Du kan låne arealerne til alt fra danseopvisninger, motionsløb, musikarrangementer og loppemarkeder. Så længe der er tale om arrangementer med offentlig interesse. Til gengæld kan du ikke låne dem til private arrangementer. Små og store arrangementer og events skaber liv i en by og giver grundlag for møder mellem mennesker. Det vil vi i Middelfart Kommune gerne være med til at understøtte.

Som arrangør af små eller store events, skal du huske at sikre dig, at du har de nødvendige tilladelser, så du kan gennemføre loppemarkedet, koncerten, motionsløbet eller andre arrangementer på lovlig vis. Det er dit ansvar som arrangør at indhente de nødvendige tilladelser.

Her på siden finder du information om de mest almindelige tilladelser, som kan være relevante for dig. Nogle arrangementer kræver tilladelser fra andre relevante myndigheder, som ikke er omtalt her på siden. Det er tilladelser, som du som ansøger selv er ansvarlig for at indhente.

Hvis du har spørgsmål til hvad, du skal søge, og hvordan du søger, er du altid velkommen til at kontakte Trafik- og Vejafdelingen på tlf. 8888 5500.

 

Lån eller lej et kommunalt areal

I Middelfart Kommune er det muligt at låne eller leje forskellige offentlige arealer til afholdelse af arrangementer.

Du kan læse mere om de forskellige arealer i forhold til størrelse, hvad arealerne kan benyttes til, adgangsforhold, specifikke krav og se hvor arealet er beliggende.

Inden du ansøger om lån af et areal, bedes du have læst "Forskrift for støj ved udendørs arrangementer" (se nedenfor).

Er I en forening, vil I kunne låne arealerne gratis. Hvis arealet ønskes, benyttet til kommercielt brug, betales leje pr. dag.

Luk alle
Åben alle

I Middelfart Kommune har du mulighed for at låne Lillebæltshalvøen til forskellige arrangementer.

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement skal være kommunen i hænde senest 2 måneder før ønsket anvendelse.

 

Beskrivelse

Området udgør samlet ca. 96.000 m2 og ligger mellem Lillebælt og Strandvejen i Middelfart. Området er opdelt i flere enheder, som hver kan benyttes til forskellige typer af arrangementer.

Se i støjforskriften længere nede på denne side, hvad de enkelte områder kan bruges til.

Området består af græsarealer om er niveaufri.

Når der tages opstilling på pladsen, skal der tages hensyn til eventuelle kabler og installationer og eventuelle redningsveje skal holdes fri.

Der må ikke camperes på arealet medmindre Middelfart Kommune i forbindelse med arrangementet giver særlig tilladelse hertil.

 

Hvilke arrangementer er Lillebæltshalvøen egnet til?

Du kan bruge Lillebæltshalvøen til større/store koncerter, storskærmsarrangementer, loppemarked, kræmmermarkeder, udstillinger, velgørende arrangementer, hundetræning og øvrige arrangementer som kommunen vurdere kan afvikles på pladsen.

 

Hvad koster det at leje et areal på Lillebæltshalvøen?

Arealet udlånes gratis til foreninger under folkeoplysningsloven, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Takst for lån af arealer fremgår af kommunens takstregulativ, som hvert år godkendes af by
rådet, og vil være afhængig af hvilket af arealerne der lejes.

 

Ansøgning

Ansøgning om arrangement skal ske via kommunens hjemmeside.
Arealet må, når der er givet tilladelse til arrangement fra Middelfart Kommune, ikke videreudlejes.

 

Tilladelse fra andre myndigheder

Ansøger til arrangementet er selv ansvarlig for at indhente tilladelser fra øvrige relevante myndigheder som f.eks. politi og fødevarmyndigheder mv.

 

Støjvilkår

I forbindelse med afholdelse af arrangementer, er der forskellige støjvilkår der skal overholdes. Du kan læse mere om vilkår for støj kan læses på kommunens hjemmeside.

 

Støv

Aktiviteterne på området må ikke give anledning til støvgener på naboarealerne. Der skal derfor etableres støvdæmpende foranstaltninger, som f.eks. vanding) hvis aktiviteterne giver anledning til støv.

 

Kabler på arealet

Der er placeret kloakledninger og elkabler på arealet, og inden arrangementet skal ansøger orientere sig om disse forhold. Eventuel skade på ledninger vil blive repareret på arrangørernes regning.

 

Naboorientering

Naboer og nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra arrangementet, skal have orientering om arrangementet. Dette skal ske ved husstandsomdeling af løbesedler senest 14 dage før arrangementet

Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted og type af arrangement, herunder omfang og den tidsmæssige udstrækning.

Der skal endvidere informeres om, hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at mindske gener for nærtboende.

Borgere og virksomheder kan desuden løbende holde sig orienteret om arrangementer i hele kommunen på www.middelfart.dk. 

 

Affald, vand, el mv.

Pladsen skal efterlades ryddet og rengjort efter arrangementet. Det kan blive krævet der renholdes en zone rundt om pladsen, afhængig af arrangementstype. Affald skal bortskaffes i henhold til Middelfart Kommunes affaldsregulativ.

Bortskaffelse af evt. spildevand skal ske efter aftale med Middelfart Spildevand.
Tilslutning til el og vand aftales med TREFOR.

Der kan stilles krav om opstilling af toiletter i forbindelse med arrangementet. Antal toiletter og placering aftales med Middelfart Kommune.

 

Skader

Hvis der sker skader på belægning, grønne arealer eller lignende i forbindelse med arrangementet, vil udbedring af skader ske for arrangørernes regning.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om støjvilkår, oprydning, brug af scene og faciliteter er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8888 5500.

I Middelfart Kommune har du mulighed for at låne Torvet til forskellige arrangementer.

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement skal være kommunen i hænde senest 2 måneder før ønsket anvendelse.

 

Beskrivelse

Området er ca. 770 m2 og ligger for enden af gågaden op mod den gamle bydel i Middelfart By.

Området består af en plads med fast belægning som er frit tilgængelig med niveaufri adgang.

Der må ikke slås genstande ned i belægningen på Torvet og brandvejen ad Algade skal hele tiden holdes fri. Der må desuden ikke placeres tunge genstande over springvandsinstallationen midt på torvet.

Området på de 190 m2 indgår ikke i arealet.

 

Hvilke arrangementer er Torvet egnet til?

Du kan bruge Torvet til mindre koncerter på fast placeret scene, storskærmsarrangement, loppemarked, udstillinger, velgørende arrangementer og øvrige mindre arrangementer, som kommunen vurdere kan afvikles på pladsen.

 

Hvad koster det at leje Torvet?

Arealet udlånes gratis til foreninger under folkeoplysningsloven, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Takst for lån af arealet fremgår af kommunens takstregulativ, som hvert år godkendes af Byrådet.

 

Ansøgning

Ansøgning om arrangement skal ske her via kommunens hjemmeside.
Arealet må, når der er givet tilladelse til arrangement fra Middelfart Kommune, ikke videreudlejes.

 

Tilladelse fra andre myndigheder

Ansøger til arrangementet er selv ansvarlig for at indhente tilladelser fra øvrige relevante myndigheder som f.eks. politi og fødevarmyndigheder mv.

 

Støjvilkår

I forbindelse med afholdelse af arrangementer, er der forskellige støjvilkår der skal overholdes. Du kan læse mere om vilkår for støj på kommunens hjemmeside.

 

Naboorientering

Naboer og nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra arrangementet, skal have orientering om arrangementet. Dette skal ske ved husstandsomdeling af løbesedler senest 14 dage før arrangementet

Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted og type af arrangement, herunder omfang og den tidsmæssige udstrækning.

Der skal endvidere informeres om, hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at mindske gener for nærtboende.

Borgere og virksomheder kan desuden løbende holde sig orienteret om arrangementer i hele kommunen på www.middelfart.dk

 

Affald, vand, el mv.

Pladsen skal efterlades ryddet og rengjort efter arrangementet. Det kan blive krævet der renholdes en zone rundt om pladsen, afhængig af arrangementstype. Affald skal bortskaffes i henhold til Middelfart Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.
Vejledning om affaldshåndteringen kan fås ved henvendelse til Natur-og miljøfafdelingen på tlf. 8832 5814

Bortskaffelse af evt. spildevand skal ske efter aftale med Middelfart Spildevand.

Tilslutning til el og vand aftales med TREFOR.

Der kan stilles krav om opstilling af toiletter i forbindelse med arrangementet. Antal toiletter og placering aftales med Middelfart Kommune.

 

Skader

Hvis der sker skader på belægning eller lignende i forbindelse med arrangementet, vil udbedring af skader ske for arrangørernes regning.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om støjvilkår, oprydning, brug af scene og faciliteter er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8888 5500.

I Middelfart Kommune har du mulighed for at låne Nytorv til forskellige arrangementer.
Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement skal være kommunen i hænde senest 2 måneder før ønsket anvendelse.

 

Beskrivelse af pladsen

Området er ca. 1100 m2 og ligger ved rådhuset i Middelfart på Nytorv 9.

Området består af en plads med fast belægning som er frit tilgængelig med niveaufri adgang.

Der må ikke slås genstande ned i belægningen på Nytorv og ledelinjer skal hele tiden holdes fri. Der må desuden kun placeres tunge genstande/lastbiler inden for granitstenene, som er afmærket på kortet. På den øvrige del af pladsen må der ikke være køretøjer.

 

Hvilke arrangementer er Nytorv egnet til?

Du kan bruge Nytorv til mindre koncerter på midlertidig scene, storskærmsarrangement, loppemarked, udstillinger, velgørende arrangementer og øvrige mindre arrangementer, som kommunen vurdere kan afvikles på pladsen.

 

Hvad koster det at leje Nytorv?

Arealet udlånes gratis til foreninger under folkeoplysningsloven, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.
Takst for lån af arealet fremgår af kommunens takstregulativ, som hvert år godkendes af Byrådet.

 

Ansøgning

Ansøgning om arrangement skal ske via kommunens hjemmeside.
Arealet må, når der er givet tilladelse til arrangement fra Middelfart Kommune, ikke videreudlejes.

 

Tilladelse fra andre myndigheder

Ansøger til arrangementet er selv ansvarlig for at indhente tilladelser fra øvrige relevante myndigheder som f.eks. politi og fødevarmyndigheder mv.

 

Støjvilkår

I forbindelse med afholdelse af arrangementer, er der forskellige støjvilkår der skal overholdes. Du kan læse mere om vilkår for støj på kommunens hjemmeside.

 

Naboorientering

Naboer og nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra arrangementet, skal have orientering om arrangementet. Dette skal ske ved husstandsomdeling af løbesedler senest 14 dage før arrangementet

Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted og type af arrangement, herunder omfang og den tidsmæssige udstrækning.

Der skal endvidere informeres om, hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at mindske gener for nærtboende.

Borgere og virksomheder kan desuden løbende holde sig orienteret om arrangementer i hele kommunen på www.middelfart.dk.

 

Affald, vand, el mv.

Pladsen skal efterlades ryddet og rengjort efter arrangementet. Det kan blive krævet der renholdes en zone rundt om pladsen, afhængig af arrangementstype. Affald skal bortskaffes i henhold til Middelfart Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.
Vejledning om affaldshåndteringen kan fås ved henvendelse til Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8832 5814.

Bortskaffelse af evt. spildevand skal ske efter aftale med Middelfart Spildevand.

Tilslutning til el og vand aftales med TREFOR.

Der kan stilles krav om opstilling af toiletter i forbindelse med arrangementet. Antal toiletter og placering aftales med Middelfart Kommune.

 

Skader

Hvis der sker skader på belægning eller lignende i forbindelse med arrangementet, vil udbedring af skader ske for arrangørernes regning.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om støjvilkår, oprydning, brug af scene og facili-teter er du velkommen til at kontakte os på tlf. 88 88 55 00.

I Middelfart Kommune har du mulighed for at låne Havnegade til forskellige arrangementer.

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement skal være kommunen i hænde senest 2 måneder før ønsket anvendelse.

 

Beskrivelse

Området er ca. 4500 m2 og løber mellem havnefronten/Lillebælt og bymidten.

Området består af asfalteret vejareal og er tilgængeligt via fortov og ramper. Der må ikke fastgøres materialer ned i asfalten.

 

Hvilke arrangementer er Havnegade egnet til?

Du kan bruge Havnegade til cykelløb, løb, større arrangementer som f.eks. folkemøde og øvrige arrangementer, som kommunen vurdere kan afvikles på gaden.

 

Hvad koster det at leje Havnegade?

Havnegade udlånes gratis til foreninger under folkeoplysningsloven, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Takst for lån af arealer fremgår af kommunens takstregulativ og vil være afhængig af, hvilket af arealerne der lejes. Taksten fastsættes hvert år af Byrådet.

 

Ansøgning

Ansøgning om arrangement skal ske digitalt via kommunens hjemmeside.
Arealet må, når der er givet tilladelse til arrangement fra Middelfart Kommune, ikke videreudlejes.

 

Tilladelse fra andre myndigheder

Ansøger til arrangementet er selv ansvarlig for at indhente tilladelser fra øvrige relevante myn-digheder som f.eks. politi og fødevarmyndigheder mv.

 

Støjvilkår

I forbindelse med afholdelse af arrangementer, er der forskellige støjvilkår der skal overholdes. Du kan læse mere om vilkår for støj på kommunens hjemmeside.

 

Naboorientering

Naboer og nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra arrangementet, skal have orientering om arrangementet. Dette skal ske ved husstandsomdeling af løbesedler senest 14 dage før arrangementet

Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted og type af arrangement, herunder omfang og den tidsmæssige udstrækning.

Der skal endvidere informeres om, hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at mindske gener for nærtboende.

Borgere og virksomheder kan desuden løbende holde sig orienteret om arrangementer i hele kommunen på www.middelfart.dk.

 

Affald, vand, el mv.

Pladsen skal efterlades ryddet og rengjort efter arrangementet. Det kan blive krævet der renholdes en zone rundt om pladsen, afhængig af arrangementstype. Affald skal bortskaffes i henhold til Middelfart Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.
Vejledning om affaldshåndtering kan fås ved henvendelse til Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8832 5814

Bortskaffelse af evt. spildevand skal ske efter aftale med Middelfart Spildevand.

Tilslutning til el og vand aftales med TREFOR.

Der kan stilles krav om opstilling af toiletter i forbindelse med arrangementet. Antal toiletter og placering aftales med Middelfart Kommune.

 

Skader

Hvis der sker skader på belægning eller lignende i forbindelse med arrangementet, vil udbedring af skader ske for arrangørernes regning.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om støjvilkår, oprydning, brug af scene og faciliteter er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8888 5500.

Beskrivelse

I Middelfart Kommune har du mulighed for at låne Torvet til forskellige arrangementer.

Området er opdelt i flere områder med 630m2 ved bassin ved café, 600m2 ved volleybane og 2600 m2 ved det grønne område ved Hermann Jensens Anlæg.

Området består nogle steder af arealer med fastbelægning hvor der kan være forskellige niveauer. Ved Hermann Jensens anlæg er det græsareal med forskellige niveauer.

Der må ikke slås genstande ned i faste belægninger på arealerne og eventuelle redningsveje skal holdes fri. På græsarealet skal der tages højde for kabler til belysning.

 

Hvilke arrangementer er Havnefronten egnet til?

Du kan bruge Havnefronten og Kulturøen til mindre koncerter, storskærmsarrangementer, loppemarked, udstillinger, velgørende arrangementer og øvrige mindre arrangementer, som kommunen vurdere kan afvikles på pladsen.

 

Hvad koster det at leje et areal på Havnefronten?

Arealet udlånes gratis til foreninger under folkeoplysningsloven, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Takst for lån af arealet fremgår af kommunens takstregulativ, som hvert år godkendes af byrådet.

 

Ansøgning

Ansøgning om arrangement skal ske via kommunens hjemmeside.
Arealet må, når der er givet tilladelse til arrangement fra Middelfart Kommune, ikke videreudlejes.

 

Tilladelse fra andre myndigheder

Ansøger til arrangementet er selv ansvarlig for at indhente tilladelser fra øvrige relevante myndigheder som f.eks. politi og fødevarmyndigheder mv.

 

Støjvilkår

I forbindelse med afholdelse af arrangementer, er der forskellige støjvilkår der skal overholdes. Du kan læse mere om vilkår for støj på kommunens hjemmeside.

 

Naboorientering

Naboer og nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra arrangementet, skal have orientering om arrangementet. Dette skal ske ved husstandsomdeling af løbesedler senest 14 dage før arrangementet

Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted og type af arrangement, herunder omfang og den tidsmæssige udstrækning.

Der skal endvidere informeres om, hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at mindske gener for nærtboende.

Borgere og virksomheder kan desuden løbende holde sig orienteret om arrangementer i hele kommunen på www.middelfart.dk

 

Affald, vand, el mv.

Pladsen skal efterlades ryddet og rengjort efter arrangementet. Det kan blive krævet der renholdes en zone rundt om pladsen, afhængig af arrangementstype. Affald skal bortskaffes i henhold til Middelfart Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.
Vejledning om affaldshåndteringen kan fås ved henvendelse til Natur- og miljøafdelingen tlf. 8832 5814.

Bortskaffelse af evt. spildevand skal ske efter aftale med Middelfart Spildevand.

Tilslutning til el og vand aftales med TREFOR.

Der kan stilles krav om opstilling af toiletter i forbindelse med arrangementet. Antal toiletter og placering aftales med Middelfart Kommune.

 

Skader

Hvis der sker skader på belægning, grønne arealer eller lignende i forbindelse med arrangementet, vil udbedring af skader ske for arrangørernes regning.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om støjvilkår, oprydning, brug af scene og faciliteter er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8888 5500.

I Middelfart Kommune har du mulighed for at låne et areal på Gl. Havn til forskellige arrangementer.

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement skal være kommunen i hænde senest 2 måneder før ønsket anvendelse.

 

Beskrivelse

Området er ca. 2100 m2 og ligger på p-pladsen ved Gl. Havn.

Området består af en p-plads med fast belægning som er frit tilgængelig med niveaufri adgang.

Der må ikke slås genstande ned i belægningen på pladsen og adgangsveje til kajen på Gl. Havn skal friholdes, så folk kan passere frit. Der må ikke placeres genstande på ”Brohovedet” der er anlagt i glaseret tegl, da det fungere som afvanding i tilfælde af regnvejr.

 

Hvilke arrangementer er Gl. Havn egnet til?

Du kan Gl. Havn til mindre koncerter, storskærmsarrangement, loppemarked, udstillinger, velgørende arrangementer og øvrige mindre arrangementer, som kommunen vurdere kan afvikles på pladsen.

 

Hvad koster det at leje Gl. Havn?

Arealet udlånes gratis til foreninger under folkeoplysningsloven, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

Takst for lån af arealet fremgår af kommunens takstregulativ, som hvert år godkendes af Byrådet.

 

Ansøgning

Ansøgning om arrangement skal ske digitalt via ansøgningslink på hjemmesiden.
Arealet må, når der er givet tilladelse til arrangement fra Middelfart Kommune, ikke videreudlejes.

 

Tilladelse fra andre myndigheder

Ansøger til arrangementet er selv ansvarlig for at indhente tilladelser fra øvrige relevante myndigheder som f.eks. politi og fødevarmyndigheder mv.

 

Støjvilkår

I forbindelse med afholdelse af arrangementer, er der forskellige støjvilkår der skal overholdes. Du kan læse mere om vilkår for støj her på kommunens hjemmeside.

 

Naboorientering

Naboer og nærtboende, der kan blive berørt væsentligt af støj fra arrangementet, skal have orientering om arrangementet. Dette skal ske ved husstandsomdeling af løbesedler senest 14 dage før arrangementet

Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted og type af arrangement, herunder omfang og den tidsmæssige udstrækning.

Der skal endvidere informeres om, hvilke forholdsregler der vil blive truffet for at mindske gener for nærtboende.

Borgere og virksomheder kan desuden løbende holde sig orienteret om arrangementer i hele kommunen på www.middelfart.dk.

 

Affald, vand, el mv.

Pladsen skal efterlades ryddet og rengjort efter arrangementet. Det kan blive krævet der renholdes en zone rundt om pladsen, afhængig af arrangementstype. Affald skal bortskaffes i henhold til Middelfart Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Vejledning om affaldshåndteringen kan fås ved henvendelse til Natur-og Miljøfafdelingen på tlf. 8832 5814.

Bortskaffelse af evt. spildevand skal ske efter aftale med Middelfart Spildevand.

Tilslutning til el og vand aftales med TREFOR.

Der kan stilles krav om opstilling af toiletter i forbindelse med arrangementet. Antal toiletter og placering aftales med Middelfart Kommune.

 

Skader

Hvis der sker skader på belægning eller lignende i forbindelse med arrangementet, vil udbedring af skader ske for arrangørernes regning.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om støjvilkår, oprydning, brug af scene og faciliteter er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8888 5500.

Arrangementer 2024

 • Lørdagskoncerter på Torvet hver lørdag fra 16. marts til og med 14. september fra kl. 10-15.
 • Fransk Madmarked på Torvet fra d. 25. marts til 27. marts.
 • Kræmmermarked d. 26. april fra kl. 15.00-21.00 på hhv. Torvet, Algade og Nytorv
 • 1. maj taler på Torvet og Nytorv.
 • Lillebæltsmarked, 3. - 14. maj
 • Roséfestival d. 4. maj på Torvet
 • Lillebælt Halvmarathon d. 4. maj (volder trafikale udfordringer i byen under afviklingen)
 • Fyen Rundt cykelløb d. 26. maj
 • Rock Under Broen, 31. maj - 13. juni
 • Klimafolkemødet d. 29. august – 31. august

 

Arrangementer 2025

 • Rock Under Broen, 4. juni - 19. juni
 • Lillebæltsmarked, 23. maj - 3. juni

 

 

 

Tidligere år:

2023:

 • Fremvisning af PoleStar 2 biler, Nytorv, 21. april – 24. april
 • Zirkus Nemo, Lillebæltshalvøen, 1. maj – 8. maj.
 • Cirkus Arena, Lillebæltshalvøen, 16. juni – 17. juni
 • Koncerter på Middelfart Marina, 26. og 27. maj kl. 20.00 og 22.00
 • Rock Under Broen, 1. juni - 15. juni
 • Skt. Hans ved Firkanten i Teglgårdsparken 23. juni kl. 19.30-22.00 
 • Værftets Venneforening, kunstudstilling, d. 25. juni
 • Bloddonor Foreningen med bloddonorbus, Nytorv d. 8. juli.
 • Musik på Torvet, 17. juni
 • Musik på Torvet, 24. juni
 • Musik på Torvet, 1. juli
 • Musik på Torvet, 8. juli
 • Musik på Torvet, 15. juli
 • Musik på Torvet, 22. juli
 • Musik på Torvet, 29. juli
 • Musik på Torvet. 12. august
 • Musik på Torvet, 19. august
 • Musik på Torvet, 26. august
 • Musik på Torvet, 2. september
 • Musik på Torvet, 9. september
 • Musik på Torvet, 16. september
 • Søndagskoncert på Nytorv, søndag d. 9. juli kl. 15.00-17.00
 • Søndagskoncert på Nytorv, søndag d. 16. juli kl. 15.00-17.00
 • Søndagskoncert på Nytorv, søndag d. 23. juli kl. 15.00-17.00
 • Søndagskoncert på Nytorv, søndag d. 30. juli kl. 15.00-17.00
 • Søndagskoncert på Nytorv, søndag d. 6. august kl. 15.00-17.00
 • Søndagsmatiné på Torvet, 25. juni
 • Søndagsmatiné på Torvet, 2. juli
 • Søndagsmatiné på Torvet, 9. juli
 • Søndagsmatiné på Torvet, 16. juli
 • Søndagsmatiné på Torvet, 23. juli
 • Søndagsmatiné på Torvet, 30. juli
 • Søndagsmatiné på Torvet, 6. august
 • Søndagsmatiné på Torvet, 13. august
 • Søndagsmatiné på Torvet, 20. august
 • Middelfart Jazz Festival, 3. - 5. august
 • Tour de Vestfyn, 12. august 
 • CRAFT Festival, Gl. Havn, 30. august - d. 1. september
 • Fjelsted Folk Festival, 11. - 13. august
 • Cirkus Trapez, Lillebæltshalvøen, 30. september til og med 1. oktober
 • Ordblindeugen på Nytorv med gratis test, 2. oktober
 • Gadeforedrag på Torvet omkring Grundlovens historie og Dronningens magt, 3. oktober
 • Æblefestival på Torvet, 14. oktober
 • Minigolf på Nytorv, 16. oktober til og med d. 28. oktober
 • D. 24. november kommer Julemanden til Middelfart. Han ankommer kl. 16.30 ved Gl. Havn og vil derfra ad Brogade gå op til Henner Friisers Hus, hvorefter han vil køre i en gammel brandbil ned til Torvet, hvor det store juletræ tændes. Arrangementet forventes at slutte kl. 17.30.

Trafikomlægning i forbindelse med et arrangement

Hvis dit arrangement kræver omlægning af trafikken eller du ønsker at opsætte plakater i forbindelse med arrangementet, skal du søge kommunen om tilladelse.

Regler for støj ved udendørs arrangementer

Forskriften gælder for alle udendørs arrangementer i Middelfart Kommune, herunder arrangementer i telte eller lignende, hvor offentligheden har adgang, og hvor der avendes musikanlæg, instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg eller storskærme. Forskriften har til formål at fastsætte retningslinjer for afvikling af udendørs arrangementer i Middelfart Kommune i forhold til gener fra støj.

Luk alle
Åben alle

1. Indledning og formål

Hvert år afvikles der en række udendørs arrangementer i Middelfart Kommune. Arrangementerne giver liv i byen og er vigtige for kultur- og handelslivet i Middelfart Kommune. Samtidigt kan udendørsarrangementerne give anledning til støjgene hos naboerne. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med arrangementernes afvikling træffes en række foranstaltninger, for at imødegå disse gener.

Denne forskrift har til formål at fastsætte generelle retningslinjer for afvikling af udendørs arrangementer i Middelfart Kommune i forhold til gener fra støj.

Forskriften regulerer ikke forhold, som eksempelvis vilkår for benyttelse af kommunalt ejede arealer, affaldshåndtering, skiltning, toiletfaciliteter, parkeringsforhold, fyrværkeri, opsætning af telte, brand- og sikkerhedsmæssige forhold m.v.

Forskriften fritager heller ikke den ansvarlige arrangør for at søge nødvendige tilladelser, dispensationer m.v. hos andre myndigheder, herunder Politi, brand- og byggemyndigheden.

Hvis arrangementet foregår på et kommunalt ejet areal, skal der indhentes en lejlighedstilladelse fra Middelfart Kommunes Trafik- og Vejafdeling til anvendelse af arealet.

 

2. Anvendelsesområde og anmeldelse

§ 1. Forskriften gælder for alle udendørs arrangementer i Middelfart Kommune, herunder arrangementer i telte eller lignende, hvor offentligheden har adgang, og hvor der anvendes musikanlæg, instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg eller storskærme.

Stk. 2. For arrangementsområdet på Lillebæltshalvøen gælder der dog særlige regler. Således gælder for lillebæltshalvøen § 8-10 i stedet for §6 og §7.

Stk. 3. Korte musikindslag ved sportsarrangementer og lignende er ikke omfattet.

Stk. 4. Ved tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, om et arrangement er omfattet af forskriften. Støj fra offentlige arealer i forbindelse med publikums trafik til og fra et arrangement er ikke omfattet af forskriften.

§ 2. Arrangementer der fortsætter til kl. 24 skal anmeldes til Middelfart Kommune senest 4 uger før arrangementet afholdes.

Stk. 2 Middelfart Kommune kan beslutte at alle arrangementer skal anmeldes efter stk. 1.

Stk. 3 Anmeldelsen skal omfatte oplysning om ansvarlig arrangør, tid, sted, oversigtsplan, arrangementstype samt hvad der gøres for at sikre naboerne mod gener.

Stk. 4. Ved afvigelser fra forskriften skal der søges om dispensation hos Middelfart Kommune jf. § 12 i forskriften.

 

3. Lovgrundlag

§ 3. Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 1 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) – med senere ændringer.

 

4. Den ansvarlige arrangør

§ 4. Arrangementets arrangør er den ansvarlige for arrangementet i sin helhed. Arrangøren er som udgangspunkt den fysiske eller juridiske person, som råder over arrangementsområdet.

Stk. 2. Middelfart Kommune kan forlange dokumentation for råderetten, som skal fremvises i form af eksempelvis brugs- eller lejekontrakt. Er det ikke muligt at fremvise dokumentation, træffer Kommunen afgørelse om, hvem der er arrangør og dermed også ansvarlig for overholdelse af forskriften.

 

5. Generelle vilkår for alle arrangementer

§ 5. Der skal tages hensyn til nærliggende naboer ved, så vidt som det er muligt, at lave foranstaltninger, der begrænser støjen fra arrangementet. Herunder skal højtalerne i videst mulige omfang placeres så de begrænser støjen hos nærtboende.

Stk. 2. Lydstyrken skal afpasses tilskuermængden, og arrangementstypen og må ikke være højere end nødvendigt.

Stk. 3. Hvis der er taler, baggrundsmusik eller anden underholdning i pauserne, skal lydstyrken være væsentlig lavere end musikindslagene.

Stk. 4. Musik skal slukkes ved arrangementets afslutning og må ikke fortsætte under oprydning.

 

6. Vilkår for arrangementer udenfor Lillebæltshalvøen

§ 6. Arrangementer må kun afholdes i tidsrummet mandage-torsdage kl. 10-22, fredage og lørdage kl. 10-24 og søn- og helligdage kl. 10-22.

Stk. 2. Der må dog max afholdes 4 arrangementer der slutter kl. 24 pr. arrangementsområde pr. år. Øvrige arrangementer skal slutte senest kl. 22.

Stk. 3. Støjende arbejder ved forberedelse og afslutning i forbindelse med arrangementer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00 – 08.00. Dog kl. 23.00 – 08.00 ved arrangementer der slutter kl. 22.

Stk. 4. Middelfart Kommune kan fastsætte et maksimalt antal arrangementsdage pr. arrangementsområde pr. år.

§ 7. Musikarrangementer inddeles i 3 typer med udgangspunkt i det støjniveau der passer til arrangementet.

 1. Baggrundsmusik i dæmpet støjniveau. Her må musikken køre i hele den under § 6 stk. 1 angivne periode.
 2. Musik/underholdning for siddende, spisende publikum i moderat støjniveau. Her må arrangementets længde max. være 4 timer.
 3. Koncert med siddende eller stående publikum i højere støjniveau. Her må arrangementets længde max. være 3 timer.

Stk. 2. Andre typer arrangementer end nævnt under stk. 1, f.eks. storskærmsarrangementer må ligeledes max. have en arrangementslængde på 3 timer.

Stk. 3. Arrangementstype skal oplyses i forbindelse med anmeldelse af arrangementet. I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune hvilken arrangementstype der er tale om.

 

7. Vilkår for arrangementer på Lillebæltshalvøen

Arrangementsområdet på Lillebæltshalvøen (det grønne område nord for den nye Lillebæltsbro) egner sig til større arrangementer og derfor gælder der særlige regler for dette område. Således gælder § 8-10 for dette område i stedet for § 6 og 7.

Arrangementerne inddeles i tre typer med udgangspunkt i det støjniveau der passer til arrangementet.

Koncerter:

§ 8. Ved koncerter forstås for eksempel:
a. Musik fra åben scene, eller 
b. Musikarrangementer eller storskærmsarrangementer med over 1000 tilskuere

Stk. 2. Afholdelse af selve koncerten kan begynde kl. 12 og skal slutte senest kl. 24 fredag/lørdag og kl. 22 andre dage.

Stk. 3. Der må maksimalt afholdes fire koncerter om året – dog maksimalt 8 dage i alt eksklusiv opstilling og oprydning.

Stk.4. de mest støjende aktiviteter kan placeres i område 2, 3, 4 og 5. Øvrige aktiviteter kan placeres i område 1 og 6 – se bilag 1.

Stk. 5. Støjende arbejder ved forberedelse og afslutning i forbindelse med arrangementer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00 – 08.00. Dog kl. 23.00 – 08.00 ved arrangementer der slutter kl. 22.

Stk. 6. I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, hvilken arrangementstype der er tale om.

Andre støjende arrangementer:

§ 9. Ved andre støjende aktiviteter forstås for eksempel
a. Musik i telt med op til 1000 tilskuere/ besøgende eller
b. Storskærmsarrangementer med op til 1000 tilskuere/besøgende
c. Tivolier

Stk. 2. Den mest støjende del af arrangementerne kan begynde kl. 12 og skal senest slutte kl. 24.

Stk. 3 Der må maksimalt afholdes fire arrangementer om året af denne type – dog maksimalt 14 dage i alt eksklusiv opstilling og oprydning.

Stk.4. De mest støjende aktiviteter kan placeres i område 3 og 4. Øvrige aktiviteter kan desuden placeres i område 5 og 6 – se bilag 1.

Stk. 5. Støjende arbejder ved forberedelse og afslutning i forbindelse med arrangementer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00 – 08.00. Dog kl. 23.00 – 08.00 ved arrangementer der slutter kl. 22.

Stk. 6. I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, hvilken arrangementstype der er tale om.

Mindre støjende arrangementer:

§ 10. Ved mindre støjende aktiviteter forstås for eksempel
a. Cirkus (i almindeligt cirkustelt) eller
b. Messer

Stk. 2. Den mest støjende del af arrangementerne kan begynde kl. 12 og skal senest slutte kl. 24.

Stk. 3 Der må maksimalt afholdes 12 arrangementer om året af denne type – dog maksimalt 20 dage i alt eksklusiv opstilling og oprydning.

Stk.4. De mest støjende aktiviteter kan placeres i område 3. Øvrige aktiviteter kan desuden placeres i område 2, 4, 5 og 6 – se bilag 1.

Stk. 5. Støjende arbejder ved forberedelse og afslutning i forbindelse med arrangementer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00 – 08.00. Dog kl. 23.00 – 08.00 ved arrangementer der slutter kl. 22.

Stk. 6. I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, hvilken arrangementstype der er tale om.

 

8. Naboorientering

§ 11. Naboer og andre nærtboende skal orienteres om et arrangement senest 14 dage inden arrangementets afvikling.

Stk. 2. Orienteringen skal ske ved husstandsomdelte løbesedler.

Stk. 3. Orienteringen skal indeholde oplysning om kontaktperson der kan træffes under arrangementet, tid, sted, og type af arrangementet, herunder omfanget og den tidsmæssige udstrækning.

Stk. 4 En kopi af orienteringen skal sendes digitalt til Middelfart kommune samtidig med orienteringen af naboerne. På kommunens hjemmeside vil der desuden være en kalender, som løbende opdateres med arrangementer.

 

9. Dispensation

§ 12. Middelfart Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra retningslinjerne i forskriften. Dispensation kan kun gives efter forudgående og konkret begrundet ansøgning. Der kan fastsættes vilkår for dispensationen, herunder tidsbegrænsning.

 

10. Afgørelser og klage

§ 13. Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, kan man påklage afgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 23. Her er klagefristen fire uger, fra den dag afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Afgørelser truffet efter denne forskrift kan afprøves ved civile domstole, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålet skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Stk. 4. Forskriften er ikke til hinder for, at Middelfart Kommune efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsede foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. § 20, stk. 5 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

 

11. Overtrædelse

§ 14. Overtrædelse af forskriften kan af Middelfart Kommune blive meldt til politiet med krav om bødestraf jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 24. stk. 2

Stk. 2. Ved overtrædelse af forskriften, herunder tilfælde med væsentlige støjgener, kan politiet standse musikken, jf. ordensbekendtgørelsens § 8.

Stk. 3 Ved grove eller gentagne overtrædelse af forskriften eller vilkår i en dispensation kan kommunen med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 69 afbryde et arrangement.

Stk. 4 Grove eller gentagne overtrædelser af forskriften eller vilkår i en dispensation kan medføre at man som arrangør udelukkes for fremtidig brug af kommunens områder.

 

12. Ikrafttrædelse

§ 15. Forskriften træder i kraft den 1. april 2023 og gælder for alle arrangementer omfattet af forskriften, der påbegyndes efter denne dato.

 

Andet

Anmeldelse eller ansøgning om dispensation efter denne forskrift skal ske digitalt til Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Digital ansøgning findes på Kommunes hjemmeside www.middelfart.dk.

Ved brug af kommunalt ejet areal skal der søges om lejlighedstilladelse hos Middelfart Kommunes Trafik- og Vejafdeling. Digital ansøgning om lejlighedstilladelse kan findes på kommunens hjemmeside. Her kan du også finde mere information og se de kommunale arrangementsområder.

Der skal endvidere søges om byggetilladelse, hvis man skal have en scene på over 35 m² eller hvis scenen er hævet mere end 1 meter, lagertelte over 300 m², telte over 150 m² eller telte som kan rumme mere end 49 personer. Førnævnte er kun gældende i det tilfælde, hvor konstruktionen ikke er certificeret.

Ved arrangementer over 150 personer skal der desuden indhentes en tilladelse fra brandmyndigheden.
Vær opmærksom på at indhente tilladelse fra grundejer, hvis arealet er privat ejet samt fra politiet hvis det kræves.

 

Bilag 1

Oversigtskort over de 6 områder på Lillebæltshalvøen.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til forskriften er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på teknik@middelfart.dk eller på tlf. 8888 5500.

Telte, scener, andre transportable konstruktioner samt camping- og salgsområder

Luk alle
Åben alle

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal søge en byggetilladelse til dit arrangement. Det kan for eksempel være, hvis du til dit arrangement stiller en scene, et telt eller en tribune op eller hvis du skal lave et camping- eller salgsområde.

Det er bygningsreglementet 2018 der stiller krav til visse typer af arrangementer og/eller konstruktioner, i form af telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner.

Eksempelvis er der krav om, at udendørs camping- og salgsområder eller lignende til mere end 150 personer, skal opfylde bestemte regler for brandsikkerhed. Disse regler kaldes for ”præ-accepterede” løsninger.
Såfremt man følger disse ”præ-accepterede løsninger” i bygningsreglementet 2018, så er brandsikkerheden i orden. Følger man ikke de præ-accepterede løsninger i sin helhed, så skal der søges om byggetilladelse.

De præ-accepterede løsninger kan læses her: Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner.

Arrangementet skal meddeles til kommunen senest 4 uger før afvikling.

Se Bygningsreglementet 2018 § 6f.

Eksempler på hvilke konstruktioner, der kan opstilles uden byggetilladelse og hvilke der kræver byggetilladelse eller certificering, kan læses i bygningsreglementet 2018 § 6b - § 6e.

Hvis du skal søge en byggetilladelse, skal du udarbejde en arrangementsplan eller pladsindretningsplan. Din plan skal vise hvordan du vil indrette området for dit arrangement. Din plan skal angive placering, indretning og brug af de enkelte delområder. Det er vigtigt, at du bruges præcise mål.

Eksempel på en arrangementsplan kan ses her: BR18, bilag 11a: Vejledning om arrangementsplaner.

Er du i tvivl om hvorvidt dit arrangement kræver en byggetilladelse, er du velkommen til at skrive til plan- og byggeafdelingen på tlf. 8888 5500 eller teknik@middelfart.dk.


Vær opmærksom på at alle typer af arrangementer og konstruktioner der opstilles med en varighed på mere end 6 uger, altid kræver en byggetilladelse.

Andre tilladelser

Luk alle
Åben alle

Når du planlægger et arrangement, skal du undersøge, om arrangementet eller eventen har en karakter, der kræver politiets tilladelse. Ved større arrangementer som store koncerter, festivaler eller store idrætsarrangementer kan politiet forlange, at du udarbejder en risikovurdering og en beredskabsplan.

Du kan læse mere og søge på Politiets hjemmeside.

Du skal have en lejlighedstilladelse eller lejlighedsbevilling, hvis du gerne vil holde et offentligt arrangement, hvor der udskænkes alkohol. Tilladelsen skal du søge hos Politiet.

På Politiets hjemmeside kan du læse mere og søge.

Vær opmærksom på, at du skal være fyldt 21 år for at søge.

Hvis dit arrangement er af en vis størrelse, skal du huske at give besked til Region Syddanmark. Det er dem der håndterer driften af blandt andet ambulancer og lægebiler mm.

På Region Syddanmarks hjemmeside finder du et skema, du kan bruge til at orientere om dit arrangement.
Her finder du også kontaktoplysninger, som du kan bruge, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp.

Hvis dit arrangement omfatter midlertidige gasinstallationer skal du være opmærksom på at der er regler på området.

Du kan læse mere om reglerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: