen
 • Søren Schmidt Thomsen
 • Tommy Rasmussen
 • Ulrik Heilmann
 • Bjarne Jacobsen
 • Elisabeth Tejlmann
 • Peter Huusum Nielsen 

Nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg til fremme af energibesparelse og energirenovering i bolig- og bygningsmassen, benævnt Energirenoveringsudvalget, ERU, iht. politisk aftale om DK2020 Klimaplanen af 20. november 2020.

Vedtaget af Byrådet d. 7. februar 2022.

 

Kompetence

Byrådet kan nedsætte et særligt udvalg jf. §17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven. §17 stk. 4 udvalget skal have en rådgivende funktion. Udvalget tillægges ikke en selvstændig uafhængig kompetence, idet det er Byrådet, der har det overordnede ansvar. Nedsættelse af udvalget medfører ikke indskrænkning i de stående udvalgs kompetencer. § 17 stk. 4 udvalget er rådgivende overfor Byrådet.

 

Formål og tidsperspektiv

Energirenoveringsudvalget (ERU) skal bidrage til udarbejdelse af en Masterplan for Energibesparelse og -renovering i bolig- og bygningsmassen i Middelfart Kommune.

Parallelt med udarbejdelsen af masterplanen arbejdes der med et specifikt geografisk lokalområde, som case for hvordan området kan udvikles til et energioptimeret område i forhold til bolig- og bygningsmassen. Via casen indsamles nyttig læring til udarbejdelse af den overordnede masterplan for hele kommunen.

ERU igangsættes i foråret 2022 og nedlægges, når der er udarbejdet et forslag til Masterplan for Middelfart Kommune, forventeligt medio 2023. Masterplanen vil udgøre et vigtigt bidrag til gennemførsel af kommunens DK2020 Klimaplan. Udvalget arbejder efterfølgende videre frem til 2025 med selve implementeringen af Masterplanen.

 

Opgaver

 • ERU skal bidrage og rådgive Byrådet om udarbejdelse af en masterplan for energibesparelser og energirenovering af bolig- og bygningsmassen i Middelfart Kommune.
 • ERU skal bidrage til kortlægning og gerne igangsættelse af energirenovering i et specifikt geografisk lokalområde, som case for resten af kommunen.
 • ERU skal bidrage med overvejelser om, hvordan der kan sikres finansiering til gennemførelse af masterplanen.
 • ERU skal sikre bedst mulig borger- og brugerinddragelse i udarbejdelsen af forslag til masterplanen, og medvirke til borgerinddragelse igennem f.eks. deltagelse i borgermøder, inspirationsture, workshops m.v.
 • Arbejdet i ERU skal medvirke til, at forslaget til masterplan afspejler overvejelser/muligheder/barrierer ift alle typer bolig- og bygningsmasse.
 • ERU skal rådgive Byrådet om, hvordan Masterplanen kan realiseres.

 

Sammensætning

Udvalget består af op til 12 medlemmer.

Der er jf. Konstituteringslisten 2022-2025 udpeget 3 medlemmer af Byrådet: Alex Gren, A Formand, Regitze Tilma, V Næstformand og Lasse Schmücker, Ø.

De udpegede byrådsmedlemmer forestår opgaven med at finde ca. 9 andre medlemmer af udvalget, der skal repræsentere forskellige kompetencer og interesser ift. udvalgets opgave. Følgende kompetencer inviteres:

 1. Energirenovering
 2. Energibesparelser
 3. Varmeforsyning
 4. Finansiering/husholdningsøkonomi
 5. Formidling/kommunikation
 6. Borgeraktivering/involvering
 7. Forbrugeradfærd
 8. Undervisning
 9. Lokalkendskab

Derudover inviteres Bolius, Boligejernes Videnscenter til at deltage i ERU.

Medlemmerne udvælges, så de samlede kompetencer i udvalget dækker ovennævnte områder.

 

Rammer

Det fremgår af konstitueringsaftale af 18. november 2021, at man i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne har aftalt, at formanden for de 2 §17, stk. 4-udvalg honoreres med et vederlag, der svarer til næstformandsvederlaget for de stående udvalg.
I forhold til ERU betyder det, at formanden honoreres med 4,49 % af borgmesterens vederlag, som svarer til honorering af næstformanden i Klima, Natur og Genbrugsudvalget.
Deltagelse i §17 stk. 4 udvalget udløser ikke honorar til øvrige medlemmer.

Udvalget serviceres af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der skal foreligge dagsordener og referater i forbindelse med alle møder. Disse skal ikke følge skabelonen for dagsordener for de stående udvalg. Der er ikke offentlig adgang til møderne, bortset fra når der inviteres dertil.

Referater fra juni og august 2022 mangler i integrationen nedenfor. Du finder dem i stedet her i PDF-format: